Keelenõuvakk

SÕNAVALIK JA -VORMISTUS
liigsete komponentide mahavõtmine sõnast või sõnaühendistMajutuskohas on üheinimesetuba (kokku), sobib ka ühetuba (nagu spordis kahepaat, ühekelk), ent ei sobi kirjutada „1-inimesetuba“.

Kas sõna „tööettevõtja“ on kirjutatud õigesti? – Kirjutage töövõtja.

Kas „majanduslik informatsioon“ on õige või peab olema „majandusalane informatsioon“? – Õige on majandusinformatsioon.

Sõna sertima on sama mis sertifitseerima, ka lühemat vormi võib kirjakeeles kasutada.

Kas „arvuti kasutamisoskus“, „arvuti kasutusoskus“ või „arvuti kasutamise oskus“? – Tarvitage sõna arvutioskus.

Kas kirjutada „Teostame täis- ja osakoormate vedusid Ida- ja Kesk-Euroopasse“? – Kirjutage nii: veame täis- ja osakoormaid Ida- ja Kesk-Euroopasse.

Ühendverbi „välja ehitama“ ei soovita me eesti keeles kasutada, paremad võimalused on nt ehitama ja valmis ehitama.

Kuidas kirjutada „põimik tüüpi etendus“? – Õige on põimiketendus.

Tekstis on „täiendavad rahalised vahendid“. Kuidas öelda paremini? – Tarvitage selle asemel sõna lisaraha.

Kuidas kirjutada „ehitajapoolne nõue“? – Sõna poolne on siin liigne, piisab ühendist ehitaja nõue.

Ei ole õige „ministeeriumi poolt on koostatud“, vaid ministeerium on koostanud ..

Küsijal oli sõnaühend „Eesti-poolne seisukoht“ ja ta soovis sõna poolne ära jätta. – Jah, võib ära jätta: Eesti seisukoht.

Kas on õige „tervishoiuala töötaja“? – Kirjutage tervishoiutöötaja.

Kas „igakuine aruanne“ on õigesti kirjutatud? – Selle asemel sobib kuuaruanne.

Võib kirjutada 14. veebruarist 11. märtsini.
Kuupäevade vahele ei tule siin ühtki kriipsu, ka sõna kuni ei ole tingimata vaja.

Kas õige on „rahvatervis“ või „rahvatervishoid“? – Mitte kumbki, õige on tervishoid.

Kas tööülesandena panna kirja „järelvalve teostamine lubade üle“? – Jätke teostamine ära: järelevalve lubade üle. NB! Õige on järelevalve!

Väljend „enda alla hõlmama“ on liiane, piisab sõnast hõlmama.

Kas võib tarvitada sõna „sünnijuubel“ (vrd tööjuubel)? – Ei, sünnijuubeli asemel olgu lihtsalt juubel.

Kas kirjutada „Teostame korstende ehitust“ või „Teostame korstnate ehitust“? – Kirjutage ehitame korstnaid.

Kas on õige „ametiala nõuded“? – Kirjutage ametinõuded.

Kuidas kirjutada „kvalifikatsiooni tõstmise kursused“ (kas kokku või lahku)? – Kirjutage kvalifikatsioonikursused (kokku).

Verbis „ette planeerima“ on komponent „ette“ üleliia, piisab sõnast planeerima.

Kas õige on „teiepoolne hinnapakkumine“ või „teie poolne hinnapakkumine“? – Õige on teie hinnapakkumine.

Õige on uurimistöö, mitte „uurimustöö“. (Sobib ka uurimus, mis tähendab '1) teemaga määratud teaduslik uurimistöö; 2) selle tulemused kirjapandud teosena'.)

Kas „tööettevõtuleping“ on õige? – Soovitame sõna töövõtuleping.

Kas võib pakendile kirjutada „vaniljemaitseline jäätis“? – Kirjutage vanillimaitseline jäätis, ent võiks kaaluda, kas see pole hoopis vanillijäätis.

Ühendi „karusnahatoodete ateljee“ asemel oleks parem kasutada liitsõna karusnahaateljee.

