Keelenõuvakk

VORMIÕPETUS
võõrsõnade käänamine2020-02-24
Sõna sünaps on anatoomiatermin: 'moodustis, mille kaudu kanduvad närvirakkudevahelised impulsid ühelt rakult teisele'.
Omadussõna on sünaptiline.
Sünaps hääldub ja käändub kahte moodi: kas teise silbi rõhuga (nimetav sün`aps, omastav sünapsi, osastav sün`apsi) või esisilbi rõhuga (nimetav sünaps, omastav sünapsi, osastav sünapsit).

2018-11-26
Tsitaatsõna outlet käänamine osastavas käändes: outlet'i.

2018-09-18
Sõna pitser käändub pitser, pitseri, pitserit (mitte „pitsrit“).

2018-05-01
Jaapani sojaoapasta on miso (püstkirjas). Ainsuse osastav on miso või misot.

2018-05-01
Piimatoode on skyr. See on tsitaatsõna, mida käänatakse ülakomaga, nt skyr'i. Liitsõnades on sidekriips, nt skyr'i-kook.

2015-09-15
Sõna buldooser omastav on ÕSi järgi buldooseri (täht e käänamisel ei kao).

2015-08-01
Sõna buldog ainsuse osastav on buldogit, mitmuse omastav buldogite (mitte „buldogide“) ja osastav buldogeid (mitte „buldoge“).

2015-01-01
Toidunimetus on basturmaa (ainsuse osastav basturmaad).

2014-09-08
Kirjutage Kutsume kontsertidele (mitte „kontsertitele“).

2014-06-05
Sõna video mitmuse osastav on videoid (mitte „videosid“).

2014-01-15
Pomelipuu vili on pomel, mitte „pomelo“. Omastav kääne on pomeli.

2013-11-06
Sõna sebra ainsuse osastav on sebrat.

2013-10-26
ÕSi järgi võib kirjutada kahte moodi: kebaab ja kebab.
Sõna kebaab omastav on kebaabi (II välde) ja osastav kebaabi (III välde).
Sõna kebab omastav on kebabi ja osastav kebabit.

2013-04-22
Sõna rabarber ainsuse omastav on kahesugune: rabarberi ja rabarbri.

2013-04-19
Sõna soja ainsuse osastav on kahesugune: soja ja sojat (viimane vorm lisandus ÕS 2013sse).

2013-03-02
Prantsuse casque on kask (omastavas kaski) või ratsakiiver (mitte „kaska“).

2013-02-02
Sõna ripsmetušš ainsuse omastav on ripsmetuši, osastav ripsmetušši ja kaasaütlev ripsmetušiga,
mitmuse nimetav ripsmetušid, omastav ripsmetuššide, osastav ripsmetušše ja kaasaütlev ripsmetuššidega.

2013-02-02
Prantsuse tsitaatsõna buffet, mis tähendab ’Rootsi laud’, on eesti tekstis kursiivis, seda hääldatakse [büfee]. Tsitaatsõna käänatakse ülakomaga, nt kiitis rikkalikku buffet’d. Liitsõnades on sidekriips: buffet-hommikusöök, buffet-õhtusöök, buffet-restoran, buffet-vastuvõtt, lõuna-buffet, laste-buffet, supi-buffet.

2012-09-30
Kas kasutada sõna „app“ või „äpp“? – Sobib sõna äpp, omastav (mille?) on äpi (nt äpi loomine), osastav (mida?) äppi (nt kasutan äppi).
Sünonüüm on mobiilirakendus (nt mobiilirakenduse loomine, kasutan mobiilirakendust).

2012-06-14
Ladina väljend alma mater on osastavas käändes alma mater’it. Lause sees on see ladina väljend väikese tähega.

2012-05-01
Muhamediusuliste kesk- ja kõrgkool on medrese. Ainsuse osastav on medreset, mitmuse omastav medresete ja osastav medreseid.

2012-03-04
Taimenimetus askleepias on ainsuse omastavas askleepiase ja osastavas askleepiast.

2011-11-23
Kuidas on sõna sümptom mitmuse osastav? – Õige on sümptomeid, mitte „sümptome“.

2011-11-22
Sõna tooner ainsuse omastav on tooneri (täht e käänamisel ei kao).

2011-10-30
Ladina taimenimetus Chenopodium quinoa on eesti keeles kinoa. Selles sõnas on rõhk o peal. Ainsuse osastav on kinoad, mitmuse omastav kinoade.
Botaanikas on sama taim tuntud kui tšiili hanemalts (väljaspool erialakeelt võib kirjutada Tšiili hanemalts).

2011-09-14
Sõna muuseum ainsuse osastav on muuseumi ~ muuseumit, mõlemat moodi on õige.

2011-05-01
Itaalia viinamarjaviin on grappa (eesti tekstis tsitaatsõna, nt jõi grappa't).

2011-03-20
Gruusia päritolu, enamasti lihatäidisega tainataskuke on hinkali (ainsuse osastav hinkalit, mitmuse omastav hinkalite, mitmuse osastav hinkaleid).

2011-03-20
Üks värvitaimi on kurkum (omastav kurkumi, osastav kurkumit) ~ kurkuma (omastav kurkuma, osastav kurkumat). Botaanikas on selle taime nimetus kollajuur.

2011-01-02
Kas apokalüptilise sõnumiga rokkmuusikat ja musta riietust eelistava subkultuuri esindaja on „goot“, „gooti“ vm? – Soovitame ainsuse nimetavas sõna goot (omastavas goodi, osastavas gooti, mitmuse nimetavas goodid, omastavas gootide, osastavas goote).

2010-12-19
Rahaühik euro on omastavas käändes euro, osastavas eurot (nt viis eurot), mitte „euri“.

