Keelenõuvakk

KIRJAVAHEMÄRGID
ülakoma kasutamineKirjutage lava-show (sidekriipsuga; tsitaatsõna kursiivis), omastavas käändes lava-show' (samuti sidekriipsuga; lõpus ülakoma).

Nime Andrew alalütlev kääne on Andrew'l (ülakomaga).

Võib kasutada tsitaatsõna baguette (mitmuse nimetav baguette'id), omavaste on pikk Prantsuse sai.

Küsija ütles, et jurist on tema tekstis pannud käändevormidesse AS-i, AS-ilt jne ülakoma: AS'i, AS'ilt. – Õige on kirjutada ASi või AS-i ja ASilt või AS-ilt.

Nime Chevrolet omastav on ülakomaga: Chevrolet' esindus.

Omastav kääne on Scandic Palace'i (ülakomaga).

Kohanime Stuttgart osastava käände vorm on Stuttgarti (ülakomata).

Kirjutage Versailles' leping (omastav ülakomaga).

Nime Rousseau käänamisel pole ülakoma vaja: Rousseaule.

Nime Shakespeare omastav kääne on Shakespeare'i (käändub ülakomaga).

Nime Strasbourg omastav kääne on Strasbourgi (ülakomata).

Kuidas käänata eesti keeles võõrnimesid Grand Hotel ja Swedbank, kas panna ülakoma? – Omastav kääne on Grand Hoteli ja Swedbanki, seesütlev kääne Grand Hotelis ja Swedbankis, seestütlev kääne Grand Hotelist ja Swedbankist, alaleütlev kääne Grand Hotelile ja Swedbankile. Ülakoma ei ole tarvilik.

Millal kasutatakse võõrnimede käänamisel ülakoma? – Kui võõrnimi lõpeb häälduses vokaaliga, aga kirjas konsonandiga, või vastupidi, on käänamisel vajalik ülakoma. Näiteks: Renault'ga (loe: rönooga), Joyce'ile (loe: džoissile). Vt ka nõuanne aadressil http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=290.

Millal peaks eesti perekonnanime käänamisel kasutama ülakoma? – Eesti perekonnanimesid käänatakse nagu vastavaid nimisõnu. Ametlikes dokumentides on soovitatav tekst sõnastada nii, et nimi jääks nimetavasse käändesse, siis ei teki probleeme nime algkuju näitamisega. Kui see pole võimalik, siis kasutatakse ülakoma sel juhul, kui perekonnanime algkuju ühtib nimisõna omastavaga: Metsa : Metsa'le, Mäe : Mäe'le, Järve : Järve'le, aga Mets : Metsale, Mägi : Mäele, Järv : Järvele.

Nimede Dursley ja Harry käänamisel pole ülakoma vaja.

Nime Glasgow seesütlev on Glasgow's.

Õige on kirjutada Skype'i kasutajad.

Nime Matthew kaasaütlev kääne on Matthew'ga.

Tähega y lõppeva nime käänamisel pole ülakoma vajalik, nt Hardy alaltütlev on Hardylt.

Nike hääldus on [naiki], seepärast pole käänamisel ülakoma tarvis: Nike vabaajapüksid.

Linnanimi Luxembourg ei vaja käänamisel ülakoma: Luxembourgi.

Nime Kentucky käänatakse ülakomata.

Nime Godot (hääldus [godoo]) osastav on Godot'd: oodates Godot'd.

Kuidas on nime John Deere omastav kääne? – See on John Deere'i.

Kohanime Sydney käänamisel ei ole ülakoma, nt Sydneysse.

Nime Heathrow sisseütlev on Heathrow'sse.

Nime Diderot puhul on ülakoma ka omastavas käändes: Diderot' teosed.

Nime Skype omastava käände vorm on Skype'i.

Nime Elizabeth omastava käände vorm on Elizabethi (ülakomata).

Kohanime Göteborg omastav on Göteborgi (ülakomata).

Nime Strasbourg seesütlev kääne on Strasbourgis (ülakomata).

Õige on kirjutada Cambridge, omastav on Cambridge'i.

Kirjutage Powerpointi esitlus.
Selle nime käänamisel pole ülakoma vaja.

Kohanime Provence omastava käände vorm on Provence'i.

Väljaande nimi New York Times on eesti tekstis püstkirjas, nt loen New York Timesi. Ülakoma pole.

Kohanime Sharm el Sheikh käändevormid on ülakomata, nt seesütlev Sharm el Sheikhis.

