Keelenõuvakk

ÕIGEKIRJUTUS
lühendamine, kirjavahemärgid lühenditesLadina sõna circa lühend ca, mis tähendab 'umbes', käib eesti tekstis kursiivis.

Sõna ametiühing lühend on (punktita).

Lühend v.a tähendab nii 'väga austatud' kui ka 'välja arvatud'. (Mõlemal juhul pannakse ka sisepunkt.)

5 grammi on lühemalt 5 g (mitte „5gr“). Arvu järel on tühik!

Sõna postkast lühend on pk (mitte „p/k“).

Kuunimetustel juuni ja juuli ei ole lühendeid.

Sõna tükki lühend on tk

Kuidas on lühendi HIV omastav kääne? – Kui lühendit loetakse tähekaupa [haa-ii-vee], on omastav HIV. Kui seda lühendit loetakse sõnana [hiv], on omastav kääne HIV-i ~ HIVi.
Seega võib kirjutada HIV ~ HIV-i ~ HIVi levik.

Lühend pms tähendab 'peamiselt'.

Sõna maakond lühend on mk

Sõna sidejaoskond lühend on sjsk (lõpupunktita).

Miljoni lühend on mln, miljard on lühendatult mld

Sõna aktsiaselts lühendi AS omastavat käänet võib vormistada kahte moodi: ASi ~ AS-i.

Kuidas lühendada sõnu seenior ja juunior? – ÕSi järgi on esimese lühend sen ja teise lühend jun või jr

Arvu ja mõõtühiku lühendi vahel on tühik, nt 200 milliliitrit on 200 ml, 1 sentiliiter on 1 cl, 25 liitrit on 25 l, 18 sentimeetrit on 18 cm, 15 millimeetrit on 15 mm.

Sõna sihtasutus lühend on SA (mitte S/A).

Lühend ÄP on tuntud ajalehe Äripäev lühendina, aga mitte sõna äripäev lühendina. Poe lahtioleku märkimisel soovitame kasutada nädalapäevade algustähti: E–R 9–17 (mitte: ÄP 9–17).

Kas õige on NATOsse või NATO-sse? – Suurtähtlühendi käänamisel võib panna sidekriipsu, kuid võib kirjutada ka ilma selleta.

Keelte lühendid on hisp 'hispaania', ingl 'inglise' jt. Üleliigne on lisada nende järele sõna keel lühend k.

Sõna telefon lühendage tel

Õige on e-valitsus, aga lause alguses E-valitsus.

Sõna paragrahvid märgitakse kirjas lühemalt §-d (mitte „§§“).

Lühendit CV on õige hääldada [tsee-vee], mitte [sii-vii]. Lühend tuleb ladinakeelsest väljendist curriculum vitae.

Sõna korter lühendiks sobib krt

Kas sõna aasta lühendatakse ikka a? Kas see lühend ei tundu tühikute vahel imelik? – Lühend on a (nt 2004. a lõpetasin ülikooli.) ja selles pole midagi imelikku.

Kuidas lühendada sõna preili? – prl

Kas sõna registrikood lühend „reg-kood“ käib punktiga? – Õige on rg-kood, punkte ei ole.

Õige on kirjutada IT-juht (sidekriipsuga).

Sõna akadeemik lühend on akad

Aadressis on tänava lühend tn liigne (Munga 6), aga maantee lühendit mnt on vaja (Riia mnt 4).

Sõna aktsiaselts lühend on AS, ka lause keskel on see lühend suurte tähtedega.

Kumb on õige: kas e-post või meil? – Mõlemad on õiged. Lause alguses on e-post suure algustähega, mujal väikesega.

Küsija ütles, et jurist on tema tekstis pannud käändevormidesse AS-i, AS-ilt jne ülakoma: AS'i, AS'ilt. – Õige on kirjutada ASi või AS-i ja ASilt või AS-ilt.

Sõna osaühing lühendi õiged käändevormid on (ainsuse osastavas) OÜd ja OÜ-d, (mitmuse omastavas) OÜde ja OÜ-de (mitte nt OÜ-t ega OÜte).