2010-12-15
Mitmuse omastavas käändes on õige kirjutada nii müsteeriumide kui ka müsteeriumite.

2010-11-22
Sõna kolb ainsuse omastav on kolvi ja osastav kolbi, mitmuse omastav kolbide.

2010-09-23
Toidunimetus nacho on eesti tekstis kursiivis.
Mitmuse nimetav on nacho'd.

2010-08-08
Sõna album ainsuse osastav on albumit, mitmuse omastav albumite ja osastav albumeid.

2010-08-08
Sõna foorum ainsuse osastav on foorumit, mitmuse omastav foorumite ja osastav foorumeid.

2010-08-08
Teatris on black box. Mida see tähendab? – See on mustaks värvitud seintega ruum, kus saab mängupaika ja vaatajate kohti vabalt muuta.
Eesti tekstis tuleb seda sõna kasutada kui tsitaatsõna, nt seesütlev kääne on black box'is.

2010-08-08
Itaaliakeelsed makaroninimetused orecchiette, farfalle ja fusilli on eesti tekstis kursiivis. Neid sõnu käänatakse ülakomaga, nt sõime farfalle't, valmistasime fusilli't. Liitsõnades on sidekriips, nt maisi-fusilli.

2010-08-08
Kes on amišid? – Peamiselt USAs elav traditsioonilist elustiili harrastav etniline rühm ja kristlik usulahk.
Ainsuse nimetav on amiš, osastav amišit.

2010-06-09
Sõna mastiks ainsuse osastav on mastiksit.

2010-06-06
Kirjutage kartuligalett ja speltagalett, mitmuses kartuligaletid ja speltagaletid.

2010-06-06
Sõnas monarh on üks h. Ka käändevormides on üks h, nt monarhi vaated, uut monarhi.

2010-06-06
Sõna piiskop lõpus on üks p (omastav piiskopi, osastav piiskoppi).

2010-06-06
Maine vara, rikkus on mammon, omastav mammona.

2010-06-06
Kuidas käänata loomanimetust dikdik? – Ainsuse omastav on dikdiki, osastav dikdikki, mitmuse omastav dikdikkide, osastav dikdikke.

2010-05-23
Sõna kolumn võib nii hääldada kui ka käänata kahte moodi, aga käänamine oleneb hääldusest:
1) kui häälduses on rõhk 2. silbil, siis on ainsuse omastav kolumni ja osastav kolumni, mitmuse omastav kolumnide ja osastav kolumne või kolumnisid (nagu sõna forell);
2) kui rõhk on 1. silbil, siis on ainsuse omastav kolumni ja osastav kolumnit, mitmuse omastav kolumnite ja osastav kolumneid (nagu sõna minut).

2010-05-21
Üks kukkurloomi on kuskus, omastavas kuskuse.

2010-04-25
Sõna oksjon mitmuse omastav on oksjonite ja osastav oksjoneid.

2010-04-25
Ladinakeelne sclerosis multiplex on eesti tekstis tsitaatsõna. Seda käänatakse ülakomaga, nt
rahvusvaheline sclerosis multiplex'i päev.

2010-04-25
Sõna pleed tähenduses 'villane suurrätt' on ainsuse omastavas pleedi, mitmuse omastavas pleedide ja osastavas pleede ~ pleedisid.

2010-04-25
Kirjutage Ta lõpetas ülikooli cum laude (mitte cum laude'ga). Ladina väljend on juba käändes, eesti käändelõppu ei lisata.

2010-03-07
Talibani liige on talib, mitmuses talibid (mitte „taliib“, „taliibid“, „talibanlane“ v „talibanlased“).
Ainsuse omastav on talibi, osastav talibit, mitmuse omastav talibite, osastav talibeid.

2010-03-07
Kuidas käänata puhverserveri sünonüümi proksi? – Ainsuse omastav on proksi, osastav proksit.

2010-03-07
Mis on servituut? – See on 'võõra kinnisasja piiratud ulatuses kasutamise õigus'.
Ainsuse omastav on servituudi ja osastav servituuti.

2010-03-07
Tsitaatsõnad grand old lady ja grand old man on väikeste algustähtedega ja kursiivis.
Nende käänamisel tuleb kasutada ülakoma, nt mitmuse nimetav on grand old lady'd ja grand old man'id.

2010-03-07
Kuidas on sõnade dispersne, grandioosne, kapriisne, karioosne, kurioosne, virtuoosne ja viskoosne mitmuse nimetav? – Need vormid on disperssed, grandioossed, kapriissed, karioossed, kurioossed, virtuoossed ja viskoossed.

2010-02-24
Majandustermin on dumping, mitte „damping“.
Ainsuse omastav kääne on dumpingu.

2010-02-24
Tundur on 'lage mäeselg metsatundra- ja taigavööndis'. Ainsuse omastav kääne on tundru, osastav tundrut.

2010-02-24
Sõna šimpans võib käänata kahte moodi:
1) vältevahelduslikult, seega ainsuse omastav šimpansi, osastav šimpansi, mitmuse omastav šimpanside, osastav šimpanse (ka šimpansisid);
2) astmevahelduseta, seega ainsuse omastav šimpansi, osastav šimpansit, mitmuse omastav šimpansite, osastav šimpanseid.

2010-02-01
Sõna pension ainsuse osastav on kahesugune: pensioni ja pensionit.

2010-01-31
On olemas Kirde-Siberi rahvas tšuktšid. Kuidas on ainsuse nimetava käände vorm? – See on tšuktši.

2010-01-17
Sõnas lavašikorvike on üks š (mitte „lavaššikorvike“).

