Keelenõuvakk

LAUSEÕPETUS
rektsioon e sõltumusSõnad sarnane ja analoogiline (~ analoogne) nõuavad kaasaütlevat käänet (millega?). Alaleütlev kääne (millele?) on siin vale.

Kirjutage valmib viie minutiga või viie minuti jooksul (mitte „valmib viies minutis“).

Kirjutage messist võtsid osa (seestütlevaga), aga messil osalesid (alalütlevaga).

Kirjutage autoga tulema, autoga sõitma (mitte „sõitma autol“).

Kas on „tema kalduvus probleemide mõtestamisele“ või „probleemide mõtestamiseks“? – Kirjutage tema kalduvus mõtestada probleeme.

Lubatud on mõlemad: maja on Viru tänaval ~ Viru tänavas; elan Pikal tänaval ~ Pikas tänavas.

Sõna kaasama nõuab sisseütlevat käänet (millesse?), nt kaasas seaduste väljatöötamisse.

Kirjakeeles on „Tere õhtust!“ (mitte „Tere õhtut!“).

Sõna proportsionaalne nõuab kaasaütlevat käänet (millega?), mitte alaleütlevat käänet (millele?).

Kas „uus ja perspektiivne metoodika inglise keele õpetamisel“ või „õpetamiseks“? – Kirjutage uus ja perspektiivne inglise keele õpetamise metoodika.

Kas saab eritleda üht haigust teisest? Kas sõna eritlema sobib siia? – Ei, üht saab teisest eristada 'lahus hoida'. Haigusi saab küll eritleda, st uurida, analüüsida.

Sõna kahtlema nõuab seesütlevat käänet (kahtleb oma teadmistes).

Kas sobib kirjutada „komisjon rahvusvahelistest ekspertidest“? – Kirjutage rahvusvaheliste ekspertide komisjon või rahvusvaheline eksperdikomisjon.

Õige on kalduvus joomarlusele (mitte „joomarlusse“).

Õige on osalema läbirääkimistel ~ läbirääkimistes, programmi koostamisel ~ programmi koostamises, korrastamisel ~ korrastamises, taastamisel ~ taastamises, koolitusel ~ koolituses, hääletusel ~ hääletuses, uuringul ~ uuringus – sobivad nii alal- kui ka seesütlev kääne.
Vrd osalema koosolekul (mitte „koosolekus“), seminaril (mitte „seminaris“), kursustel (mitte „kursustes“), viktoriinil (mitte „viktoriinis“), üritustel (mitte „üritustes“), oksjonil (mitte „oksjonis“), näitusel (mitte „näituses“), teabepäeval (mitte „teabepäevas“); osalema uurimistöös (mitte „uurimistööl“), komisjonis (mitte „komisjonil“).

Firmal ei ole pretensioone mehe vastu (mitte „mehe suhtes“, „mehele“ vms).

Õige on alates kella seitsmest (mitte „alates kell seitse“).

Kirjutage saavutas head tulemused bioloogias (mitte „bioloogiast“).

Ta käib linnas tööl. Kas see on õige lause? – Jah. Väär on „Ta käib linna tööle“.

Õige on kaebus mille kohta (mitte „mille osas“).

Sõna põhinema nõuab alalütlevat käänet (millel?), mitte alaleütlevat käänet (millele?).

Võib kirjutada nii läheb loengule kui ka läheb loengusse.

Kirjutage toiduainetööstuse osakaal Eesti tööstuses (mitte „tööstusest“).

Kirjakeeles on „Tere hommikust!“, mitte „Tere hommikut!“. Vt Henn Saari raamat „Keelehääling“ (1976, lk 9–12).

Verb tuginema nõuab alaleütlevat käänet (millele?).

Kas retsensioon kirjutada artiklist või artiklile? – Retsensioon on artikli kohta.

Kas lõikas endal kätte või lõikas endale kätte? – Mõlemad on võimalikud.

Võib kirjutada kas ülevaade 2002. aasta vastuvõtust või 2002. aasta vastuvõtu ülevaade.

Kumb on õige: osalema nõupidamisel või osalema nõupidamises? – Mõlemad on õiged.

Kas õige on „gripiga kaasnevad tüsistused“ või „gripile kaasnevad tüsistused“? – Õige on gripiga kaasnevad tüsistused.

Kas õige on „rajaneb usaldusel“ või „rajaneb usaldusele“? – Õige on rajaneb usaldusel.

Kumb on õige, kas „sarnane oma emaga“ või „sarnane oma emale“? – Kirjutage sarnane oma emaga, veel parem on oma ema sarnane.

Kas palume Teid osaleda või palume Teil osaleda? – Mõlemad sobivad.

Väär on kirjutada „alates 10 mai“, selle asemel peab olema alates 10. maist.

Kirjutage sooritas järeleksami matemaatikas või sooritas matemaatika järeleksami (mitte „järeleksami matemaatikast“).

Õige on osalema konverentsil (mitte „konverentsis“).

Õige on kohustus kellegi vastu, aga „kohustus kellegi ees“ on venemõjuline.

Kas „sularaha arveldamise riskid“ või „sularahaga arveldamise riskid“? – Soovitame teist: sularahaga arveldamise riskid (vrd sularahaarveldus).

Õige on kirjutada nii mai lõpul kui ka mai lõpus.

Õige on alates 1. jaanuarist, mitte „alates 1. jaanuar“.

Kirjakeeles on õige „Tere päevast!“, mitte „Tere päeva!“.