Kuidas on hollandi keele lühend? – holl

Sõna mobiiltelefon lühend võib olla mob

Õige on kirjutada K. Juurik. Eesnime lühendamisel jäetakse punkti järele tühik.

Mida tähendab lühend SWOT? – See on inglise päritolu: strengths, weaknesses, opportunities, threats 'tugevad küljed, nõrgad küljed, võimalused, ohud'.

Õige on kirjutada e-riik, aga lause alguses E-riik (suure algustähega).

Kuidas lühendada sõna nooremleitnant? – Sidekriipsuga: n-ltn

Sõna lugupeetud lühendatakse lp (mitte „lgp“).

Sõnaühendi see on lühend on sisepunktiga: s.o (mitte „so“).

Õige on kirjutada IT-teenus (sidekriipsuga).

Sõna nii-öelda lühend on sidekriipsuga: n-ö (mitte „nö“).
Sõna näiteks lühend on nt (mitte „n“).

Sõna number lühend on nr (mitte „Nr“). Selle lühendi peame suure algustähega kirjutama vaid lause algul.

Lühend jt tähendab 'ja teised'.

Õige on HIV ehk HI-viirus (mitte „HIV-viirus“). V märgib lühendis ingliskeelset sõna virus.

Suurtähtlühendi AIDS kõrval on õige ka aids.

Kuupäev on lühendatult kp (mitte „KP“).

Eesti üldkasutatavate lühendite järele ei pea punkti panema. Ladina lühendite järel on punkt (nt etc., ibid., op. cit.).

Sõna ööpäev lühend on ööp

Lühend skp tähendab 'selle kuu päeval'.

Lühend lo tähendab linnaosa.

Euroopa Liidu lühend on EL. Kuidas kirjutada selle omastavat käänet? – ELi või EL-i.

Kas Eesti kroon lühendada hindade puhul kr või EEK? – Lühendage kr. EEK on õige nt valuutakursitabelites.

Kuidas lühendada ladinakeelset sõna versus? – Õige on kursiivis ja punktiga lühend vs.

Kirjutage MK-etapp (sidekriipsuga).

Euroopa Liidu sisene on lühemalt ELi-sisene (sidekriipsuga).

Kuidas vormistada sõna lõige mitmuse lõiked lühend (juristikas)? – Õige on lg-d.
Kuidas lühendada vorme lõikes, lõikest, lõikel ja lõigete? – Need lühendid on lg-s, lg-st, lg-l, lg-te.

Nii tiitel doktor kui ka selle lühend dr on lause keskel väikese algustähega.

Lühend mh 'muu hulgas' on üldkasutatav ja tuntud.

Nii-öelda ja nõnda-öelda lühend on n-ö

Kas lühend vk tähenduses 'volikogu' sobib? – Jah.

Lühend op. (opus) on ladina keelest, see lühend on kursiivis ja punktiga.

Sõna kohusetäitja lühend on kt (lühendi lõpupunkt pole kohustuslik).

4. märtsil 2005. a – lühendi a järel ei ole punkt kohustuslik, ent järgarvude järel on.

Sõnad „sotsvõistlus“, „admin“ jts eesti kirjakeelde ei sobi.

Kas NATO asemel tohib kirjutada Nato? – Ametlikus tekstis me ei soovita seda teha.

Lühendi lõppu punkti panemine ei olene sellest, kas lühendi taga peituv sõna on nimetavas või muus käändes, nt vormid aasta ja aastal lühendatakase mõlemad a (mitte: aasta – a ja aastal – a.).
Aastaarvu ja lühendi a vahele peab jätma tühiku: 1996. a, mitte 1996.a.

Kirjutage inva-WC.

ELi ~ EL-i valitsusjuhid, mitte ELu ega EL-u.
Lühendi tüvevokaali valimisel peame lähtuma viimase tähe hääldusest, mitte sõna tüvevokaalist. Kuna L hääldub [ell] ja omastav on [elli], on lühendi tüvevokaal i, mitte u.