2010-01-03
Tsitaatsõna performance ainsuse omastav kääne on performance'i ja osastav performance'it, mitmuse omastav on performance'ite ja osastav performance'eid.
Liitsõnades on sidekriips: performance'i-päev, performance'i-laadne.
Sõna hääldatakse [pöfoomöns].

2010-01-03
Hispaaniakeelne quesadilla (liik tortiljasid) on eesti tekstis kursiivis.
Mitmuse nimetav on quesadilla'd.

2010-01-03
Sõna süntaks ainsuse osastava käände vorm on süntaksit.

2010-01-03
Juustunimetus provolone on tsitaatsõna. Seda käänatakse ülakomaga, nt (sõime) provolone't.
Sõna hääldatakse [provoloone].

2010-01-03
Ainsuse nimetav on standardne, omastav standardse, osastav standardset, seesütlev standardses, alalütlev standardsel, mitmuse nimetav standardsed, omastav standardsete, osastav standardseid, seesütlev standardsetes, alalütlev standardsetel.

2009-12-19
Mida tähendab sõna strössel? – See on rootsi keelest laenatud kokandussõna, mis tähendab 'ilupuiste, pikliku kujuga terakesed'. Omastav kääne on strösli, osastav ströslit.

2009-12-19
Sõna pastišš ainsuse omastav on pastiši ja osastav pastišši, mitmuse nimetav on pastišid, omastav pastiššide ja osastav pastišše.

2009-12-19
Sõna tšuvašš ainsuse omastav on tšuvaši ja osastav tšuvašši, mitmuse nimetav on tšuvašid, omastav tšuvaššide ja osastav tšuvašše.

2009-12-05
Tsitaatsõnu käänatakse alati ülakomaga, nt sõime baguette'i ja ricotta't, imetles boutique'i, pidas end self-made man'iks.

2009-12-05
Sõna agraff tähendab 'ühendav metallklamber, haak; ilupannal'.
Selle sõna mitmuse nimetav on agrafid.

2009-12-03
Sõna lagrits omastava käände vorm on lagritsa.

2009-11-21
Mis on krokant? – See on kokandussõna: 'kõva kompvekitaoline küpsetatud mandli- või pähklimass'.
Ainsuse omastav on krokandi ja osastav krokanti.

2009-11-21
Sõna taro on ainsuse osastavas kahesugune: taro ja tarot.

2009-11-21
Sõna juriskonsult '(ettevõtte v asutuse) õigusnõuandja' ainsuse omastav on juriskonsuldi, osastav juriskonsulti.

2009-11-21
Tugev presendist vm materjalist kate on tent (omastav tendi, osastav tenti).

2009-11-21
Tehnikatermini sprinkler omastava käände vorm on sprinkleri.

2009-11-21
Kodeerseade on kooder (omastavas koodri, osastavas koodrit).

2009-11-21
Dekodeerseade v -programm on dekooder (omastavas dekoodri, osastavas dekoodrit).

2009-11-21
Automaatjoonesti on plotter (omastavas plotteri).

2009-11-07
Kuidas käänata sõna aula? – Selle sõna käänamine oleneb hääldusest. Kui seda hääldada II vältes, on ainsuse osastav aulad, mitmuse omastav aulade ja osastav aulasid (käändub nagu sõna ratsu). Kui seda hääldada III vältes, on ainsuse osastav aulat, mitmuse omastav aulate ja osastav aulaid (käändub nagu sõna õpik).

2009-11-07
Sõnu jaanuar ja veebruar võib ÕSi järgi käänata kahte moodi.
Ainsuse osastavas käändes on rööpvormid jaanuari ~ jaanuarit, veebruari ~ veebruarit, nt enne 11. jaanuari ~ jaanuarit, pärast 15. veebruari ~ veebruarit.

2009-11-07
Sõna dedveit ainsuse omastav on dedveidi, osastav dedveiti, sisseütlev dedveidisse ~ dedveiti, seesütlev dedveidis.
Sõna dedveit on 'laeva täielik kandevõime tonnides'.

2009-10-24
Kas „hostel“ või „hostell“? – ÕSis on hostel, ainsuse omastavas hosteli ja osastavas hostelit, mitmuse omastavas hostelite ja osastavas hosteleid.

2009-10-24
Kuidas on sõnade avers ja revers ainsuse osastav? – Need vormid on aversit ja reversit.

2009-10-24
Õige on g-ga: petangikomplekt, petangimängija ja petangiväljak (mitte „petankikomplekt“, „petankimängija“, „petankiväljak“).

2009-10-03
Mis on rooibos? – See on tee-punapõõsa saadus, Aafrika punane tee.
Sõna rooibos omastava käände vorm on rooibose, osastava käände vorm rooibost.

2009-10-03
Kes on lota? – See on 'Soome omaaegse naiskodukaitse Lotta Svärdi liige'.
Mitmuse nimetav on lotad.

2009-10-03
Kuidas käändub sõna skunk (loom)? – Ainsuse omastav on skungi, ainsuse osastav skunki.

2009-10-03
Mis on auvis? – See on 'audio-visuaalvahend'. Ainsuse omastav on auvise, ainsuse osastav on auvist.

2009-10-03
Mis on vampel? – See on 'vaarikpampel' (aretatud aedmurakast ehk pamplist ja vaarikast). Ainsuse omastav on vampli, ainsuse osastav on vamplit.

2009-10-03
Sõna jõulukontsert on väikese algustähega.
Mitmuse nimetava käände vorm on jõulukontserdid, mitte „jõulukontsertid“.

2009-10-03
Sõna folliikul ainsuse omastav on folliikuli ja osastav folliikulit, mitmuse omastav on folliikulite ja osastav folliikuleid.

2009-10-02
Sõna konstaabel omastava käände vorm on konstaabli, mitte „konstaabeli“.

2009-05-06
Tsitaatsõna heavy metal osastava käände vorm on heavy metal'it.

