Keelenõuvakk

SÕNAKASUTUS
uus sõna või väljend uue mõiste jaoksKas võib voldikus kasutada sõna välkpost? – Harilikum on e-post, aga kui järgneb aadress, siis on ka välkpost lugejale selge.

Üks helistaja keeleloengu kuulajatest oli soovinud, et kui kriisi saab veel ära hoida, siis kasutataks sõna „kriisijuhtimine“, aga kriisi ajal sõna „kriisiohjamine“. – Uudissõna kriisiohjamine on mõeldud kõigi eel-, järel- ja kriisiaegsete järkude jaoks.

Kuidas nimetada uusi ekstreemalasid, mis inglise keeles on heliskiing ja heliboarding (inimene viiakse helikopteriga kõrge mäe otsa, kust ta sõidab suuskade või lumelauaga alla)? – Soovitame sõnu koptersuusatamine ja kopterlumelauasõit (viimast saab tekstis lühendada: kopterlauasõit, lumelauasõit).

Maa peale laskuma on maanduma. Kuidas ütelda vee puhul? – Sõna „veenduma“ siin ei sobi, kasutage ühendit vette laskuma.

Soome sauvakävely on kepikõnd.

Kuidas eestindada inglise SWOT analysis? SWOT on lühend ingliskeelsetest sõnadest, mis tähendavad tugevaid külgi, nõrku külgi, võimalusi ja ohtusid. Tegu on moeka majandus- jm analüüsiga. – Soovitame kasutada kuju
TNVO-analüüs. (Seda on tarvitanud nt keeleteadlane Mart Rannut.)

Kas tangide nimetuses, millega saab lokkis juukseid sirgeks, kasutada sõna „sirgendama“ või „sirgestama“? – Eelistame verbi sirgestama 'sirgeks tegema', teine verb sirgendama tähendab 'sirgemaks tegema'. Tange sobib seega nimetada sõnaga sirgestustangid.

Dipi sisse kastmise lusikas ja kahvel võiksid olla dipilusikas ja dipikahvel. Tegusõnaks sobib dippima.

Me ei soovita eesti keeles kasutada sõna „süstel“, selle asemel sobib eeltäitesüstal või eeltäidetud süstal.
Vt ka Sirje Mäearu artikkel „Süstel süstla vastu“ kogumikus „Keelenõuanne soovitab 4“ (võrgus aadressil http://keeleabi.eki.ee/pdf/136.pdf).

Kuidas nimetatakse V-kujulist kanaluud, mille lõhkitõmbamisel midagi soovitakse? – Zooloogidel on see harkluu, soovimisel sobib sooviluu.

Millist sõna kasutada, kui tehakse nt porgandist lilli vms? – Olgu viljanikerdus(kunst).

Inglise art manager on eesti keeles kunstikorraldaja.

Kas tuletist hinnastama sobib kasutada tähenduses 'hinnaga varustama, hinda andma'? – Jah.

Kas soome katelautanen 'suurem taldrik, millele pannakse praetaldrik vm' võib eesti keeles olla „kohataldrik“? – See viib mõtted kala peale, võiks olla alustaldrik.

On olemas masin friiser. Kuidas nimetatakse selle masinaga töötajat? – See on friisija (mitte „friiserdaja“, „friseerija“ vm).

Kas see, kes räkitit teeb, on räkiter? – Ei ole, see on räkitimees, räkker, väljapressija.

Ühendi „losjoon täide vastu“ asemel on õige täivesi või täivedelik.

Kuidas nimetada kohvi, mis on tehtud niisugustest ubadest, mida valmimise ajal ei ole väetatud ega kemikaalidega pritsitud? – Soovitame sõna ökokohv.

Võib kasutada tsitaatsõna shaping. Helistaja ütles, et see on aeroobika alaliik, kus igaüks liigutab end video, mitte treeneri juhatuse järgi ja enne määratakse kindlaks inimesele sobiva raskusastmega kava.

Inglise sõna smartphone vaste on eesti keeles nutitelefon.

Kas sõitjate elektroonilise informeerimise süsteemi (näitab infot ja ka räägib) võiks nimetada sõnaga „elektrooniline teadustaja“? – Leppisime küsijaga kokku sõna elektronteadustaja (vrd automaatvastaja).