Saksa keele lühend on sks (lühendi lõpupunkt pole kohustuslik).

Sõna osaühing lühend on , mitte „Oü“.

Kuidas lühendatakse liiter? – Väiketähega l

Sõna „arveldusarve“ asemel on korrektne kasutada sõna arvelduskonto, selle sõna lühend on ak, mitte a/k.

Mida tähendab lühend SMS? – See on inglise keelest: short message service.

Sõna õppeaasta lühend on õa (mitte „õ-a“, „õ/a“, „õ.a.“).

Prantsuskeelses lühendis R.S.V.P. on punkt iga tähe järel. (Lühend on tulnud prantsuse väljendist répondez s'il vous plaīt 'palun vastake'.)

Mida tähendab lühend GMO? – See on 'geneetiliselt muundatud organism'.

Sõna kindralmajor lühend on kin-mjr

Kas õige on vipp või VIP? – Mõlemad on lubatud, võib kirjutada nii vippklient (kokku) kui ka VIP-klient (sidekriipsuga).

Mida tähendab Glavlit? – See on Kirjandus- ja Kirjastusasjade Peavalitsuse venekeelse nimetuse lühend (vt „Eesti entsüklopeedia“ artikkel tsensuur).

Tallinna lühend on Tln

Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit on lühendiga NSVL. Kuidas kirjutada selle lühendi omastavat käänet? – Õiged variandid on NSVL-i ja NSVLi, mitte NSVLu ega NSVL-u.

Sõnade maksimaalne ja maksimaalselt lühend on x-iga: max (lühendi lõpus ei ole punkti).

Kuidas vormistada sõna digi-TV seestütlevat käänet? – Võimalik on kirjutada
digi-TVst või digi-TV-st.

Sõna poolaasta lühend on pa

Sõnad m-parkimine ja e-kaubandus on lause keskel väikese tähega.

Kas lühendite järele peab punkti panema? – Üldkasutatavate väiketähtlühendite järele ei ole tarvis punkti panna. Kui lühend langeb kokku mõne eestikeelse sõnaga, siis pannakse sisepunkt (k.a, s.a). Suurtähtlühendi lõppu ega sisse punkte ei panda. (Tiiu Erelt, Eesti ortograafia. Viies, täiendatud tr. Tallinn, 2016, lk 58–59.)

Kuidas käänata mitmuses lühendeid lk, nr ja a? – Käände väljendamiseks lisage lühendile sidekriipsuga mitmuse tunnus ja käändelõpp: lk-de, nr-te, a-tel ~ a-il. Selleks tuleb täissõna välja lugeda: lehekülgede, numbrite, aastatel = aastail.

Kas sõna number võib lühendada No.? – Ei, õige on nr (punkti panemine pole kohustuslik).

Kas võib kasutada lühendeid MEEK 'miljon Eesti krooni' ja MEUR 'miljon eurot'? – Miljon krooni saab lühendada mln kr, miljon eurot saab lühendada mln €. Lühendit MEEK ega MEUR ei ole vaja kasutada.

Lühend kod tähendab 'kodanik'.

Õige on BMW-d ~ BMWd, mitte BMW'd.

Kas esimese Eesti Vabariigi kohta käib lühend EW? – Ei. Kõige täpsemalt väljendab mõtet ehk sõjaeelne Eesti Vabariik.

Seda, missugused on üldkasutatavad lühendid, võib vaadata Tiiu Erelti raamatust „Eesti ortograafia“ (5. tr 2016), Mati Erelti, Tiiu Erelti ja Kristiina Rossi „Eesti keele käsiraamatust“ (3. tr 2007) ning Maire Raadiku raamatust „Väikesed tarbetekstid“ (2. tr 2014). Lühendivalimiku on esitanud ka õigekeelsussõnaraamat (vt http://www.eki.ee/dict/qs2013/lyhendid.pdf).

Mida tähendab lühend s.a? – Sel aastal.

Sõna mittetulundusühing lühend on MTÜ.