2009-05-01
Kuidas on sõna kiosk mitmuse omastav ja osastav? – Õiged vormid on kioskite ja kioskeid (mitte „kioskide“, „kioske“).

2009-05-01
Kuidas käändub sõna mamelukk? – Omastavas käändes on mameluki, osastavas mamelukki.

2009-05-01
Sõna eskimo ainsuse osastav on eskimot ja mitmuse omastav eskimote.

2009-05-01
Sõna portsjon ainsuse osastava käände vorm on portsjonit, mitmuse omastava käände vorm portsjonite ja mitmuse osastava käände vorm portsjoneid.

2009-05-01
Sõna diplom ainsuse osastava käände vorm on diplomit, mitmuse omastava käände vorm diplomite ja mitmuse osastava käände vorm diplomeid.

2009-05-01
Sõna meetod ainsuse osastav on meetodit, mitmuse omastav meetodite, mitmuse osastav meetodeid.

2009-05-01
Kuidas käändub sõna sotšnik (kohupiimasai)? – ÕSi järgi võib seda käänata kahte moodi:
1) omastav sotšniku, osastav sotšnikut;
2) omastav sotšniku, osastav sotšnikku.
Sõna sotšnik sünonüüm on vaarak (omastav vaaraku, osastav vaarakut).

2009-05-01
Sõna kandidaat ainsuse omastav on kandidaadi, ainsuse osastav kandidaati, ainsuse alaleütlev kandidaadile, ainsuse saav kandidaadiks, mitmuse nimetav kandidaadid, mitmuse omastav kandidaatide, mitmuse osastav kandidaate, mitmuse alaleütlev kandidaatidele, mitmuse saav kandidaatideks.

2009-05-01
Kuidas on sõna tester omastavas ja osastavas käändes? – Omastavas on testri, osastavas testrit.
Me ei soovita seda tarvitada tähenduses 'proovipudel, proovipurk vms (nt parfümeeriakaupluses)'.

2009-05-01
Kuidas käänata sõna poster? – Seda sõna võib käänata kaheti: omastavas posteri või postri, osastavas posterit või postrit.
ÕS peab sõna poster asemel paremaks sõnu plakat ja vaatmik 'ettekanne, mis esitatakse alusele välja panduna'.

2009-05-01
Õige on ühe n-iga: inuitid (mitte „innuiitid“ ega „innuitid“). Ainsuse nimetav on inuit, omastav inuiti, osastav inuitti, mitmuse omastav on inuittide (mitte „inuitide“), osastav inuitte.

2009-05-01
Sõna ratatouille, mida hääldatakse [ratatui] ja mis tähendab 'kabatšoki-tomatihautis', on eesti tekstis tsitaatsõna, nt maitsesime ratatouille'd.

2009-04-28
Sõna leitnant ainsuse omastav on leitnandi ja ainsuse osastav leitnanti.

2009-04-20
Sõna gallup mitmuse omastava vorm on gallupite.

2009-03-03
Mitmuse alaleütlevas käändes on õige vorm magistrantidele, mitte „magistrandidele“.

2009-01-04
Kuidas käänata sõnu kärss, pulss, seanss, valss ja impulss? – Need on nõrgeneva astmevaheldusega sõnad: ainsuse omastav on kärsa, pulsi, seansi, valsi ja impulsi, osastav kärssa, pulssi, seanssi, valssi ja impulssi, mitmuse omastav kärssade, pulsside, seansside, valsside ja impulsside.

2009-01-04
Kas „boolingisaal“ või „boolingusaal“? – Kirjutada u-ga: boolingusaal.

2009-01-04
Sõna šerif 'kõrgem haldus-, politsei- ja kohtuametnik Suurbritannias ja USAs' on ühe i-ga (mitte „šeriif“). Ainsuse omastav on šerifi, osastav šerifit, mitmuse omastav šerifite ja osastav šerifeid.

2009-01-04
Kuidas käänata koeratõunimetust mastif? – Ainsuse omastav on mastifi, ainsuse osastav mastifit, mitmuse omastav mastifite, mitmuse osastav mastifeid.

2008-11-26
Hiina toit on dim sum (kaldkirjas), nt sõime dim sum'i.

2008-11-24
Sõna harmoonium ainsuse osastav on kahesugune: harmooniumi ehk harmooniumit.

2008-11-05
Sõna nišš omastava käände vorm on niši.

2008-10-26
Kuidas käändub sõna tank? – Kõikide vormide tüves on k, nt ainsuse omastavas ja osastavas tanki, seesütlevas tankis, mitmuse omastavas tankide, osastavas tanke ja tankisid.

2008-10-09
Sõna suposiit ainsuse omastav on suposiidi ja osastav suposiiti, mitmuse nimetav suposiidid, omastav suposiitide ja osastav suposiite.

2008-10-01
Tsitaatsõna baguette mitmuse nimetava käände vorm on baguette'id.

2008-09-14
Õige on kirjutada salmiaak, omastavas salmiaagi.

2008-09-14
Liitsõnas shiitake-seened on täiendosa kursiivis, täiend- ja põhisõna vahel on sidekriips.
Tsitaatsõna shiitake ainsuse omastav on shiitake ja osastav shiitake't.

2008-08-20
Jaapani päritolu numbrimõistatus on sudoku. Ainsuse osastav on sudokut, mitmuse omastav sudokute ja mitmuse osastav sudokuid.

2008-04-26
Õige on kirjutada kompleksselt (mitte „komplekselt“). See on 1) sõna kompleksne alaltütleva käände vorm; 2) lt-liitega määrsõna.

2008-04-16
Sõna kuurort mitmuse seesütlev on kuurortides (mitte „kuurordites“).

