Keelenõuvakk

SÕNAVALIK JA -VORMISTUS
ainsus või mitmus?Võib kirjutada nii perekond Kask kui ka perekond Kased.

Õige on kirjutada kordaminekuterohke (kokku), selle asemel võib kasutada ka sõna kordaminekurohke.

Kas „suured tänud“ või „suur tänu“? – Kirjutage ainsuses: suur tänu. Mitmuslik „suured tänud“ on inglise keele mõjuline.

Kas „vitamiiniderikas“ on kokku või lahku? – Soovitame kirjutada vitamiinirikas.

Kas on „petroglüüfide muster“ või „petroglüüfimuster“? – Eelistame sõna petroglüüfimuster.

Kas „toiduainete tööstus“ on kokku või lahku? – Parem on kirjutada toiduainetööstus, täpselt sama moodi ehitusmaterjalitööstus.

Kas „juustehooldusvahendid“ või „juuksehooldusvahendid“? – Eelistame ainsust: juuksehooldusvahendid.

Kirjakeeles on sõna juhiluba ainsuses (mitte „juhiload“).

Perekonnanimi, mille ees on mitu eesnime, jääb ainsusesse, nt Andrus ja Anu Ansip, sama moodi ka õed Leila, Liina ja Lily Luik, vennad Mart, Ants ja Jaak Johanson.
Kui perekonnanime ees on sugulussuhteid märkivad sõnad või sõnad abielupaar või perekond, võib perekonnanimi olla kas ainsuses või mitmuses, nt isa ja poeg Virginius ~ isa ja poeg Virginiused, abielupaar Toompere ~ abielupaar Toompered, perekond Toompere ~ perekond Toompered.
Mitmuses on perekonnanimi siis, kui tema ees on mitmuslik lisand, nt õed Luiged, vennad Johansonid.

Mitme aasta pärast on parem kui „mitmete aastate pärast“.

Sobiv kirjutusviis on Jüri ja Mari isikus (mitte „isikutes“).

Sobivad sõnad on juuksehooldus ja juukseviimistlus – ainsuses täiendsõna on parem.

Sõna riidehoidja sobib hästi, ei pea olema „riietehoidja“.

Sõna juuksepikendus sobib, selle asemele pole vaja sõna „juustepikendus“.

Kirjutage Tallinna ja Muuga laht (mitte „Tallinna ja Muuga lahed“).

Kas „materjalide ladu“ on kokku või lahku? – Parem on kirjutada materjaliladu (kokku).

Kas tõesti on lubatud „osad inimesed“ jts sõna osa mitmuse kasutamise juhud? – Ei, kirjutage osa inimesi.

Õige on kodanikuühiskond, mitte „kodanikeühiskond“.

Kirjutage Eesti ja Läti president (mitte „presidendid“) kohtuvad (öeldis mitmuses).

Kas kirjutada pöördumiseks „Kallid Mari ja Jüri“ või „Kallis Mari ja Jüri“? – Võib kasutada mõlemat. Mitmus on eelistatav sel juhul, kui rindliikmete juures on tajutav ühisnimetaja, nt Kallid (sõbrad) Mari ja Jüri. Vt ka „Eesti keele käsiraamat“ (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?id=440&p=5&p1=2).

Kas „liikluseeskiri“ või „liikluseeskirjad“? – Korrektne on liikluseeskiri.

Kas „naelte kast“ ja „uste sildid“ on kokku? – Kirjutage naelakast ja uksesildid.

Kumb on õige: „osalised, kellega ta vestles“ või „osalised, kelledega ta vestles“? – Õige on osalised, kellega ..
Kas on õige „uurimused, millele ta viitas“ või „uurimused, milledele ta viitas“? – Õige on uurimused, millele ..
Siduvad asesõnad kes ja mis jäävad harilikult ainsusesse ka siis, kui nimisõna(fraas), millele nad viitavad, on vormilt või sisult mitmuses. Vt Mati Erelti artikkel „Relatiivlause“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/relatiivlause.html).

Soovitame sõna juukseotsad (mitte „juusteotsad“).

Kas „teede ehitus“ või „teedeehitus“? – Tegevusalana on teedeehitus ~ teeehitus ~ tee-ehitus; lahku on nt Tallinna teede ehitus.

Parem sõna on riidehoid, mitte „riietehoid“.

Sõna ehtekomplekt on kokku.

Kas parem on „müüja rõivaste alal“ või „rõivastemüüja“? – Rõivamüüja.

Kas õige on „pükstepress“ või „püksipress“? – Õige on püksipress.

Sõna seiklusterohke on kokku, aga ladusam on seiklusrohke.

Õige on kodanikuühendus (mitte „kodanikeühendus“).

Kirjutage Eesti, Läti ja Leedu peaminister (sõna peaminister jääb ainsusesse).

Sõnapaar nõupidamiste ruum on lahku, ent ladusam on nõupidamisruum (kokku).