MM-võistlused on sidekriipsuga.

Sõna registreerimisnumber lühend on reg-nr (mitte „reg.nr“).

Sõnaühend enne meie ajaarvamist lühendatakse e.m.a (lõpupunktita).

Sõna aktsiaselts lühendi AS alaleütlevat käänet võib vormistada kahte moodi: ASile ~ AS-ile.

Sõna peatükk lühend on ptk

Sõna kindralleitnant lühend on kin-ltn

Ameerika Ühendriikide lühend on USA. Selle lühendi seesütlev kääne on USAs ~ USA-s.

Kuidas on lühend EVP mitmuse osastavas käändes? – EVPsid või EVP-sid, mõlemat moodi on õige.

Kust leian seadusnimetuste lühendeid? – Vt https://www.riigiteataja.ee/lyhendid.html?sorteeri=pealkiri&kasvav=true.

Sõna ruumimeeter lühend on rm

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lühend on ÜRO. Kuidas on selle seesütlev kääne? – ÜROs või ÜRO-s.

Eesnimetähe punkti ja perekonnanime vahel on tühik (nt A. Ansip).

Sõna direktor lühend on dir

Kirjutage J. S. Bach (eesnimetähtede järel on tühikud).

Sõna kohusetäitja lühend on kt (ilma sisepunktita).

Sõna puiestee lühend on pst

Lühend u tähendab 'umbes'.

Kuidas kirjutada lühendatult punktides 6, 7 ja 8? – Õige on p-des 6, 7 ja 8.

Sõna eksemplar lühend on eks (mitte „ex“).

Sõna isikukood lühend on ik.

Sõna teelusikatäis on tl, mitte „tls“.

Sõna raudteejaam lühendid on rdtj ja rtj

Ühendi ja järgmised lühend on jj (kaks j-tähte kõrvuti).

Sõna veebruar lühendatakse veebr, mitte „veeb“.

Euro lühend EUR sobib valuutakursitabelitesse, tekstis kasutatagu sõna euro või tähist .

Sõna perekond lühend on prk

Õige on kirjutada CD-mängija ja DVD-mängija (sidekriipsuga).

Sõna emeriitprofessor võib lühendada em-prof (vt ÕSi lühendivalimik).

Sõna tablett lühend võiks olla tbl

Sõna filoloogiamagister lühend võib olla fil-mag

Kuidas lühendada diplomeeritud insener? – dipl ins

Kuidas lühendada sõna sealhulgas? – sh (mitte „s.h“)

Sõna joonis võib lühendada jn

Sõna artikkel lühendatakse art

Sõna tulundusühistu lühend on TuÜ.

Kas arveldusarve lühend on „a/a“? – Õige termin on arvelduskonto, mille lühend on ak.

Sõna viitseadmiral lühend on v-adm

Sõna kolonel lühend on kol

Kuidas lühendada enne Kristuse sündi ja pärast Kristuse sündi? – Lühendid on eKr ja pKr (tühikuid pole).

Sõna kvartal lühendatakse kv

Lühend khk tähendab 'kihelkond'.

Lühend vms tähendab 'või muud sellist, või muu seesugune'.

Lühend ld tähendab 'ladina keeles'.

Lause keskel on õige kirjutada e-maksuamet, lause alguses E-maksuamet.

Sõna raamatukogu võib lühendada kas rk või rmtk

Õige on kirjutada ITIC-kaart.

Kuidas lühendada sõna käibemaks? – Lühend on km

Sõna gramm lühend on g (mitte „gr“).

Sõna kilokalor lühend on kcal.

Lühendil k.a on kaks tähendust: 1) kaasa arvatud, 2) käesoleval aastal.

Võib kirjutada nii AIDSi-epideemia kui ka aidsiepideemia.

Sõna nooremveebel lühend on n-vbl

Õige on kirjutada SMS-laenu andja.

Eesti keele lühend on ÕSi lühendivalimiku järgi ee.

Sõna detsibell lühend on dB

Kuidas lühendada sõna aastatuhat? – at

See tähendab lühendatakse s.t või st (punktita).