2008-04-14
Sõna leopard mitmuse omastav on leopardide.

2008-04-02
Kas on õige kirjutada „rabarbarisupp“? – Ei, õige on rabarberisupp ~ rabarbrisupp.

2008-03-11
Õige on merluusifilee, mitte „merluusafilee“.

2008-02-25
Kuidas on prantsuse väljendi film noir omastav kääne? – See on film noir'i.

2008-02-08
Sõna konkurss mitmuse alalütlev on konkurssidel.

2008-01-29
Sõna revanš osastava käände vorm on revanši, mitte „revanšši“.

2008-01-18
Sõna pension mitmuse omastav on kahesugune: pensionide ja pensionite.

2008-01-01
Mis on gazpacho? – See on külm tomatisupp.
Käänatakse ülakomaga, nt ainsuse osastav on gazpacho't.

2007-11-07
Sõna avanss omastav kääne on avansi ja osastav kääne avanssi.
Vorm „avants“ on väär.

2007-10-26
Sõna lavašš omastav on lavaši ja osastav lavašši.

2007-09-17
Sõna tsehh omastav on tsehhi (kahe h-ga).

2007-04-04
Sõna ortodoksne omastav on ortodoksse (kahe s-iga).

2007-01-31
Sõna punš osastava käände vorm on punši, mitte „punšši“.

2007-01-31
Sõna rekord mitmuse omastava käände vorm on rekordite, mitte „rekordide“.

2007-01-30
Eesti keeles kirjutage tšakra, mitte „chakra“.
Mitmuse omastava käände vorm on tšakrate.

2007-01-26
Sõna teemant käändub nagu kant: ainsuse omastav on teemandi, osastav teemanti, mitmuse nimetav teemandid (mitte „teemantid“), omastav teemantide (mitte „teemandite“), osastav teemante ja teemantisid (mitte „teemandeid“).

2007-01-09
Sõna jootekolb omastava käände vorm on jootekolvi.

2007-01-01
Kuidas käänata sõna grant? – Ainsuse omastav kääne on grandi, osastav granti, mitmuse nimetav on grandid. Sünonüümsed sõnad on uurimisraha ja uurimistoetus.

2007-01-01
Kuidas käänata sõna „harvester“? Kas omastav on „harvesteri“ või „harvestri“? – ÕSi järgi on see langetustraktor.

2006-12-11
Sõna mikser omastav kääne on mikseri, mitte „miksri“. Täht e käänamisel ei kao.

2006-11-24
Sõna staadion ainsuse osastava vormid on staadioni ja staadionit.

2006-11-14
Sõna dušš mitmuse nimetav kääne on dušid, mitte „duššid“.

2006-10-26
Sõna tüümian ainsuse osastava vormid on tüümiani ja tüümianit.

2006-10-25
Sõna ortodont omastav on ortodondi.

2006-10-03
Kas õige on „konkursside“ või „konkursite“? – Sõna konkurss mitmuse omastav kääne on konkursside.

2006-09-11
Sõna žanr mitmuse kaasaütlevas käändes on õiged vormid žanritega ja žanridega.

2006-06-06
Sõna konsultant omastav on konsultandi (mitte „konsultanti“ ega „konsuldanti“).

2006-05-01
Kuidas on sõna tšaardaš ainsuse osastava käände vorm? – Õige on tšaardašit.

2006-04-28
Sõna embrüo mitmuse omastava käände vorm on embrüote.

2006-04-17
Sõna magneesium ainsuse osastava käände vormid on magneesiumi ja magneesiumit.

2006-04-05
Sõna hiphop on omastavas hiphopi, osastavas hiphoppi.
Sõna breik on omastavas breigi, osastavas breiki.

2006-02-20
Sõna aaloe osastav on aaloed, mitte „aaloet“.

2006-02-10
Sõna tanker omastava käände vorm on tankeri (täht e käänamisel ei kao).

2006-01-01
Kuidas käänata sõna politseinik? – Seda võib käänata kahte moodi:
1) ainsuse omastavas politseiniku, osastavas politseinikku, mitmuse omastavas politseinike, osastavas politseinikke;
2) ainsuse omastavas politseiniku, osastavas politseinikut, mitmuse omastavas politseinikute, osastavas politseinikuid.

2005-11-01
Sõnal snaiper on kaks ainsuse omastava käände vormi: snaipri ja snaiperi. (ÕS peab paremaks sõna täpsuslaskur.)

2005-10-19
Ainsuse nimetavas ja omastavas käändes on õige faksiimile, osastavas faksiimilet, mitmuse osastavas on faksiimileid.
Õige on kirjutada (trükise) faksiimileväljaanne (kokku).

2005-10-14
Kuidas on sõna muuseum ainsuse sisseütlev? – Õiged vormid on muuseumi ja muuseumisse.

2005-10-12
Õige on kirjutada nüansid (vrd ainsuse nimetav nüanss, omastav nüansi).

2005-09-27
Sõna portsjon on mitmuse seesütlevas portsjonites (mitte „portsjonides“).

2005-09-22
Sõna sulfit käänamine: (selle) sulfiti, (seda) sulfitit, (neid) sulfiteid.

2005-09-14
Sõna asfalt ainsuse omastav on asfaldi, ainsuse osastav asfalti.

2005-08-29
Sõna magistrant käänamine: (selle) magistrandi, (seda) magistranti, (nende) magistrantide, (neid) magistrante ehk magistrantisid.
Sõna doktorant käänamine: (selle) doktorandi, (seda) doktoranti, (nende) doktorantide, (neid) doktorante ehk doktorantisid.
Eeskujuks sobib sõna rant käänamine.

2005-08-26
Sõna standard mitmuse omastav kääne on standardite.