Twitter on võõrnimi (püstkirjas). Käänamisel pole ülakoma, nt omastavas Twitteri, seesütlevas Twitteris.

Suhtlusportaali nimi Facebook on püstkirjas ja suure tähega. Omastavas ja osastavas on Facebooki, seesütlevas Facebookis, seestütlevas Facebookist. Nimetav kääne lõpeb nii kirjas kui ka häälduses k-ga, ülakoma ei ole käänamisel vaja.

Nime Silicon Valley seesütlev kääne on Silicon Valleys (mitte Valley's ega Valley'is).

Viinamarjasortide nimed on mitteerialases tarvituses jutumärkides: viinamari „Cabernet Sauvignon“. Erialakokkuleppe kohaselt kasutatakse erialakirjanduses jutumärkide asemel ülakomasid: viinamari 'Cabernet Sauvignon'. Sordinimi on püstkirjas.

Nimest Bardot (hääldus [bardoo]) tehtud lik-liitega tuletis on bardot'lik.

Üritus Palladium Cup on omastavas Palladium Cupi (ülakomata).

Prantsuse nime Monet hääldatakse [monee].
Õige on Monet' maal (mitte Monet'i).

Nime Manchester omastava käände vorm on Manchesteri (ilma ülakomata).

Nime Smith omastava käände vorm on Smithi (ülakoma pole).

Nime Greenpeace omastav on Greenpeace'i, nt Greenpeace'i liikumine.

Õige on Peugeot' omanik, nägi Peugeot'd, Peugeot'de müük ja hooldus.

Nimi van Gogh, mida hääldatakse [van hoh], on omastavas käändes van Goghi. Ülakoma pole vaja.

Mitteerialases tarvituses kirjutage kartulisort „Jõgeva kollane“. Erialatekstis on sordinimed jutumärkide asemel ülakomades.

Tour de France on jutumärkideta ja püstkirjas. Alalütlev kääne on Tour de France'il.

Merlot' veinist saadud äädikas on Merlot' veini äädikas.

Prantsusmaa poliitiku perekonnanime Sarkozy osastav on Sarkozyd (ülakomata).

Õige on kirjutada Camemberti juust.

Inglise nimi Apple on omastavas ülakomaga: Apple'i.

Võõrnime Viking Line kaasaütlev kääne on Viking Line'iga.

Õige on kirjutada Shakespeare'i-aegne.

Kirjutage Skype'i kiosk.

Nime Saint-Exupéry käänamisel pole ülakoma vaja.

Prantsuse perekonnanime Montaigne omastav on Montaigne'i.

Nime Titanic alalütlev on Titanicul (mitte Titanic'ul).

Nimede Reuters ja Times käänamisel pole ülakoma vaja, nt omastav on Reutersi, Timesi.

Prantsuse kohanimi Rouen on omastavas Roueni (ülakomata).

Nimede Birkenruh ja Löwenruh omastav on ülakomaga: Birkenruh' ja Löwenruh'.

Kirjutage Acrobat Readeri programm. Nime Acrobat Reader tuleb käänata, ülakoma pole vaja.

Kirjutage ülakomaga: Olivier' salat.

Nimi Versace (firma) hääldub [versaatše] ega vaja käänamisel ülakoma.

Korrektne nimekuju on Rail Baltic (mitte Rail Baltica). Omastav on Rail Balticu (ülakomata).

Nime Sherlock Holmes käänake ülakomata, nt Sherlock Holmesile.

Nimi Botox on püstkirjas. Käändevormid on ülakomata, nt Botoxit süstima.

Õppekeskkonna nime Moodle omastav on Moodle’i, osastav Moodle’it, sisseütlev Moodle’isse.

Ühendis Waldorfi salat on täiend suure tähega ja ülakomata.

Nime Maslow käänatakse ülakomaga. Ülakoma on ka omastavas: Maslow' püramiid.

Nime Google Drive omastav on Google Drive'i.

Nime Youtube käändevormid on ülakomaga: omastav, osastav ja lühike sisseütlev Youtube’i, seesütlev Youtube’is, seestütlev Youtube’ist jne.

Kuidas kirjutada sõna FRILLICE? – See on jääsalati sort, kirjutada tuleb kas jutumärkidega (tavatekstis) või ülakomadega (erialakirjanduses): „Frillice“ ~ 'Frillice'.

Omastavas käändes on ülakoma, sest x ei hääldu: grand prix' finaal