Eesti Keele Instituudis on valminud „Eesti õigekeelsuskäsiraamat“

7.5.2019
Veebikäsiraamat käsitleb täheortograafiat, algustäheortograafiat, kokku- ja lahkukirjutamist, lühendamist, arvukirjutust, kirjavahemärke ja vormistust. Reeglite kõrval annab käsiraamat uudsena ka taustainfot, kirjeldades võimaluse korral konkreetse reegli kujunemise lugu ja diskussiooni selle ümber, praktilisi probleeme reegli järgimisel ja nõuandeid. Iga teema kohta on antud ka põhjalik kirjanduse loetelu.

Õigekeelsuskäsiraamat toetub varasematele õigekeelsusallikatele, nagu Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“, Mati Erelti, Tiiu Erelti ja Kristiina Rossi „Eesti keele käsiraamat“, samuti vabariikliku õigekeelsuskomisjoni ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsustele.

„Eesti õigekeelsuskäsiraamatu“ reeglid on läbi arutatud Emakeele Seltsi keeletoimkonnas. Alates 26. aprillist 2019 saavad kõik huvilised vast valminud käsiraamatuga tutvuda ja öelda ka oma arvamuse. Märkused ja ettepanekud on oodatud aadressil maire.raadik@eki.ee kuni 15. septembrini 2019.