Kuidas nimetada seda, kui inimene helistab päästeametisse, vahel küsib nõu, kuidas viinasokke teha, vahel kutsub endale või teistele kiirabi. Kas „meditsiiniteade“ sobib? – Teade on teadaandmine, see ei kajasta küsimist. Ehk sobiks arstiabikõne (vrd tuletõrjekõne, politseikõne).

Lauatennise moodi mäng, mida mängitakse kõrgete servadega laual ja mida võivad mängida peale pimedate ka kinnikaetud silmadega nägijad, võiks eesti keeles olla pimelauatennis (soome sokkopingis). (Eesti argikeelde sobib soome keele eeskujul hästi sõna „pimepinks“.)

Soome sõna monipakettilähetys (nt kolm väiksemat pakki kokku pandud) võiks meil olla mitmiksaadetis (lühend mitm).

Millist sõna kasutada eesti keeles discounter-tüüpi kaupluse kohta? – Sobivad säästukauplus ja odavkauplus.

Kas inglise randomizer eestikeelne vaste on „suvaliseerija“ või „rändomaiser“? – Pakume sõna juhuvalikuseade.

Inglise sõna case management vasteteks sobivad juhtumi korraldamine ja juhtumikorraldus (esimene tähistab pigem tegevust, teine valdkonda).

Kas inglise artist management võiks olla „artistide manageerimine“? – Ei, see võiks olla artistivahendus.

Koera treenimise vahendit, mis on inglise keeles clicker, soovitame tähistada sõnaga plõksuti.

Õige on talassoteraapia ehk mereravi (kreeka thalassa on 'meri').

Kas võib inglise puzzle vastena kasutada sõna killupilt? – Jah, võib. Peale selle on kasutusel sõnad mosaiikpilt, mosaiikmäng, pusle. Viimane on alates 2006. aasta ÕSi ilmumisest kirjakeelne sõna.

Kuidas tõlkida inglise pellet? – Eesti keeles on sõnad puidugraanul ja prull.

Kas õige on „pükstepress“ või „püksipress“? – Õige on püksipress.

Õige on tualetipott.

Õige on kirjutada Demerara suhkur, mitte Demerera.

Inglise computer farm, server farm/ranch/cluster võiks eesti keeles olla kobararvuti või kobarserver (kasutaja tajub seda seadmestikku üheainsa väga võimsa arvuti või serverina), mitte „arvutifarm“.

Kuidas tõlkida soome sinitarra? – Soovitame sõna kleepkumm, argikeeles tahvlinäts.

Inglise zoetrope on XIX saj optiline lelu, mis koosneb silindrist ja selle siseküljele maalitud piltidest. Nimetus tuleb kreeka sõnadest zoe 'elu' ja -tropos 'pöörlemine'. Google annab nimetuse võlutrummel, ehk siis võiks olla pilditrummel vms.

Kuidas tõlkida inglise underemployment? – Mitmekeelse demograafiasõnastiku järgi on see alarakendatus. (Osa aktiivsest rahvastikust võib olla majanduslike olude tõttu või mõnel muul põhjusel sunnitud töötama vähem, kui nad tahaksid. Nende puhul kasutatakse alarakendatuse ehk osalise töötamise mõistet.)

Sõna šokohoolik sobib kõnekeelde, kirjakeeles võib olla nt šokolaadiarmastaja.

Inglise PIN pad'i vasteks soovitame sõna koodisõrmistik.

Kuidas tõlkida podcasting? – Soovitame sõna taskuhääling.

Kas „intellektuaalne liiklusmärk“ või „intelligentne liiklusmärk“ (liiklusmärgile on lisatud saatja, mis edastab info märgi kohta autos olevale vastuvõtjale)? – Soovitame kaaluda sõnu nutimärk, nutiliiklusmärk ja nutikas liiklusmärk (vrd nutitelefon, nutimaja).

Kas seda kunstnikku, kes tegeleb performance'iga, sobib nimetada sõnaga etenduskunstnik? – Jah.

Mis on ökodukt? – See on 'metsloomade turvaliseks teeületuseks rajatud sild'. Omasõnaline sünonüüm on rohesild.

Mis on e-raamat? – See on 'arvutivõrgu kaudu levitatav ja loetav raamat, milles on harilikult ülekaalus otsingut võimaldav tekst'.

Kuidas nimetada labakuid, mis on ühtlasi ka sõrmikud (labaosa käib sõrmikuosa peale)? – Sõrmiklabakud (pikemalt sõrmiklabakindad).

