Keelenõuvakk

HÄÄLDUS JA SILBITUS
silbitamine ja poolitamineSõna vastastikune poolitatakse vas-tas-ti-ku-ne (mitte „vas-ta-sti-ku-ne“).

Sõna ventilatsioon poolitatakse ven-ti-lat-si-oon. Poolitus „ventila-tsioon“ on vale.

Sõna loetelu poolitatakse loe-te-lu. See ei ole analoogiline sõnaga vaikelu (poolitatakse vaik-elu).

Kas sõna lauaks võib poolitada lau-aks? – Jah.

Kas sõnu uudis ja eile võib poolitada? – Jah, võib: uu-dis, ei-le.
Vt ka http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=32.

Sõna variant poolitatakse va-ri-ant.

Sõnavormi majja poolitatakse maj-ja.

Sõna õunapuu poolitatakse õu-na-puu.

Sõna preemia silbitatakse pree-mi-a, aga poolitatakse pree-mia.

Kas sõna õied saab poolitada? – Jah, seda sõna silbitatakse ja poolitatakse õi-ed.

Kuidas poolitada sõna arutelu? – Õige on aru-te-lu.

Vormi tandril korrektne poolitus on tand-ril, mitte „tan-dril“.

Sõnu ööbik ja ainult saab poolitada öö-bik ja ai-nult.

Sõna probleem poolitage prob-leem.

Sõna maialt poolitus mai-alt on õige.

Liitsõna ülesanded saab poolitada üles-an-ded, mitte „üle-san-ded“.

Kuidas poolitada sõnu uuendama ja hoiuste? – Uu-en-da-ma, hoi-us-te.

Sõna periood on võimalik poolitada pe-ri-ood.

Nime München poolitus on Mün-chen.

Arvude poolitamine (nt 3 000
000) ei ole lubatud. Selleks et arv jääks ühele reale, tuleb kasutada poolitamatuid tühikuid (Ctrl + Shift + tühikuklahv).

Kas intervjuu poolitatakse „inter-vjuu“? – Soovitame poolitada interv-juu ~ in-tervjuu.

Sõna kauaks on võimalik poolitada kau-aks.

Sõna õues poolitatakse õu-es, sõna punane poolitatakse pu-na-ne.

Sõna elektron poolitatakse elekt-ron.

Kuidas poolitada sõna grandioosne? – gran-di-oos-ne

Sõna korruptsioon silbitatakse ja poolitatakse kor-rupt-si-oon.

Kuidas poolitada sõna programm? – Prog-ramm. Vt ka Sirje Mäearu artikkel „Poolitusprobleeme“ kogumikus „Keelenõuanne soovitab 4“ (võrgus aadressil http://keeleabi.eki.ee/pdf/205.pdf).

Kuidas poolitada sõnu pannakse, tuuakse, viiakse, süüakse, kinnitatakse? – Poolitada pan-nak-se, tuu-ak-se, vii-ak-se, süü-ak-se, kin-ni-ta-tak-se.

Kuidas poolitada vintsklema? – Poolitada vintsk-le-ma.

Kuidas poolitada sõnu demokraatia ja demokraatlik? – Võib poolitada nii de-mo-kraa-tia kui ka de-mok-raa-tia,
nii de-mo-kraat-lik kui ka de-mok-raat-lik.

Kuidas poolitada sõna paragrahv? – Poolitage nagu tavalist lihtsõna: pa-rag-rahv.

Kuidas poolitada nime Nietzsche? – Poolitage Nietz-sche.

Sõna inspektsioon on võimalik poolitada ins-pekt-si-oon, ent „inspek-tsioon“ ei ole õige.

Võõrsõna mikroskoop võib poolitada kahte moodi: mik-ros-koop või mik-ro-skoop.

Sõna pindala saab poolitada pind-ala (mitte „pin-dala“).