Keelenõuvakk

ÕIGEKIRJUTUS
numbrite kirjutamineKuupäevavahemiku väljendamiseks on järgmised võimalused: Näitus on lahti 5.–26. mail = 5.–26. maini = 5. kuni 26. maini. (NB! Arvude vahel on mõttekriips.) Kahe järjestikuse päeva puhul on lisavõimalus: Näitus on lahti 5. ja 6. mail.

5 grammi on lühemalt 5 g (mitte „5gr“). Arvu järel on tühik!

Majutuskohas on üheinimesetuba (kokku), sobib ka ühetuba (nagu spordis kahepaat, ühekelk), ent ei sobi kirjutada „1-inimesetuba“.

Võib kirjutada kas 20aastaselt või 20-aastaselt.

Võib kirjutada 1980. aastatel või 1980ndatel ~ 1980-ndatel.
Kahe kümnendi puhul võib kirjutada nt 1980.–90. aastatel, ent veel parem on 1980.–1990. aastatel.

Arvu ja mõõtühiku lühendi vahel on tühik, nt 200 milliliitrit on 200 ml, 1 sentiliiter on 1 cl, 25 liitrit on 25 l, 18 sentimeetrit on 18 cm, 15 millimeetrit on 15 mm.

Numbrid 1–10 kirjutatakse tekstis tavaliselt sõnaga.

Kuidas kirjutada kolmekümnendal sünnipäeval? – 30. sünnipäeval. Järjendit -ndal pole vaja siin kirjutada.

Kas sobib kirjutada „2004ndal aastal“ ja „2005ndast aastast“? – Korrektsed on 2004. aastal ja 2005. aastast.

770 tuhat on õige kirjutada 770 000, aga kuidas kirjutada 770,5 tuhat? – See on
770 500.

Õige on kirjutada 70aastane (kokku) ~ 70-aastane (sidekriipsuga), aga 70 aasta vanune (lahku).

Kuidas kirjutada sõnadega 2005. aastal? – Õige on kirjutada kõik sõnad lahku: kahe tuhande viiendal aastal.

Õige on § 13 ja § 16 või §-d 13 ja 16, ent mitte „§§ 13 ja 16“.

Kirjutada 2 457 700 on selgem kui 2457,7 tuhat.

Protsendimärk on õige kirjutada numbriga kokku: 5%.

4. märtsil 2005. a – lühendi a järel ei ole punkt kohustuslik, ent järgarvude järel on.

Kuidas kirjutada järgarvsõna kahesaja kuuekümne esimesele, kui ei järgne sõna, mis näitab arvu käänet? – Hädalahendus on 261sele ~ 261-sele, võimaluse korral tuleks lisada käänet näitav sõna, nt 261. osavõtjale.

Õige on kirjutada 2.a klass ~ IIa klass, 6.a klass ~ VIa klass, 8.b klass ~ VIIIb klass, 9.c klass ~ IXc klass. Klassi järjekorranumbri järel on väiketäht.

Neljakohalises arvus (nt 4534) ei ole tühikut.

Võib kirjutada kas 14–19-aastaste või 14–19aastaste (arvude vahel on mõttekriips), mitte „14-19 - aastaste“.

Kui kuupäevas pole tühikuid, ei ole tühikuid ka mõttekriipsu ümber: 14.11.1950–21.12.2005 (vrd 14. XI 1950 – 21. XII 2005).
NB! Õige on siin mõttekriips (asendab sõna kuni), mitte sidekriips.

Milliseid kirjavahemärke kasutada, kui on vaja märkida õppeaastat? – Õiged võimalused on 2005/2006. õa (kaldkriipsuga), 2005.-2006. õa (sidekriipsuga) ja 2005.–2006. õa (mõttekriipsuga). NB! Jälgige hoolega punktide asukohta eri võimalustes!

Järgarvu järel peab olema punkt, nt 31. detsembril 2002. aastal.

Majanumbri juures on õige väiketäht, nt Vabaduse 121b.

„70. juubel“ pole õige, sobib kirjutada nt 70 aasta juubel.

Kuidas on Kanal 2 omastavas käändes? – Õige on Kanal 2 (mitte „Kanal 2e“) tegevjuht.