2005-08-22
Sõna evangeelium käänatakse kaheti: ainsuse osastavas on õige nii evangeeliumi kui ka evangeeliumit, mitmuse omastavas nii evangeeliumide kui ka evangeeliumite. Õigekeelsussõnaraamat ei luba seda sõna j-iga kirjutada.

2005-08-18
Sõna telfer omastav kääne on telferi (täht e käänamisel ei kao).

2005-06-27
Mitmuse omastavas on õige mõlemat moodi: nii akvatooriumide kui ka akvatooriumite.

2005-06-16
Sõna ministeerium mitmuse omastav on kahesugune: ministeeriumide ja ministeeriumite.

2005-06-02
Sõna kompvek käänamine: õiged vormid on (seda) kompvekki, (nende) kompvekkide, (neid) kompvekke ja kompvekkisid.

2005-06-01
Sõna limerik ainsuse omastav kääne on limeriku.

2005-05-30
Sõna kajak 'eskimote kerge süst' käänamine: ainsuse osastav on kajakit, mitmuse omastav kajakite, mitmuse osastav kajakeid (mitte „kajakke“).

2005-05-23
Sõna bastion käändub kahte moodi: ainsuse osastavas bastioni ja bastionit, mitmuse omastavas bastionide ja bastionite.

2005-05-20
Sõna kursus mitmuse osastavas on rööpvormid kursusi ja kursuseid.

2005-05-11
Sõna naelsterling tüvevokaal on i, seega on omastav kääne naelsterlingi ja mitmuse nimetav naelsterlingid, mitte „naelsterlingud“.

2005-05-04
Sõna koriander ainsuse omastav on koriandri.

2005-04-19
Sõna jogurt ei ole astmevahelduslik, kõikides vormides on t, nt (selle) jogurti, (seda) jogurtit, (nende) jogurtite.

2005-04-15
Õige kirjapilt on graanul (mitmuse seesütlev graanulites).

2005-03-31
Sõna puding ainsuse omastava vormid on pudingi ja pudingu.

2005-03-22
Sõna gümnaasium mitmuse omastav on kahesugune: gümnaasiumide ja gümnaasiumite.

2005-03-08
Õige on kirjutada intelligentse (mitte „intelligentsse“) mehega.

2005-03-03
Õige on kirjakuju guašš (mitmuses guašid).

2004-12-21
Sõna stipendium mitmuse omastav on kahesugune: stipendiumide ja stipendiumite.

2004-12-17
Sõna skorpion mitmuse omastav on kahesugune: skorpionide ja skorpionite. Ka mitmuse seestütleva vorm võib olla nii de- kui ka te-tunnusega: skorpionidest ja skorpionitest.

2004-12-13
Kirjutage alkohol (mitte „alkohool“).

2004-12-13
Sõna dessert ainsuse omastav kääne on desserdi.

2004-12-13
Õige on muffinid (mitte „muffinsid“).
On ka muffinivorm (mitte „muffinsivorm“).

2004-11-11
Õige on teemantidega ehe (mitte „teemanditega“).

2004-11-05
Kas sõna kiosk ainsuse osastav on „kioski“ või „kioskit“? – Õige on kioskit.

2004-11-01
Sõnas lavaširull on üks š (mitte „lavašširull“).

2004-10-26
Nimisõna retriiver ainsuse omastav on retriiveri (mitte „retriivri“). Täht e käänamisel ei kao.

2004-10-19
Sõna glögi ainsuse omastav on glögi, ainsuse osastav glögi. Käänamisel ei tule g-sid juurde.

2004-09-28
Kuidas on kabinet mitmuse omastavas? – See on kabinettide.

2004-09-27
Sõna kuurort käänamine: (selle) kuurordi, (seda) kuurorti, (need) kuurordid, (nende) kuurortide, (neid) kuurorte ja kuurortisid.

2004-09-15
Sõna sigaret lõpus on üks t, ainsuse omastav on sigareti, mitmuse omastav sigarettide.

2004-09-02
Prantsuse petanque on eesti keeles õige kirjutada mugandina petank (omastav petangi). Sõnakuju „pentang“ on vigane.

2004-08-24
Sõna august ainsuse osastav on augustit.

2004-06-30
Õige on terrass (omastav terrassi).

2004-06-21
Meditsiinitermini stent ainsuse omastav on stendi, ainsuse osastav stenti.
Verbi stentima ainsuse 1. pööre on stendin.

2004-06-14
Sõna kuratoorium ainsuse osastav on kahesugune: kuratooriumi ja kuratooriumit.

2004-06-08
Sõnades dušiga ja guašiga on üks š.

2004-06-01
Sõna solaarium mitmuse omastav on kahesugune: solaariumide ja solaariumite.

2004-06-01
Sõna ressurss käänamine: (selle) ressursi, (seda) ressurssi, (need) ressursid, (nende) ressursside.

2004-05-26
Sõna muuseum mitmuse omastav on kahesugune: muuseumide ja muuseumite. Ka mitmuse alalütlev võib olla nii de- kui ka te-tunnusega: muuseumidel ja muuseumitel.

2004-05-25
Sõna konkurss käänamine: (selle) konkursi, (seda) konkurssi, (need) konkursid, (nende) konkursside.

2004-05-24
Sõna territoorium mitmuse omastav on kahesugune: territooriumide ja territooriumite.

2004-05-20
Õiged on mõlemad kirjakujud: keefir (omastav keefiri ja osastav keefirit) ja kefiir (omastav kefiiri II vältes ja osastav kefiiri III vältes). Osastavas ei ole õige „keefiri“.

2004-05-04
Sõna oksjon ainsuse osastav on oksjonit.

2004-04-23
Sõna akvaarium mitmuse omastav on kahesugune: akvaariumide ja akvaariumite.