Sõna meditsiinidoktor lühend on med-dr

Sõna leitnant lühend on ltn

Sõna lõige lühendatakse lg, nt § 6 lg 2.

Sentimeetri lühend on cm

Kirjutada anno Domini (kursiivis), lühend on a. D. (kursiivis, tühikuga ja punktidega).

Kuidas lühendada sõna triljon? – Sobib trln.

Sõna tihumeeter võib lühendada tm

Sõna assistent lühend on ass

Kuidas lühendada jaapani keel? – jpn

Sõna näiteks lühend on nt, mitte „näit“.

Kirjutage IT-osakond ja IT-juht sidekriipsuga.

Kust saab infot hoiatustähisega kaubamärginime käänamise kohta? – Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=133.

UV-kiirgus on sidekriipsuga ja see tähendab 'ultraviolettkiirgus'.

Kui lause lõpus on ladina lühend, mis lõpeb punktiga, jääb kogu lause lõppu üks punkt.

Kuidas on sõna number lühendi nr ainsuse omastav ja osastav ning mitmuse nimetav, omastav ja osastav? – Ainsuse omastav on nr (lühendile ei lisata midagi, sest omastaval käändel puudub lõpp), ainsuse osastav on nr-t (lühend + käändelõpp), mitmuse nimetav on nr-d (lühend + mitmuse tunnus), mitmuse omastav nr-te (lühend + mitmuse tunnus), mitmuse osastav nr-id (lühend + mitmuse tunnus + käändelõpp).

Kuidas lühendada Nõukogude Liit? – Kasutusel on lühend NSVL (mitte N. Liit ega N Liit), omastavas NSVL-i ~ NSVLi.

Kuidas lühendada lasteaed-algkool? – Näiteks suurtähtlühendiga LAAK.

Kuidas lühendada sõna seersant? – srs

Sõna klassijuhataja võib lühendada kl-juh (mitte „kl.juh“).

Sõna baar (mõõtühik) lühend on bar, nt üle 16 bar

Lühendid pr 'proua' ja hr 'härra' on lause sees väikese algustähega.

Kuidas lühendada sõna võrdle? – vrd

Kuidas lühendada peab olema? – p.o

Kas sõna osakond lühendada „osak“? – Soovitame lühendit osk

Kuidas lühendada sõnu õpilane ja õpetaja? – Õpilane on õpil, õpetaja on õp

Sõna füüsika-matemaatikakandidaat soovitame lühendada füüs-mat-knd

Kuidas lugeda lühendit DVD? – Lugege [dee-vee-dee], mitte [dii-vii-dii].

Arvu ja ruutmeetri lühendi vahel on tühik, nt 17 m².

Kuidas lühendada võib-olla? – v-o

Mida tähendavad lühendid korp! ja ksv! üliõpilaselu käsitlevas tekstis? – Need on korporatsioon ja kaasvõitleja.

Kuidas lühendada sõnapaari akadeemiline tund? – Näiteks akad t või ak t

Võib kirjutada nii vipikaart kui ka VIPi-kaart.

Sõna sündinud võib lühendada snd
Sõna surnud lühend võib olla srn

Kuidas hääldada eesti tekstis ingliskeelset laserplaadilühendit CD? – Hääldage [tsee-dee], mitte [sii-dii].

Heebrea keele lühend on hbr

Võib kirjutada kas ARKi büroo või ARK-i büroo.

Kuidas lühendada sõna magister? – mag

Selts asutati 1920.
Selts asutati 1920. aastal.
Selts asutati 1920. a.
Milline kolmest lausest on korrektne? – Kõik on õiged.

Väljendi ja nii edasi lühend on jne

Kuidas lühendada sõna nädal? – ÕSi lühendivalimik annab lühendi näd

Lühend kr 'kroon' arvu järel on väikese tähega: 25 kr.

Hiina keele lühend on hn

Elektriküünlad on LED-lampidega.
LED-lamp on sidekriipsuga. Rööpvõimalus on leedlamp.