Jett, millega sõidetakse istudes, on istejett.
Jett, millega sõidetakse püsti seistes, on seisujett.
Me ei soovita sõnaühendeid „istuv jett“ ja „seisev jett“.

Mis on „start-up-firma“? – See on idufirma 'alles käivituv lennuka äriideega väikeettevõte'.

3D-kino on sidekriipsuga.

Kuidas on eesti keeles inglise mortar board (peakate)? – Näiteks lõpumüts või kantmüts. J. Silveti inglise-eesti sõnaraamatus on akadeemiline kübar (familiaarses pruugis).

Euroopa Liit ärgitab oma liikmeid arendama uusi sõjalisi võimekusi. Kas sõna võimekused on selles lauses õige? – Ei. Kui on vaja väljendada suutmist, soovitame sõna suude (ainsuse omastav suute, osastav suudet, mitmuse omastav suudete, osastav suuteid). Vt Tiiu Erelti „Terminiõpetus“ (2007, lk 248).

Toidunimetus nacho on eesti tekstis kursiivis.
Mitmuse nimetav on nacho'd.

Kuidas on inglise disc golf eesti keeles? – See on kettagolf.

Kuidas tõlkida public-private partnership (PPP)? – See on avaliku ja erasektori koostöö. Presidendi sõnavõistluse žürii valis pakutud sõnade hulgast võimaluse AE-koostöö, vabamas keelepruugis averus.

Väljendi avalik-õiguslik asemel soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna avaõiguslik.
Ühendi avalik õigus asemel võib kasutada lühemat sõna avaõigus.

Kuidas tõlkida inglise sustainable? – Presidendi sõnavõistluse žürii soovitas sõna kestlik. Sobivas kontekstis kõlbavad ka sõnad jätkusuutlik, säästev ja elujõuline. Sõna kestlik esineb juba F. J. Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatus tähenduses '(edasi)kestev, vastupidav'.

Inglise sõna mainstreaming tõlkeks võib olla peavoolustamine (presidendi sõnavõistluse žürii soovitus).

Võõrsõna infrastuktuur kõrvale soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna taristu.
Selle looja on tõlkija Andres Valdre.

Inglise termini othering vasteks soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna teisestamine.

Sõna humanitaarabi kõrval võib kasutada toimeabi (presidendi sõnavõistluse žürii soovitus).

Rahvusvahelises kontekstis esineva inglise termini actor või player (st rahvusvaheliste suhete süsteemis tegutseja, nt riik, rahvusvaheline organisatsioon või mõjukas huvirühm) tõlkeks valis presidendi sõnavõistluse žürii toimija.

„Kolmanda sektori“ asemel soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna vabasektor (vabamas keelepruugis vabakond). Töörühm valis välja liitsõna, mis on moodustatud 2002. aasta sõnavõistlusel heakskiidetud vabaühenduse (valitsusest sõltumatu organisatsiooni) eeskujul. Sõnast vabakond saab teha tuletise vabakondlased 'kolmanda sektori esindajad'.

Tähenduses 'pere, kus on sinu-minu-meie lapsed' võib kasutada sõna kärgpere. Keelendi looja on Kristel Kärner.

Ühendi emotsionaalne intelligentsus 'oskus või võime iseenda või teiste tundeid kindlaks teha, hinnata ja juhtida; inglise emotional intelligence, eQ' omasõnalise vastena võib kasutada liitsõna tundetaip. Ettepaneku esitaja on Rain Kooli.

Restorani- ja kohvikueine ülejääkide kaasapakkimiseks kasutatavaid kotte või karpe võib märkida sõnaga penipaun (inglise doggiebag). Ettepaneku esitaja on Kaarel Kaas.

Kas „wiki“ või „viki“ (autorite koostöös loodav veebisait, mille sisu saavad kõik kasutajad muuta)? – Lembit Abo „Elektroonika ja infotehnika leksikonis“ (2010) on viki ~ teadmusveeb.

Inglise flipchart võiks olla pabertahvel (mitte „paberitahvel“). Pabertahvlil on markerirenn.

Inglise animateur '(ürituse) korraldaja, elavdaja' võiks eesti keeles olla tegevusjuht (mitte „animeerija“ või „animaator“). Ta tegutseb inimeste lõbustajana ning mitmesuguste spordivõistluste jm korraldajana.