2004-04-15
Sõna kriteerium mitmuse omastav on kahesugune: kriteeriumide ja kriteeriumite.

2004-04-13
Sõna pankrot ainsuse omastav on pankroti, ainsuse osastav pankrotti.

2004-04-08
Sõnas guljašš on kaks š-d (vrd omastav guljaši).

2004-04-06
Sõna idee mitmuse osastav on kahesugune: ideesid ja ideid.

2004-03-29
Sõna baarmen ainsuse osastav on baarmenit, mitmuse omastav baarmenite, mitmuse osastav baarmeneid, mitmuse alaleütlev baarmenitele.

2004-03-18
Sõna juunior mitmuse omastav on kahesugune: juunioride ja juuniorite.

2004-03-08
Kuidas on sõna standard 'kvaliteedi- ja muude nõuete kogum; ametlik dokument nõuete kindlaksmääramiseks' mitmuse alaleütlev kääne? – See on standarditele.

2004-03-08
Sõna kabriolett lõpus on kaks t-d, selle sõna saav kääne on ühe t-ga: kabrioletiks.

2004-03-03
Sõna stereo ainsuse osastav kääne on stereot (sama moodi käändub video).

2004-03-02
Sõna raport on astmevahelduseta (mitte ühegi vormi tüves ei ole d-tähte): (selle) raporti, (seda) raportit, (nende) raportite, (neid) raporteid.

2004-02-16
Sõna seenior mitmuse omastav on kahesugune: seenioride ja seeniorite.

2004-02-11
Sõna almanahh ainsuse omastav kääne on almanahhi (hääldatakse II vältes). Ka kõigis muudes käänetes on kaks h-d.

2004-01-27
Sõna auditoorium mitmuse omastav on kahesugune: auditooriumide ja auditooriumite. Ka mitmuse seesütleva vorm võib olla nii de- kui ka te-tunnusega: auditooriumides ja auditooriumites.

2004-01-19
Sõna leitnant mitmuse osastav on leitnante ehk leitnantisid.

2004-01-19
Kuidas on sõna kindral mitmuse osastav? – Õige on kindraleid.

2003-12-08
Sõna kontsert käänamine: (selle) kontserdi, (seda) kontserti, (need) kontserdid, (nende) kontsertide, (neid) kontserte ja kontsertisid, (nendele) kontsertidele, (nendel) kontsertidel.

2003-12-02
Ainsuse nimetav kääne on spagett, mitmuse nimetav on spagetid; söön spagette ehk spagettisid (mitte „spagetisid“).

2003-11-26
Nimetavas käändes soovitame kasutada kuju preambul (mitte „preambula“). Tüvevokaal on i, seega on ainsuse omastavas preambuli.

2003-10-21
Sõna aadress ainsuse osastav on aadressi (mitte „aadressit“).

2003-10-20
Sõna adapter ainsuse omastav on adapteri (täht e käänamisel ei kao).

2003-10-15
Sõna tušš omastav kääne on tuši.

2003-10-03
Sõna aadress mitmus on de-tunnusega: mitmuse omastav on aadresside (mitte „aadressite“).

2003-09-29
Sõna dolma 'sõstralehe- v kapsarull' ainsuse osastav on dolmat.

2003-09-23
Sõna muuseum võib käänata kahte moodi, mitmuse omastav on muuseumide ja muuseumite.

2003-09-22
Sõna tšempion mitmuse omastav on kahesugune: tšempionide ja tšempionite.

2003-09-18
Sõnades tušipudel ja guašikomplekt on üks š.

2003-09-18
Sõna referendum ainsuse osastav kääne on referendumit, mitte „referendumi“.

2003-08-27
Sõna piksel ainsuse omastav on piksli.

2003-05-30
Sõna känguru mitmuse omastav on kängurute, mitte „kängurude“.

2003-05-21
Sõnas konkurss on kaks s-i (vrd omastav konkursi).

2003-05-05
Raalindustermini sait ainsuse omastav on saidi.

2003-04-16
Mitmuse omastavas on õiged vormid raadiote, videote, strereote.

2003-04-09
Sõna börs käänamisel ei ole ühegi vormi tüves kahte s-i (börsil, börse, börsidel).

2003-03-28
Sõnade „toster“ ja „töster“ asemel on eesti kirjakeeles röster (ainsuse omastav röstri).

2003-03-17
Sõna portree mitmuse osastava vormid on portreid ja portreesid.

2003-03-11
Sõnal piknik on kaks ainsuse osastava vormi: piknikut ja piknikku.

2003-02-28
Kuidas käändub sõna poort? – Õige on (selle) poordi : (seda) poorti : (need) poordid : (nende) poortide.

2003-02-27
Sõna siider ainsuse omastav on siidri (mitte „siideri“).

2003-02-26
Sõna navaho mitmuse omastav on navahote ja mitmuse osastav navahoid.

2003-01-31
Sõna essee mitmuse osastavas on kaks vormi: esseesid ja esseid.

2003-01-16
Sõna smoking ainsuse omastav on kahesugune: smokingi ja smokingu.

2003-01-13
Sõna sümpoosion käänatakse kaheti: ainsuse osastavas on õige nii sümpoosioni kui ka sümpoosionit, mitmuse omastavas nii sümpoosionide kui ka sümpoosionite.

2003-01-09
Sõna kompleks mitmuse omastava käände vorm on komplekside (ühe s-i ja de-tunnusega).

2002-12-02
Sõna triatlon ainsuse osastava käände vorm on triatloni.

2002-11-05
Kuidas on sõna elektrik osastava käände vorm? – Õige on elektrikut.

2002-10-11
Mitmuse omastavas on õige mõlemat moodi: nii sanatooriumide kui ka sanatooriumite.