Kuidas kirjutada stipendiume, nt Andrus Pargi nimeline stipendium? – Kirjutage sõnata nimeline: Andrus Pargi stipendium.

Kuidas kirjutada „meiepoolne soovitus“, „firmapoolne pakkumus“? – Jätta -poolne ära: meie soovitus, firma pakkumus.

Kas kirjutada „Vastavalt Teie-poolsele korraldusele“? – Ei, parem on Teie korralduse järgi ~ kohaselt.

Kas „tervishoiualane“ on kokku või lahku? – Kokku, aga -alane on parem ära jätta, nt tervishoiuseminar, mitte „tervishoiualane seminar“.

Kas Metsaküla küla sobib kirjutada? – Ei, kirjutage Metsaküla.

Kuidas öelda paremini „praegusel hetkel“? – Kasutage selle asemel sõna praegu.

Kas „psühholoogiaalane loeng“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna alane siin vältida: psühholoogialoeng.

Õige on dipp, mitte „dipikaste“ (dipp ongi kaste).

Kas kirjutada „kohanimealased küsimused“? – Kirjutage kohanimeküsimused.

Kas „eelpoolmainitud“ on õigesti kirjutatud või peab olema „eelpool mainitud“? – Ei, õige on kas eelmainitud või eespool mainitud.

Kas kirjutada „Kõnniteede asfaldi asendamist teostab .. “? – Kirjutage ilma teostama-sõnata: kõnniteede asfaldi asendab ..

Õige on kirjutada kas kummirehvide töötlus või ümbertöötamine. Väär on „kummirehvide ümbertöötlus“.

Kas „filoloogiaalane haridus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna alane siin vältida: filoloogiaharidus.

Kas „teatrialane haridus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame liitsõna teatriharidus.

Kas kirjutada „ümber töötama“, „ümber töötlema“ või „töötlema“? – Sobivad töötlema ja ümber töötama.

Kas kirjutada „välja pakutud lahendused“ või „väljapakutud lahendused“? – Ühendverbi „välja pakkuma“ asemel on parem pakkuma, seega pakutud lahendused.

Kas on õige „1999. aasta majandusaasta aastaaruanne“? – Kirjutage 1999. aasta majandusaruanne või 1999. majandusaasta aruanne, sõna aasta olgu üks kord.

Kas „majandusala juhataja“ on õigesti kirjutatud? – Õige on majandusjuhataja.

Kuidas kirjutada „teadustöö alast tööd reguleerivad õigusaktid“? – Õige on teadustööd reguleerivad õigusaktid.

Sõnaühendi „kultuurialased teadmised“ asemel soovitame liitsõna kultuuriteadmised.

Kas „esmatasandi juht“ või „esmataseme juht“? – Soovitame sõna esmajuht.

Kas kirjutada „ajaline kestvus“? – Aegpikkus on lihtsalt kestus, „ajaline kestvus“ ega „ajaline kestus“ ei sobi.

Ei ole õige kirjutada „viis eri värvi“, sobib viis värvi.

Kas parem on „müüja rõivaste alal“ või „rõivastemüüja“? – Rõivamüüja.

Mitu sõna on „meresõjaväeohvitser“? – Õige on mereväeohvitser.

Ühendis „poliitiline partei“ on esimene sõna liigne. Õige on kirjutada partei.
Ka ühendi „poliitiline erakond“ asemel sobib lihtsalt erakond.
Sõnad partei ja erakond on sünonüümid.

Sõna „saiakrutoonid“ on liiane, piisab sõnast krutoonid (mitte „grutoonid“).

Kas „hommikusöögi helbed“ on kokku või lahku? – Kirjutage hommikuhelbed (kokku).

Kas „paberalusel“ või „paberkandjal plangid“? – Kirjutage paberplangid.

Kas „maksimeerima“ või „maksimiseerima“? – Kasutage esimest: maksimeerima.

Kas võib ütelda „rektori poolt kavandatavad ülesanded“? – Jäetagu poolt-sõna ära: rektori kavandatavad ülesanded.

Kas „tsentraalne keskus“ on liiane? – Jah, piisab sõnast keskus.