Kas „enamuse asjadega“ või „enamuste asjadega“? – Kirjakeeles on enamiku asjadega ('suurema osa asjadega').
(Enamus on 'arvuline ülekaal', enamik on 'suurem osa'. Mõlemad sõnad jäävad ainsusesse, mitmuses ei ole neid õige kasutada.)

Õige on jahieeskiri (mitte „jahieeskirjad“).

Sobib ainsus: 8., 9. ja 10. peatükis (mitte „peatükkides“).

Kirjutage Vabaduse ja Jüri tänaval, mitte „tänavatel“.

Kas „Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapead“ või „Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapea“? – Ainsuses: Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapea. Rindühendi korduva ainsusliku põhja ärajätmine ei muuda alles jäävat põhja mitmuslikuks.

Kas kasutada ainsust või mitmust: vanaisa matus või matused? – Mõlemad on õiged vormid.

Võib kasutada nii sõna lastevanemad kui ka sõna lapsevanemad. Viimane on eeskätt ühe lapse vanemate kohta.

Arengud, demokraatiad, innovatsioonid, partnerlused, poliitikad, võimekused … Millisest artiklist saab nende vormide parandamise kohta nõuandeid? – Vt Helika Mäekivi artikkel „Mõttetu mitmus“ ajakirjas Oma Keel (2009, nr 2, lk 50–64; võrgus aadressil http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2009_2/OK_2009-2_07.pdf).

Sõnad ideerohke ja ideerikas on kokku.

Kas „hoonete grupp“ või „hoonetegrupp“? – Soovitame sõna hoonerühm.

Kas „doonorite päev“ või „doonoripäev“? – Teine: doonoripäev.

Soovitame sõna kauplusekett, mitte „kauplustekett“ (vrd ainsusliku täiendiga hotellikett, kaubamajakett, restoranikett).

Kas (UEFA) Meistrite Liiga, Meistrite liiga või meistrite liiga? – Sobib meistrite liiga (ladusamalt meistriliiga), sest see ei ole asutus ega organisatsioon, nn ametlikkussuurtähte ei saa kasutada.

Sõna talgud on harilikult mitmuses. Ainsus on võimalik liitsõna täiendosas (talgupäev, talgutöö).

Võib kirjutada lastevanemate koosolek.

Kas vormi innovatsioonid võib kasutada (mitmuses)? – Kasutage vormi uuendused.

Sõna töödejuhataja on kokku, ÕSis on ka rööpvõimalus tööjuhataja.

Sõnad järvederohke ja mägederohke on kokku, nende asemel võib kasutada ka järverohke ja mäerohke.

Kas pakume koolikaupa või pakume koolikaupu? – Mõlemad võivad olla. Mitmus rõhutab kaupade eriliigilisust.

Euroopa Liit ärgitab oma liikmeid arendama uusi sõjalisi võimekusi. Kas sõna võimekused on selles lauses õige? – Ei. Kui on vaja väljendada suutmist, soovitame sõna suude (ainsuse omastav suute, osastav suudet, mitmuse omastav suudete, osastav suuteid). Vt Tiiu Erelti „Terminiõpetus“ (2007, lk 248).

Teisejärgulised tapasaadused on rupskid või rups, mitte „rupsid“.

Kas „mitmeid kordi“ või „mitu korda“? – Parem on ainsus: mitu korda.

Kirjutage Oa ja Õpetaja tänava ristmikul (mitte „Oa ja Õpetaja tänavate ristmikul“).

Rahvakoosoleku nimetus on kärajad, mitte „käraja“: priitahtlike pritsimeeste kärajad.

Kirjutage toitainerikas (see on parem kui „toitaineterikas“).

Sõna „valimistepäev“ asemel kirjutage valimispäev.

Kirjutage liikumine Kuivastu ja Virtsu sadama vahel (mitte „sadamate“).

Liik Hispaania suupisteid on tapa (püstkirjas), harilikult on tarvis mitmust tapad (hispaania tapas), nt sõime tapasid, tapade valmistamine (vrd liitsõna täiendosana ainsuses: tapavaagen, tapabaar).

Kas lapsehoid või lastehoid? – Mõlemad saavad olla, lastehoid sobiks eriti mitme lapse puhul.

Kirjutage kas Lääne ja Pärnu maakonnas (sõna maakond jääb ainsusesse, sest kumbagi maakonda on üks) või lühemalt Lääne- ja Pärnumaal (mitte „Lääne ja Pärnu maakondades“).

Kas „juukselõikus“ või „juustelõikus“? – Kirjutage juukselõikus. Liitsõna ainsuslik täiend suudab kanda ka mitmuslikku sisu.

Kas „Teie tagasisided olid huvitavad“ või „Teie tagasisidemed olid huvitavad“? – Teie tagasiside oli huvitav.
Sõna tagasiside omastav on tagasiside (mitte „tagasisideme“). Mitmuses seda sõna ei kasutata.