Pimedate Ööde filmifestivali lühend on PÖFF. Kuidas on selle omastav kääne? – PÖFFi ~ PÖFF-i.

Kuidas on rootsi keele lühend? – rts

Sõna supilusikatäis võib lühendada sl või spl

Kirja lõpus enne järelkirja võib kasutada ladina lühendit P. S. (kahe punkti ja tühikuga, ÕSi järgi püstkirjas) või eesti lühendit PS (püstkirjas, punktideta ja tühikuta). Ladina lühend lähtub väljendist post scriptum 'pärast juurdekirjutatu', eesti lühend mugandist postskriptum.
Eesti lühendi PS ja lause vahel on punkt, nt
PS. Teatan veel, et ..

Inglise high fidelity lühendid on ÕSi järgi hi-fi ja hifi.

Kuidas on sõna paragrahv lühend, kas „paragr“, „pgr“, „prgh“, „prgr“ või mõni muu? – Kõige selgem on kasutada tähist §.

Ladina sõna candidatus lühend on cand. (kursiivis ja punktiga)

Ühendkuningriigi lühend on ÕSi lühendivalimiku järgi ÜK (mitte UK).

Kuidas lühendada sõna sent? – s

Sõna niinimetatud lühend on nn

Sõna minut lühend on min

Kilomeetrit tunnis lühendatakse tavakasutuses km/t, erialakasutuses (nt füüsikas) on km/h. Üldkeeles ja oskuskeeles lühendatakse sõna tund erinevalt.

Mida tähendab lühend RAS? – See on 'riigiaktsiaselts'.

Lühend jts tähendab 'ja teised sellised'.

Sõnaühend korduma kippuvad küsimused on väiketähtedega (lühend on suurtäheline KKK).

Sõna ekvivalent lühend on ekv

Lühend RÕK (haridusteemalises tekstis) tähendab 'riiklik õppekava'.

Sõna oblast lühend on obl

Estonian Business Schooli lühendi EBS omastav kääne on EBSi (sidekriipsuta) või EBS-i (sidekriipsuga).

GM-toit, GM-kartulid jms on sidekriipsuga.
GM tähendab 'geneetiliselt muundatud'.

Sõna filosoofiadoktor eesti lühend on filos-dr, inglise lühend PhD (vt http://www.eki.ee/dict/qs2013/lyhendid.pdf). Akadeemiliste kraadide kirjutamise kohta on infot Maire Raadiku raamatus „Väikesed tarbetekstid“ (lk 18 jj).

15 krooni kilogramm on lühemalt 15 kr/kg

Sõnaühendi meie ajaarvamise järgi lühend on m.a.j

Sõna inimene lühend on in

Kuidas lühendada endine õpilane? – Lühendage end õpil

Me ei soovita kasutada lühendit EV Eesti Vabariigi tähenduses.

3D-kino on sidekriipsuga.

Kuidas lühendada sõnu minimaalne ja minimaalselt? – min

Võib kirjutada 155millimeetrine ~ 155-millimeetrine haubits.
Lühendiga on 155 mm haubits (arvu ja lühendi vahel on tühik).

Mida tähendab lühend jrk? – See on 'järjekord; järjekorranumber'.

Sõna jaoskond lühend on jsk

Inglise lühendit asap (as soon as possible 'niipea kui võimalik') ei soovita me eesti tekstis kasutada. Selle asemel tarvitatagu eesti keelt: niipea kui võimalik, nii ruttu kui võimalik, esimesel võimalusel.

Kuidas lühendada sõna tund? – Tavatekstis sobib t, tunni rahvusvaheline tähis on h.

Inglise keeles on nii barbecue kui ka barbeque. Kui neid kasutatakse eesti liitsõnades, läheb vaja sidekriipsu:
barbecue-marinaad ~ barbeque-marinaad, barbecue-ribi ~ barbeque-ribi. Veel paremad on sõnad grillmarinaad ja grillribi. Me ei soovita mugandit „barbeküü“ ega lühendit BBQ.

