Keelenõuvakk

VORMIÕPETUS
omadussõnade võrdlusastmed2018-05-01
Kuidas on sõna tömp lühike ülivõrre? – Sõna tömp on nõrgeneva astmevaheldusega ja i-tüveline. Sellisest sõnast saab moodustada üksnes kõige-ülivõrde: kõige tömbim. Sama kehtib ka nt omadussõnade alp, blond, brünett, hall, juhm, kalk, karm, kõrk, loll, matt, napp, narr, sant, tuhm kohta: kõige albim, kõige blondim, kõige brünetim, kõige hallim, kõige juhmim, kõige kalgim, kõige karmim, kõige kõrgim, kõige lollim, kõige matim, kõige napim, kõige narrim, kõige sandim, kõige tuhmim.

2016-03-10
Sõna mõistlik ülivõrre on mõistlikem ehk kõige mõistlikum.

2016-02-22
Algvorm on kallis. Kas „kõige kalleim“ on õige vorm? – Ei, lühike ülivõrre on kalleim ja kõige-ülivõrre on kõige kallim.

2015-09-21
Sõna sulnis lühike ülivõrre on sulneim.

2015-06-09
Sõna külluslik on ülivõrdes külluslikem ~ kõige külluslikum.

2013-04-26
Sõna ohtlik on ülivõrdes ohtlikem ~ kõige ohtlikum (mitte „ohtlikeim“).

2013-03-19
Kas „parimate tervitustega“ või „kõige parimate tervitustega“? – Sobib kas parimate tervitustega või kõige paremate tervitustega.

2011-05-23
Sõna soe ülivõrre on kõige soojem. Väärad vormid on „soojim“ ja „soojeim“.

2011-05-01
Sõna suur keskvõrre on suurem. Kuidas on keskvõrde mitmuse omastav? – See vorm on suuremate, mitte „suurtemate“ (mitmuse tunnust ei topeldata).

2010-11-25
Sõna kõmuline ülivõrre on kõige kõmulisem ehk kõmulisim.

2010-03-07
Võib kirjutada üks parimaid arste või üks parimatest arstidest. Parimaid võib olla mitu.
Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=57.

2010-02-15
Sõna sportlik on ülivõrdes sportlikem ehk kõige sportlikum.

2010-01-11
Sõna tihedasti keskvõrre on tihedamini (mitte „tihemini“).

2010-01-03
Mida tähendab vähim? – See on 'kõige vähem; kõige väiksem'.

2009-11-07
Sõna tuntud lühike ülivõrre on tuntuim.

2009-10-24
Kuidas on sõnad külm ja kuum ülivõrdes? – Külmim ja kõige külmem, kuumim ja kõige kuumem.

2009-10-24
Kuidas on sõna kurb ülivõrdes? – Kurvim ja kõige kurvem.

2009-10-22
Sõna hea kõige-ülivõrre on kõige parem, mitte „kõige parim“.

2009-10-03
Sõna järsk keskvõrde vormid on järsem ja järsum ning ülivõrde vormid on kõige järsem, kõige järsum ja järsim.

2009-09-24
Sõna luksuslik lühike ülivõrre on luksuslikem.

2009-05-01
Kuidas on sõna laisk ülivõrre? – Pikk ülivõrre on kõige laisem, lühike ülivõrre laisim.

2008-02-29
Omadussõna püha on ülivõrdes kas pühim või kõige püham (mitte „pühaim“).

2008-01-01
Kuidas on sõnade sõbralik ja täiuslik võrdevormid? – Keskvõrdes sõbralikum ja täiuslikum, kõige-ülivõrdes kõige sõbralikum ja kõige täiuslikum, lühikeses ülivõrdes sõbralikem ja täiuslikem.

2007-09-05
Sõna väärtuslik lühike ülivõrre on väärtuslikem (mitte „väärtuslikeim“).

2007-06-13
Sõna paindlik lühike ülivõrre on paindlikem.

2007-06-08
Kas „enim kaetumaid valdkondi“ on õige? – Ei ole, õige on enim kaetud valdkondi.

2007-05-17
Sõna iseloomulik lühike ülivõrre on iseloomulikem, mitte „iseloomulikeim“.

2007-02-19
Sõna üldine lühike ülivõrre on kahesugune: üldiseim ja üldisim.

2006-05-31
Sõna sagedane lühike ülivõrre on sagedasim (mitte „sagedaseim“).

2006-05-25
Sõna nõudlik lühike ülivõrre on nõudlikem (mitte „nõudlikuim“ v „nõudlikeim“).

2006-05-25
Sõna sobilik lühike ülivõrre on sobilikem.

2005-09-27
Sõna nüri ülivõrre on kõige nürim.

2005-04-29
Võrdevormi „kaunem“ pole olemas, on kaunim (keskvõrre) ja kauneim (lühike ülivõrre). Algvõrre on kaunis.

2005-01-10
Sõna oluline lühike ülivõrre on olulisim (mitte „oluliseim“).

2004-09-02
Sõna nõrk ülivõrde vormid on nõrgim ja kõige nõrgem (mitte „nõrgeim“).

2004-08-19
Sõna konkurentsivõimeline lühike ülivõrre on konkurentsivõimelisim.

2004-05-13
Korrektsed lühikese ülivõrde vormid on õnnelikem ja okslikem.

2004-05-06
Sõna õudne keskvõrre on õudsem.

2004-04-15
Õiged ülivõrde vormid on ulatuslikem ja kõige ulatuslikum (mitte „ulatuslikeim“).

2004-03-25
Sõna tark lühike ülivõrre on targim.

2004-01-29
Sõna arg keskvõrre on arem. Õige on nt aremad lapsed (mitte „aramad“).

2003-12-08
Kuidas on sõna prestiižne ülivõrdes? – Õiged ülivõrde vormid on prestiižseim ja kõige prestiižsem.

2003-11-04
Kas kiireim on õige sõna ja tähendab 'kõige kiirem'? – Jah.

2003-04-21
Sõnal optimaalne ei ole kesk- ega ülivõrret.

2003-03-14
Sõna olulisim korrektne mitmuse osastava vorm on olulisimaid.

2003-03-13
Sõna turvaline lühike ülivõrre on turvalisim (mitte „turvaliseim“).

2002-05-24
Kuidas on sõna külalislahke ülivõrdes? – Külalislahkeim ehk kõige külalislahkem.

2001-09-28
Õige on kirjutada nii enim kui ka kõige enam.

2000-06-12
Sõna aldis keskvõrre on altim (mitte „aldim“).

1999-09-21
Sõna tüüpiline i-ülivõrre on tüüpilisim.

1998-02-10
Sõna soe keskvõrre on soojem (mitte „soem“).

1997-01-15
Sõna uus ülivõrde vormid on uusim ja kõige uuem.

1996-05-27
Kõige suurem on lühemalt suurim.

1996-02-12
Sõna rikkalik lühike ülivõrre on rikkalikem (mitte „rikkalikuim“). Normikohane ülivõrde vorm on ka kõige rikkalikum.

1995-10-23
Kuidas on sõna prestiižikas ülivõrdes? – Ülivõrde vormid on prestiižikaim ja kõige prestiižikam, eesti vasted on mainekaim ja kõige mainekam.