Kas kirjutada „välitingimused“ või „välistingimused“? – Välistingimused, aga ehk sobib hoopis väljas või õues.

Kas „juurde lisatud kirjad“ või „juurdelisatud kirjad“? – Sobib kirjutada lisatud kirjad. Sõna juurde on liigne.

Kuidas kirjutada „omapoolne panus“? – Jätke sõna -poolne ära: oma panus.

Kuidas kirjutada „eelpool viidatud“? – Kirjutage kas eespool viidatud või eelviidatud.

Ei ole õige „raamatupidamisarvestus“, vaid raamatupidamine.

Tegusõna „ette valmistuma“ pole õige, piisab sõnast valmistuma 'end ette valmistama, ettevalmistusi tegema'.

Kas ühendi „ohutusalane teave“ asemel sobib paremini ohutusteave? – Jah.

Kas „šokolaadijäätiseparfee“ on õigesti kirjutatud? – Sobiv sõna on šokolaadiparfee (parfee tähendab 'pooljäätis').

Kuidas kirjutada „töötervishoiu alane koolitus“? – Kirjutage töötervishoiukoolitus.

Kirjutage meetmeid võtma (mitte „meetmeid tarvitusele võtma“).

Kirjutage huvikool, mitte „huvialakool“.

Kas kirjutada „Friedebert Tuglase nimeline novelliauhind“ ja „Johannes Voldemar Veski nimeline auditoorium“? – Sõna nimeline pole siin tarvis: Friedebert Tuglase novelliauhind, Johannes Voldemar Veski auditoorium.

Kas „rahvuslik standard“ on õigesti kirjutatud? – See on riigistandard. Euroopa Liidu kontekstis on võimalik ka liikmesriigi standard. „Eesti rahvuslik standard“ on Eesti standard.
Vt ka Maire Raadiku artikkel „Riik ja rahvus“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/riik.html).

Kuidas kirjutada „erinevate köögiviljade ja õunamahl“? – Kirjutage õuna-köögiviljamahl.

Kas ametinimetuseks panna „spetsialist puuetega inimeste alal“? – Parem on puuetega inimeste spetsialist.

„Ülestõusmispühade esimene püha“ on kohmakas, kirjutage esimene ülestõusmispüha (väikeste algustähtedega).

Kas „haridusala spetsialist“ või „haridusspetsialist“? – Teine: haridusspetsialist.

Kas on õigesti lahku kirjutatud „praegu kehtiva seaduse järgi“? – Jah, ent esimene sõna on liigne: kehtiva seaduse järgi.

Kirjutage ehituskaubad, mitte „ehitusotstarbelised kaubad“.

Kuidas käänata ametinimetust „direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal“? – Selle asemel kasutage lühemat sõna õppealajuhataja, veel parem on ilma ala-osata õppejuhataja.

Sõnas „massimeedia“ on täiendosa liigne, sobiv sõna on meedia.

Kas „omakäeliselt juurde lisatud“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage oma käega lisatud.

Kas „lõpp finaal“ on kokku või lahku? – Piisab sõnast finaal, mis tähendab 'lõppvoor, lõppvõistlus'.

Kas kirjutada „CD plaat“ või „CD-plaat“, „DVD plaat“ või „DVD-plaat“? – Need on sidekriipsuga (CD-plaat, DVD-plaat), aga sobib tarvitada ka ilma sõnata plaat: CD, DVD.

Õige vorm on atentaat, mitte „atendaat“. See on ÕSi järgi 'tapmiskatse v tapmine (poliitilistel motiividel)'.
Sõna „atentaadikatse“ on liiane.

Sõnaühend rahalised vahendid on lahku, aga parem on kasutada selle asemel sõna raha.

Kas „saksakeelsete tehnikaalaste tekstide tõlkimine“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage saksakeelsete tehnikatekstide tõlkimine.

Sõnaühend „pidulik aktus“ on liiane: aktus tähendab 'pidulik koosolek', omadussõna pidulik pole tarvis lisada.

Sõna ekskursioon tähendab 'õppekäik, õppereis'.
Sõna „õppeekskursioon“ on liiane, piisab sõnast ekskursioon.

