Kasulikke linke


Eesti Keele Instituudis

Eesti keeleteaduse bibliograafia

Eesti onomastika bibliograafia  Nimeteemaliste publikatsioonide loendid

Eurokeelehoole  Euroopa Liiduga seotud tekstide hoole: uudised, nõuanded, terminid, foorum

Keeleürituste kalender  Ülevaade Eesti keeleelu sündmustest

Kohanimeandmebaas (KNAB)  Eesti ja välisriikide kohanimed

Kohanimed  Viidad kohanimeinfole: maailma maade nimed (Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus), maailma kohanimede sõnastik, Tallinna tänavanimed jm

Lingikogu  Viidad keeleinfole

Maailma keeled, kirjad ja rahvad  Eestikeelsete nimetuste andmebaas, viidad infole mujal

Sõnaraamatud  Eesti keele sõnaraamatud, kakskeelsed sõnaraamatud, murdesõnastikud, terminisõnastikud, vanemad sõnaraamatud ja sõnavõistlused jpm

Tarkvara  Fondid, kõnesüntees, morfoloogiline analüüs ja süntees, silbitus jpm

Tähebaas  Rahvusvaheliste standardite märgistik keelte ja kirjasüsteemide kaupa


Mujal Eestis

Eesti keelenõukogu  Haridus- ja teadusministrit keelepoliitika küsimustes nõustav kogu, kuhu kuuluvad "Eesti keele arendamise strateegia" valdkondi ja asutusi esindavad asjatundjad.

Eesti Keeletoimetajate Liit  Keeletoimetajate kutseühendus

Eesti Rakenduslingvistika Ühing

Eestikeelse terminoloogia programm 2013-2017  Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatav programm

Emakeele Selts  1920. a asutatud vabatahtlik filoloogiline ühendus, assotsieerunud Eesti Teaduste Akadeemiaga

Emakeele Seltsi keeletoimkond  Eesti kirjakeele kohta käivaid norminguid ja soovitusi andev kogu

Filosoft  Eesti keele tarkvara

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond  Eesti keelepoliitika suunaja ja rahastaja

Justiitsministeerium: õiguskeel  Justiitsministeeriumi leheküljed, millel avaldatud õigusaktide tõlked, tõlkenõuanded, õigusterminite andmebaas jm.

Keel ja Kirjandus  filoloogiline ajakiri

Keeleamet  Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille ülesandeks on järelevalve keeleseaduse jt keelekasutust puudutavate õigusaktide täitmise üle

Keeletoimetus  keeletoimetustööd, sh blogi ja viidad kasulikele lehtedele

Keelevara  Sõnaraamatud jm keelematerjalid võrgus. Kasutamiseks vajalik registreerumine. Tasuline, ent sisaldab ka tasuta osa

Keeleveeb  Lingid tasuta sõnastikele Internetis ja liides nende kasutamiseks

Oma Keel  Emakeele Seltsi ajakiri, ilmub kaks korda aastas. Veebiversioon sisaldab kõikide numbrite sisukordi ning varasemates numbrites ka artikleid endid (pdf-failidena). Artiklite seas on palju keelekorraldusteemalisi.

Päevakera  keeletoimetustööd, sh viidad kasulikele lehtedele

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Võru Instituut  Ajaloolise Võrumaa keelt ja kultuuri uuriv teadusasutus


Välismaal

Clarity  Selget ja üldarusaadavat õiguskeelt propageeriv Euroopa organisatsioon

Dansk Sprognævn  Taani keelekorraldusorgan

Duden  Saksa keele sõnaraamatute kirjastus. Päringud, keelenõuanded, keelekorraldusuudised jpm

Euroopa Rahvuslike Keeleinstitutsioonide Föderatsioon (EFNIL)  Koondab Euroopa Liidu riikide keeltega tegelevaid asutusi ja organisatsioone. Iga maa on esindatud kuni kahe institutsiooniga

Eurtermbank  Euroopa Liidu maade terminiportaale, sisaldab ka eesti termineid

Gramota.ru  Vene keele portaal: keelenõuanded, sõnaraamatud, uudised jm

IATE  Euroopa Liidu asutuste ja organisatsioonide ühine mitmekeelne terminiandmebaas

Institut für Deutsche Sprache (IDS)  Saksa Keele Instituut Mannheimis

Institut russkogo jazyka (Институт русского языка)  Vene Teaduste Akadeemia V. Vinogradovi nimeline Vene Keele Instituut, vastutab ka keelekorralduse eest

Kielitoimiston sanakirja  Soome kodumaiste keelte keskuse (Kotimaisten kielten keskus) soome keele sõnaraamat.

Kotimaisten kielten keskus, kielitoimisto  Soome keelehooldeleheküljed: keelenõuanded, kursused, ülevaated jm

Lietuvių kalbos institutas  Leedu Keele Instituut

Norsk språkråd  Norra keelenõukogu

Rada Języka Polskiego  Poola keele nõukogu

Ruotsinsuomalainen kielineuvosto  Rootsi soomlaste keelehooldeleheküljed

Språkrådet  Rootsi ametlik keelekorraldusorgan

Valsts valodas aģentūra  Läti keeleagentuur, sh keelenõuannete andmebaas

Valsts valodas centrs  Läti riigikeele keskus, ühtlasi keelekorraldusorgan (sh terminoloogia alal)

Valstybinė lietuvių kalbos komisija  Riiklik leedu keele komisjon Seimi juures, sh keelenõuannete andmebaas

Vene keele sõnaraamatud  Tasuta võrgusõnastikud

Wikipedia: keelekorraldusorganid  Ülevaade maailma eri keelte korraldajatest: viited artiklitele (välislingid leiab vastavate artiklite juurest)