2002-08-30
Sõna jokker omastav kääne on jokri, mitte „jokkeri“.

2002-06-06
Sõna staadion mitmuse omastava vormid on staadionide ja staadionite.

2002-06-04
Sõna kompleksne omastav kääne on kompleksse.

2002-05-24
Sõna hašiš ainsuse osastav on hašišit, mitte „hašišt“.

2002-02-19
Sõna meedium mitmuse omastava käände vormid on meediumide ja meediumite.

2001-11-07
Õige on kirjutada kõrgetel kontsadel (mitte „kontstel“).

2001-10-03
Õunaviin kalvados on omastavas käändes kalvadose ja osastavas kalvadost.

2001-09-25
Sõna kuurort ainsuse seesütlev on kuurordis (mitte „kuurortis“).

2001-09-24
Sõna stipendium ainsuse osastav on kahesugune: stipendiumi ja stipendiumit.

2001-08-29
Õige on basiilikukaste (mitte „basiilikakaste“).

2001-06-15
Õige on kirjutada portfell ja portfellis.
Kõigi käändevormide tüves on kaks l-i.

2001-06-01
Sõna riisling omastava käände vorm on riislingi.

2001-05-28
Sõna borš kaashäälikuühend käänamisel kirjas ei muutu: omastavas borši, osastavas borši, sisseütlevas boršisse e borši, seesütlevas boršis jne.

2001-05-11
Sõna trahter omastav on trahteri (täht e käänamisel ei kao).

2001-04-17
Kuidas on sõna territoorium ainsuse osastavas käändes? – Õiged vormid on territooriumi ja territooriumit.

2001-03-08
Õige on kontserdisaal (mitte „kontsertisaal“).

2001-02-16
Karatevõistleja on karateka.
Sõna karate osastava käände vorm on karatet.

2000-11-07
Õige on kontserdisari, mitte „kontsertsari“.

2000-11-01
Mitmuse omastavas käändes on õige kirjutada nii stsenaariumide kui ka stsenaariumite.

2000-06-29
Sõna pintsett keskel on t (mitte „pinsett“).
Mitmuses on pintsetid.

2000-03-13
Sõna kontsert ainsuse kaasaütlev on kontserdiga, mitte „kontsertiga“.

2000-03-09
Sõna video mitmuse omastav on videote (mitte „videode“).

2000-03-03
Sõna logo on ainsuse osastavas käändes nii logo kui ka logot.

2000-01-20
Sõna kollokvium mitmuse omastavas on kahte moodi: nii kollokviumide kui ka kollokviumite.

2000-01-05
Sõna agens omastav kääne on agensi, osastav kääne agensit.

1999-09-23
Sõna auto mitmuse osastav on autosid (mitte „autoid“).

1999-04-08
Sõna artišokk ainsuse omastava käände vorm on artišoki, osastava käände vorm artišokki.

1999-03-11
Sõna tavern ainsuse omastav on taverni (II vältes) ja osastav taverni (III vältes), mitmuse omastav on tavernide ja osastav taverne ~ tavernisid.

1999-03-08
Ainsuse nimetav on prestiižne, ainsuse omastav prestiižse, ainsuse osastav prestiižset, mitmuse nimetav prestiižsed, mitmuse omastav prestiižsete, mitmuse osastav prestiižseid.

1999-01-15
Sõna kütusetank omastav on kütusetanki.

1998-10-23
Sõna šogun ainsuse osastav on šogunit ja mitmuse omastav šogunite.

1998-03-18
Sõna laboratoorium võib käänata kahe tüüpsõna järgi, nt mitmuse omastav on laboratooriumide ja laboratooriumite.

1998-02-16
Kuidas käänata sõna video? – Käänake (selle) video : (seda) videot : (nende) videote : (neid) videoid. (Väärad on „seda videod“, „nende videode“, „neid videosid“.)
Sõnas on kolm silpi: vi-de-o.

1997-12-03
Sõna messias ainsuse omastav on messia ja osastav messiat.

1997-11-18
Sõna religioosne mitmuse nimetav on religioossed (kahe s-iga).

1997-10-15
Sõna staadium mitmuse omastav on kahesugune: staadiumide ja staadiumite.

1997-05-07
Lillenimetuse eedelveiss ainsuse omastav on eedelveisi.

1997-04-28
Sõna konkurss alaleütlev kääne on konkursile (mitte „konkurssile“).

1997-01-09
Kirjutage (läks) duši alla (mitte „dušši alla“).

1997-01-06
Kirjutage lava-show (sidekriipsuga; tsitaatsõna kursiivis), omastavas käändes lava-show' (samuti sidekriipsuga; lõpus ülakoma).

1996-11-05
Sõna overlok lõpus on üks k, ainsuse omastav on overloki ja osastav overlokki.

1996-10-16
Sõna ministeerium ainsuse osastav on kahesugune: ministeeriumi ja ministeerumit.

1996-06-20
Õige on kirjutada duši all (esimeses sõnas on üks š), mitte „dušši all“.

1996-04-01
Kas „buklett“ või „buklet“? – Ühe t-ga buklet (vt ÕS; ainsuse omastav bukleti, ainsuse osastav bukletit), aga omasõna voldik on veel parem.

1996-01-31
Sõna kaltsium ainsuse osastava käände vormid on kaltsiumi ja kaltsiumit.

1995-12-01
Kuidas kirjutada tsitaatsõna long drink mitmuse nimetavat käänet? – See vorm on long drink'id.

1995-09-25
Sõna kimono (mitte „kimano“) ainsuse osastav on kimonot.

1995-05-29
Õige on afišš (kaks š-d), aga afišid (üks š).

1993-12-20
Tule meie kontserdile (mitte „kontsertile“)!