Tekstis on „libedad teeolud“ ja „lumised teeolud“. Kas nii on korrektne? – Sõna olud on siin liigne, sobib kirjutada libedad teed ja lumised teed.

Kas „meie poolt pakutavad teenused“ on õigesti kirjutatud? – Teine ja kolmas sõna on liigsed, kirjutage meie teenused.

Kas „hakkbitkii“ on kirjutatud õigesti? – Piisab sõnast bitkii, sest see tähendab 'ümmargune hakkkotlet'.

Kas „kutsekvalifikatsioon“ on korrektne? – Ei, kirjutage kas kutseoskus või kvalifikatsioon.

Sobib kirjutada humanitaarteaduskond ja sotsiaalteaduskond (mitte „humanitaarteaduste teaduskond“, „sotsiaalteaduste teaduskond“).

Kas kirjutada „magistriõppe õppekava“? – Kirjutage magistriõppe kava.

Kuidas kirjutada „kasutusele võetud meetmed“? – Esimene sõna on liigne, kirjutage võetud meetmed.

Sõna „üles loetlema“ asemel on õige loetlema või üles lugema.

Sõna protsess on lauses sageli liigne: sõnaühendi „organismi ainevahetuslikud protsessid“ asemel on organismi ainevahetus, „paranemisprotsessi“ asemel paranemine, „õppeprotsess ja kasvatusprotsess“ on õpetamine ja kasvatamine ~ õpe ja kasvatus.

Kirjutage Tallinna abilinnapea (mitte „Tallinna linnavalitsuse abilinnapea“).

Kas „meresõiduohutuse alased küsimused“ või „meresõiduohutusalased küsimused“? – Kirjutage meresõiduohutuse küsimused.

Sõna „pedagoogikateadus“ on liiane. Õige sõna on pedagoogika, selle sünonüüm on kasvatusteadus.

Kas „täisteraleivatooted“ või „täisterast leivatooted“? – Kirjutage täisteraleivad.

Kas ühe inimese poole pöördudes võib kirjutada „Teie-poolseid ettepanekuid“? – Kirjutage Teie ettepanekuid.

Kas „õigusalane koostöö“ või „õiguskoostöö“? – Soovitame sõna õiguskoostöö.

Õiged tegusõnad on sekkuma ja vahele segama, mitte „vahele sekkuma“.

Sõna reid on '(ootamatu) kontrollretk', sõna „kontrollreid“ on liiane.

Kas õige on „ümber reorganiseerima“ või „ringi reorganiseerima“? – Kumbki pole õige. Õigeid võimalusi: ümber korraldama, ringi korraldama, reorganiseerima, ümber organiseerima, ringi organiseerima.

Tegusõna „ette ennustama“ on liiane: piisab sõnast ennustama.
Kas „ette ennustatav tulemus“ või „etteennustatav tulemus“? – Õige on ennustatav tulemus.

Õige on sõjajärgne aeg, mitte „pärastsõjaaeg“.
Õige on sõjajärgne, mitte „pärastsõjajärgne“.

Tegusõna „ette kujutlema“ on liiane. Selle asemel sobib kujutlema või ette kujutama.

Kas peab ütlema käibemaksuta või ilma käibemaksuta? – Mõlemat moodi sobib, sõnal ilma on rõhutav ülesanne. Vt ka „Eesti keele käsiraamat“ (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?id=169&p=3&p1=4).

Kas kirjutada „hõlmama endasse“? – Sõna endasse on liigne.

Õigustekstides on pidevalt sõna „järelepäring“. Kas nii on õige? – ÕSi järgi on päring = järelepärimine, seega on „järelepäring“ topeldus.

Kas kirjutada „eesti keele filoloog“ ning „vene keele ja kirjanduse filoloog“? – Sõna filoloog tähendab ’keele-, kirjandus- ja rahvaluuleteadlane’, küsitud ühendites on kordus. Kirjutage eesti filoloog ja vene filoloog.

Sageli on sõna maastik ülearune, nt haridus- ja teadusmaastik võib olla lihtsalt haridus ja teadus.