Inglise life sciences on bioteadused, ka eluteadused (võõrosis bio- viitab ehk kindlamini nende teaduste seosele loodusega).

Sõna QR-kood sünonüümina on käibel ruutkood.

Sõna ümbrikustama tähendab 'ümbrikusse panema'.

Kuidas öelda tegusõna sarjastama asemel teisiti (sõnaraamatud seda ei tunne)? Tekstis on juttu võtmete sarjastamisest. – Kui tähendus klapib ('sarja seadma või moodustama'), ei ole selles tuletises midagi halba.

Kuidas nimetada ümbrikul seda osa, mis liimitakse kinni? – Postkontorid jt kasutavad sõna klapp nagu tasku puhul (nt kolmnurkne, sirge, iseliimuv klapp).

Inglise offshore võib eesti keeles olla avamere- (nt avamereenergeetika). J. Silveti sõnaraamatus on ka rannaligidane.

Kas taimeseadetes kasutatav poorne materjal on „oasis“ või „oaasis“? – Soovitame sõna aluskäsn. (Oasis on kaubamärgi nimi, mis tuleb kirjutada suure algustähega, seda ei saa mugandada.)

Kuidas kirjutada PALEO DIEET? – Kirjutada kokku ja väikese tähega nagu teised paleo-sõnad: paleodieet (inglise paleo diet, paleolithic diet).

Sõna harissa võib kirjutada võõrsõnana (püstkirjas). See on Tuneesiast pärit terav maitsekaste, mille tegemiseks kasutatakse tšillit, küüslauku, vürtsköömneid, köömneid ja oliiviõli.

Kuidas tõlkida inglise ring pull? Sellest tõmmates avatakse plekist joogipurk. – See on avamisrõngas.

Inglise hackathon (tarkvaraarenduse intensiivüritus) võiks olla programmeerimismaraton või mugandina häkaton.

Inglise crumble võiks olla krõbedik, nt marjakrõbedik, õunakrõbedik, õuna-ploomikrõbedik, talvine krõbedik.

Mis või kes on moderaator? – See on tehnikas ’aeglusti’, muusikas ’pilli heli reguleerija’. Keelekorraldajad ei soovita seda kasutada sõna väitlusjuht asemel. 2014. a sõnavõistlusel pakuti „moderaatori“ asemele ka sõna kõnejuht.

Kuidas kirjutada õigesti „buff“ (riietusese)? – Buff on kaubamärgi nimi ja tuleb kirjutada suure tähega. Kui aga ei mõelda Buffi firma toodet, peaks kasutama mõnd üldisemat kirjeldavat sõna, näiteks torusall, torurätt, torurätik vm.

Kuidas võiks tõlkida inglise sõna superfood? – Kasutatud on tõlget väetoit.

Kuidas tõlkida inglise audio description ja soome kuvailutulkkaus (nägemispuudega inimestele kirjeldatakse filmilinal või teatrilaval toimuvat tegevust)? – Soovitame sõna kirjeldustõlge.

Inglise fake news võiks eesti keeles olla võltsuudised, seda on ka kasutuses veidi näha (vrd võltskaup). Sõna libauudised seostub pigem Rohke Debelaki uudistega.

Inglise sõna emanation vasteks on tõlkija Andres Aule pakkunud tuletise harund. Sõna on leidnud kasutamist Euroopa Liidu Kohtu tekstide tõlgetes. Õigustekstides on olnud juttu peamiselt „riigi emanatsioonist” (emanation of the state) ja sellega peetakse silmas mitmesuguseid asutusi, isegi ametkondi või muid riigist kuidagipidi tulenevaid juriidilisi isikuid või asutisi, kes võivad olla riigisektoris või ka jääda riigi- ja erasektori piirile. Inglise keeles kasutatakse seda sõna vabamalt ja laiemalt, tähendusi on mitu ja üks nendest oleks ligikaudu: miski, mis otsekui kiirgub (või tuleneb, kujuneb, lähtub vms) mingisugusest kesksest või tähtsamast allikast (olles sellega nii-öelda otsapidi seotud).

Meeldetuletuspaberikest nimega „Post it“ võiks nimetada nt märkmekleepsuks, oleme soovitanud ka kleepsedel, kleeplipik või kleeps.

Live chat on eesti keeles reaalajavestlus või -suhtlus.