Kuidas on numbrite ja tähistega kahekümneprotsendine hinnatõus ja kuuekümnevatine pirn? –
20% hinnatõus, 60 W pirn.

Kuidas kirjutada aastaarve? – Mõni näidis: 1996. aastal või 1996. a, aastal 1959, aastail 1985–1996 või 1985–96, aastad 2002–2009, 1980.–1990. aastad, 1980.–90. aastad, 1960ndail, 1960. aastail, aastaiks 1998–2002.

Kas ühendis 20 inimesele peab arvu järel käändelõppu näitama või mitte? – Ei pea, sest kääne selgub järgnevast sõnast.

Õige on 5% määr (mitte „5%line määr“).

Etendus toimub 8., 10., 11. ja 16. oktoobril.
Selles lauses on kõigi arvude järel punkt, sest tegu on järgarvudega.

Eesti keeles ei panda järguühikute klasside vahele komasid: arvu miljon viissada tuhat ei ole õige kirjutada 1,500,000, vaid 1 500 000.

Kas „1985-ndal aastal“ on korrektne? – Ei, õigesti on 1985. aastal ja 1985. a (arvu ja lühendi vahel on tühik).

Arvude poolitamine (nt 3 000
000) ei ole lubatud. Selleks et arv jääks ühele reale, tuleb kasutada poolitamatuid tühikuid (Ctrl + Shift + tühikuklahv).

325 600 on sõnadega kolmsada kakskümmend viis tuhat kuussada.

Aasta lühendi ees on tühik: 2007. a.

Õige on kirjutada 2006.–2007. a (nii esimese kui ka teise aastaarvu järel on punkt).

Kuidas kirjutada sõnadega arv 304 900? – Kolmsada neli tuhat üheksasada.

Nagu numbri ja protsendimärgi vahel pole tühikut, nii ka numbri ja promillimärgi vahel: 2,7‰.

Õige on kirjutada § 27 (tühikuga).

Õige on 10. jaanuaril, mitte „10-ndal jaanuaril“.
Sama moodi on korrektne 10. kuupäeval, mitte „10-ndal kuupäeval“.

Võib kirjutada kas 30 000 krooni suurune summa (sidekriipsuta, kõik sõnad lahku), 30 000-kroonine summa või
30 000kroonine summa.

Soovitame kirjutada 1940. aastad, mitte „1940ndad aastad“.

Õige on kirjutada 4 °C, mitte „4° C“.

Õige on valitsuse 5. mai 2000. a määrus nr 5, mitte „määrus nr 5 5. maist 2000. a“.

Kui arvu käände saame teada talle vahetult järgnevast sõnast, on käändelõpp arvu juures liigne, seega „30ks tükiks“ asemel kirjutage 30 tükiks.

Kas õige on „110.-ndast aastapäevast“? – Ei, 110. aastapäevast.

Võib kirjutada kas 50 000-kroonine või 50 000kroonine (mitte „50 000 kroonine“).

Kirjutage TV3 ja Kanal 2 saated (mitte „TV3-e ja Kanal 2-e saated“, „TV3e ja Kanal 2e saated“).

Tavatekstis on kellaaeg punktiga, nt 10.10.

Mul on tekstis telefoninumber. Kuidas kirjutada telefoninumbreid? –
Telefoninumbreid rühmitatakse Rahvusvahelise Sideliidu soovituse järgi tagantpoolt alates nelja kaupa: 5334 5678,
631 3731. Rahvusvahelise riigikoodi alguses on plussmärk, riigikoodi ei panda sulgudesse: +372 631 3731. Sulgudeta kirjutatakse ka mobiiltelefoni võrgukood: 5353 5555.

Kolmekümne viie sekundi jooksul on numbritega 35 sekundi jooksul (mitte „35. sekundi“ ega „35-e sekundi“).

Kümnendmurru täis- ja murdosa vahele pannakse eesti keeles koma (mitte punkt), nt 4,3 km, 15,5%.

Õige on kirjutada 2008. a (aastaarvu järel on punkt).

Õige on kirjutada läks Raadio 2 (või Raadio 2sse) ja Raadio 2 meeskond. Väärad variandid on „läks Raadio 2hte“ ja „Raadio 2e meeskond“.

Õige on alates 20. novembrist (mitte „20-ndast novembrist“).