Eesti Rahvusringhäälingu lühend on ERR. Omastava käände vorm on ERRi ~ ERR-i.

Eesti teadusinfosüsteemi lühend on ETIS, mida loetakse sõnana [etis]. Seesütlev kääne on ETISes ~ ETIS-es.

Ladina ibidem tähendab 'sealsamas'.

Kas sildile on õige kirjutada „šampoon Dove kõõmav.“? – Ei, kirjutage Dove'i kõõmašampoon.

Mida tähendab lühend IKT? – See on 'info- ja kommunikatsioonitehnoloogia'.

Sõna köide lühend on kd

Hinna ja euro tähise vahel on tühik, nt 1 €.

Sõna alates lühend on al

Sõna aastakäik lühend võib olla ak

Kas 25-sentimeetrine ~ 25sentimeetrine lõik on lühemalt „25-cm-ne lõik“? – Ei, see on 25 cm lõik.

Kas kirjutada „R.S.V.P. 20. aprill“ või „R.S.V.P. 20. aprilliks“? – Soovitame prantsuse lühendi asemel kirjutada eesti keeles, nt Palume vastust 20. aprilliks.

Euro üleeuroopalise pankadevahelise intressimäära lühendi võib ÕSi järgi kirjutada kujul EURIBOR või euribor.

Kui hinna täis- või kümnendosa on null, võib hinnasildil kasutada selle asemel mõttekriipsu, nt 12.– (= 12 eurot), –.25 (= 25 senti). Jooksvas tekstis olgu kriipsu asemel sõna (euro, sent) või lühend, nt 12 eurot ~ 12 €, 25 senti ~ 25 s. Eurohindade kirjutamist on selgitanud Maire Raadik aadressil http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=175 ja raamatus „Väikesed tarbetekstid“ (lk 57–59).

Kirjutage 2015. a ja 2016. a (enne aasta lühendit on tühik).

Ühendi inglise keeles lühend on ingl (mitte „ing k“).

Kuidas lühendada 240-tunnine koolitus? – Kirjutage 240 t koolitus.

Kilovatt-tund on lühendiga kWh (kaldkriipsu ei ole).

Sõna komplekt soovitame lühendada kmpl (kpl on 'kauplus').

Lühendit LEADER võib käänata kas sidekriipsuga või ilma: LEADER-i ~ LEADERi. Täiendina on see omastavas käändes: LEADER-i programm ~ LEADERi programm. Võib kasutada ka nimena (suure algustähega): Leaderi programm. Väär on kirjutada LEADER programm või Leader programm (täiend on käänamata).

Nelja-aastane laps on lühendatult 4 a laps (arvu ja lühendi vahel on tühik, mitte sidekriips). Vt ka „Eesti keele käsiraamat“ (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=10&id=73).

Tekstis sobib lühendi USD asemel kirjutada USA dollar.

Ladina lühend et al. on eesti tekstis kursiivis, lühendi lõpus on punkt. See tähendab et alii 'ja teised'.

Pealkirjadest saadud suurtähtlühenditel pole jutumärke, nt telesaate „Aktuaalne kaamera“ lühend on AK.

Haridusliku erivajaduse kohta on käibel lühend HEV.
HEV-õpilane on sidekriipsuga.

Kas lühendit St. sobib ka eesti keeles kasutada? Lühendit inglise sõnast saint võib eestikeelses tekstis kasutada, ent soovitame selle siiski välja kirjutada, näiteks St. Edwardi kool või Saint Edwardi kool.

Nime TalTech käänatakse ülakomata: omastavas TalTechi, osastavas käändes TalTechi.

Sobib kirjutada LED-valgusti või leedvalgusti.

Kokku-lahkukirjutus: YOLO-eluhoiak; you-only-live-once-eluhoiak.

Lühendit KOV võiks käänata tüvevokaaliga: KOVide, sest lühendit loetakse üldiselt [kovv].

Telekanali nimetusena tarvitatavat lühendit võib käänata sidekriipsuga või ilma: ETV+-s ~ ETV+s.