Õige on 25% allahindlus, mitte „25%-line allahindlus“.

Kirjutage ±5 (tühikuta).

Kas tohib suurte arvude märkimisel kasutada numbrirühmade vahel koma? – See pole eestipärane. Rühmade vahele jäetagu tühik, nt 2 678 850 kr.

Õige on kirjutada 2009. a ~ 2009. aasta (arvu järel on punkt).

Õige on kirjutada 25. maiks (mitte „25ndaks maiks“).

Õige on iga 15. tellija (mitte „15-nes“).

Kirjutage 290 000, mitte „290 tuhat“.

Soovin kirjutada päeva numbrist ja kuu numbrist koosnevat daatumit araabia numbritega. Kas kuu numbri järel on punkt? – Sellisel juhul kuu numbri järele punkti ei panda, nt 13. oktoobril on 13.10, 11. novembril on 11.11 (vrd kolmest komponendist koosnevad 13.10.1995, 11.11.2000, kus pole viimase arvu järel punkti).

Kas kirjutada „7ndal korrusel“? – Ei, 7. korrusel.

Õige on kirjutada kas 16–20aastased vastajad (kokku) või 16–20-aastased vastajad (sidekriipsuga). NB! Arvude vahel on mõttekriips, mitte sidekriips.
Väär on „16-20 aastased“.

Sobib kirjutada 10% lahus, mitte „10%-line lahus“.

Kirjutada tühikuga: 5. juunist (mitte „5.juunist“).

Kas kirjutada „20%-line käibemaks“? – Kirjutage 20% käibemaks või 20% suurune käibemaks.

Mul on vaja arvu sõnaga dubleerida. Kas kirjutada sõna samas käändes, milles on arv, või jätta nimetavasse? – Soovitame esimest võimalust, nt 400 (neljasaja) krooni eest.

Kirjutage 50. eluaastates (mitte „50ndates eluaastates“).

Omastavas käändes on õige 100. aastapäeva, mitte „100nda aastapäeva“.

Paragrahvimärgi ja arvu vahel on tühik, nt § 5, 5. §.

Kas kirjutada 2 + 2-reegel või 2+2 reegel (loe: kaks pluss kaks reegel)? – Tehtemärgid kirjutatakse eesti keeles arvudest lahku: 2 + 2. Kuna tehtes on tühikud, on üks võimalus lähtuda sõnaühendi analoogiast ja kirjutada lahku:
2 + 2 reegel (võib ka teistpidi: reegel 2 + 2). Kui tühikud ära jätta, sobib kirjutada kokku: 2+2-reegel (sidekriipsuga) või 2+2reegel (sidekriipsuta).
Sama moodi võib kirjutada 3 + 2 süsteem ~ 3+2-süsteem ~ 3+2süsteem (loe: kolm pluss kaks süsteem).

Araabia numbriga kirjutatud järgarvu lõpus on punkt: 8. kuu 15. päeval.

Paragrahvimärgile ei lisata tüvevokaali, seega §-s 89 (mitte „§-is 89“).

Kas kirjutada „1600ndate aastate keskpaigast“? – Kirjutage 1600. aastate keskpaigast.

Kuidas kirjutada kuupäeva? – Mõni näidis: 3. aprillil 2009. a, 3. aprill 2009,
3. IV 2009, 03.04.2009, 3.4.2009.

Kas omastavas käändes on „20nda aastapäeva“? – Ei, korrektne on 20. aastapäeva.

Arvu ja ruutmeetri lühendi vahel on tühik, nt 17 m².

Õige on 6. novembril (mitte „6-ndal novembril“).

Kas on õigesti kirjutatud „140.aastase teatri kunstnikud“? – Peab olema kas 140aastase või 140-aastase.

Kirjutage vanuses 7–19 aastat (arvude vahel on mõttekriips, mitte sidekriips).

Korrektne on Tartu rahu 90. aastapäev.

Võib kirjutada nii 9. klass kui ka IX klass.

Paragrahvimärgi ja numbri vahel on tühik:
§ 23,
§-d 19, 21 ja 23.

Esimesest jaanuarist on 1. jaanuarist (mitte „1 jaanuarist“).

Aastaarvu järel on punkt: 2009. aastani.

Kas „kuni 31 jaanuar“, „kuni 31. jaanuar“ või kuidagi teisiti? – Kirjutada võib kas 31. jaanuarini või kuni 31. jaanuarini.

Võib kirjutada nii 19- ja 25aastased vastajad kui ka 19- ja 25-aastased vastajad.

Võib kirjutada nii 48tunnine kui ka 48-tunnine.

Kuidas kirjutada kahekümne esimesest kuni kahekümne viienda novembrini numbritega? – Kirjutage 21.–25.11 (arvude vahel on mõttekriips).

Selts asutati 1920.
Selts asutati 1920. aastal.
Selts asutati 1920. a.
Milline kolmest lausest on korrektne? – Kõik on õiged.

Kas sobib kirjutada „20-ne kuuline“, „15-ne punktine“, „17-me päevane“? – Ei. Sobivad variandid on
20kuuline ~ 20-kuuline, 15punktine ~ 15-punktine, 17päevane ~ 17-päevane.

Võib kirjutada kas 3 + 2 süsteem,
3+2-süsteem või 3+2süsteem. Vt kogumik „Keelenõuanne soovitab 4“ (lk-d 202 ja 203; võrgus aadressil http://keeleabi.eki.ee/pdf/191.pdf).

Õige on 5. kuupäevaks, mitte „5-ndaks kuupäevaks“.

Kirjutage kas Peeter I aeg või Peeter Esimese aeg.

Võib kirjutada kas 1990ndad või 1990-ndad (mitte „1990dad“, „1990'ndad“ vms). Kui järgneb sõna aastad, on arvu järel ainult punkt: 1990. aastad (mitte „1990-ndad aastad“, „1990ndad aastad“).

Vaheaeg on 20.–28. märtsil = 20.–28. märtsini = 20. kuni 28. märtsini. (NB! Arvude vahel on mõttekriips, mitte sidekriips. Arvude järel on punkt.)

Kas kirjutada „direktori käskkiri 25. märtsist 2010. a“ või kuidagi teisiti? – Kirjutage
direktori 25. märtsi 2010. a ~ aasta käskkiri.

3D-kino on sidekriipsuga.

Viiekohaline arv 10 000 on tühikuga.

Kas kirjutada „nõukogu otsus 1. septembrist 2010. a“? – Kirjutage nõukogu 1. septembri 2010. a ~ aasta otsus.

Lauses allahindlus 5% on miinusmärk arvu ees tarbetu.

Võib kirjutada nii 0,5-tunnine kui ka 0,5tunnine.

Võib kirjutada nii 18-aastaseks kui ka 18aastaseks 'kaheksateistkümneaastaseks'.

Õige on 2011. aastast (punktiga).

Hinna ja euro tähise vahel on tühik, nt 1 €.

Kas 25-sentimeetrine ~ 25sentimeetrine lõik on lühemalt „25-cm-ne lõik“? – Ei, see on 25 cm lõik.

Võib kirjutada nii §-ga 89 (käändelõpp on paragrahvimärgi järel) kui ka § 89-ga (käändelõpp on arvu järel).

Kui hinna täis- või kümnendosa on null, võib hinnasildil kasutada selle asemel mõttekriipsu, nt 12.– (= 12 eurot), –.25 (= 25 senti). Jooksvas tekstis olgu kriipsu asemel sõna (euro, sent) või lühend, nt 12 eurot ~ 12 €, 25 senti ~ 25 s. Eurohindade kirjutamist on selgitanud Maire Raadik aadressil http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=175 ja raamatus „Väikesed tarbetekstid“ (http://keeleabi.eki.ee/pdf/vaikesed_tarbetekstid2.pdf, vt lk 57–59).

Õige on 110 meetri jooks, mitte sidekriipsuga „110-meetri jooks“.

Kirjutage avame 4. detsembril (mitte „4.-ndal detsembril“).

Kirjutage 50. eluaastani (punktiga).

Kirjutage 2015. a ja 2016. a (enne aasta lühendit on tühik).

Nelja-aastane laps on lühendatult 4 a laps (arvu ja lühendi vahel on tühik, mitte sidekriips). Vt ka „Eesti keele käsiraamat“ (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=10&id=73).

Õnnitleme 10. sünnipäeva puhul!
Õige on kirjutada nii (mitte „10nda sünnipäeva“).