Õige on kindlustama õnnetuste vastu.

Õige on osalema istungitel, mitte „istungitest“.

Õige on seadus jõustub 1. märtsil (millal?), aga seadus kehtib või on jõus alates 1. märtsist (mis ajast?).

Sõna baseeruma nõuab alalütlevat käänet (millel?), nt baseerub teadusuuringutel.

Õige on kirjutada silmapaistvad tulemused eesti keeles, mitte „eesti keelest“.

Kirjutage kiituskiri heade tulemuste eest eesti keeles, matemaatikas ja bioloogias (mitte „eesti keelest, matemaatikast ja bioloogiast“).

Ma käin Tallinnas tööl. Ta käib Tartus koolis.
Väärad on laused „Ma käin Tallinnasse tööle“ ja „Ta käib Tartusse kooli“.

Õige on osalema lõunal (millel?), aga osa võtma lõunast (millest?).

Kas sobib öelda „risk kõrgvererõhktõvele“ (nt piirake soola tarvitamist juhul, kui teil on risk kõrgvererõhktõvele)? – Korrektne on kõrgvererõhktõve risk.

Õige on osalema üritusel (mitte „ürituses“).

Kirjakeeles on korrektne proportsionaalselt millega, mitte „millele“.

Õige on töötab arvutiga (mitte „arvutis“), aga mängib arvutiga ~ arvutil ~ arvutis.

Kriminaalasi algatatakse kellegi vastu, mitte „suhtes“.

Korrektne on laenuvõtmise kogemus (mitte „kogemus laenuvõtmisest“).

Korrektne on olen nõus allkirjastama, aga tahan allkirjastada.

Õige on kirjutada nõudlik kellegi vastu.

Võib kirjutada nii Helistage numbril 631 3731 kui ka Helistage numbrile 631 3731,
sama moodi Saatke kiri aadressil Tallinn, Roosikrantsi 6 ja Saatke kiri aadressile Tallinn, Roosikrantsi 6.

Kui lauses on päris adressaat, on soovitatavad vormid numbril ja aadressil,
nt Helistage meile numbril 631 3731. Kirjutage talle aadressil Tallinn, Roosikrantsi 6.

Verb osa võtma nõuab seestütlevat käänet (millest? kust?): osa võtma peokava koostamisest, koolitusest, laulupeost, viktoriinist.
Ka osavõtt nõuab seestütlevas käändes sõna: peokava koostamisest, koolitusest, laulupeost, viktoriinist osavõtt.

Sõnad samaväärne ja võrdväärne nõuavad kaasaütlevat käänet (millega?), nt eelmisega samaväärne v võrdväärne vastus.

Sõnade püsima, näima ja tunduma juurde võib kuuluda nii olevas kui ka nimetavas käändes omadussõnaline määrus, nt leib püsib värskena ~ värske; tegevus näis kahtlasena ~ kahtlane; kordamine tundus mõttetuna ~ mõttetu.

Kirjutage kas leping kinnisvara hooldamise kohta või kinnisvarahooldusleping, mitte „leping kinnisvara hooldamise suhtes“.

Sõna vastavus nõuab alaleütlevat käänet (millele?), nt vastavus nõuetele, eeskirjale, aga on vastavuses nõuetega, eeskirjaga – kaasaütlev kääne (millega?).

Kas sõnaga arvestama kasutada osastavat või kaasaütlevat käänet? – Kui arvestatakse olemasolevat, siis osastavat käänet, nt Arvestab naabreid, olukorda. Kui arvestatakse tulevikus võimalikuga, siis kaasaütlevat käänet, nt Arvestab ootamatustega.

Õige on lennuohutust puudutavad teated, aga lennuohutusse puutuvad teated.

Sõna integreeruma nõuab kas kaasaütlevat või sisseütlevat käänet, nt Uued riigid integreeruvad Euroopa Liiduga ~ Euroopa Liitu.
Sõna integreeruma sünonüüm on lõimuma, seega Uued riigid lõimuvad Euroopa Liiduga ~ Euroopa Liitu.

Sõna vastanduma nõuab alaleütlevat käänet (millele?), seega Uus erakond vastandus vanadele.

Kas sobib kirjutada „Mul on sellest asjast oma seisukoht“? – Kirjutage Mul on selles asjas või selle asja kohta oma seisukoht.

Kas „Ootame aktiivset osavõttu koolitusel“ või „koolitusele“? – Sobiv vorm on koolitusest.

Kas kirjutada „määrus 6. novembrist 2007“? – Kirjutage 6. novembri 2007. a määrus.

Tekstis on lause „Möödunud aastal suurenesid kulud küttele ja elektrile“. Kuidas öelda paremini? – Möödunud aastal suurenesid kütte- ja elektrikulud.

Kas on õige „kursusest osalemise nõuded“? – Sobib kirjutada kursusel osalemise nõuded või kursusest osavõtmise nõuded.

Mida tähendab Eesti iseseisvuse ohud? – See tähendab, et Eesti iseseisvus ohustab midagi. Kui Eesti iseseisvust ohustatakse, sobib ohud Eesti iseseisvusele.

Kas „Vaata pakendilt“ või „Vaata pakendil“? Kas „Vaata pudelilt“ või „Vaata pudelil“? – Kasutage alaltütlevat: pakendilt, pudelilt.

Kas kirjutada „kontrolltöö muistse vabadusvõitluse peale“ ja „harjutus sünonüümide peale“? – Kirjutage kontrolltöö muistse vabadusvõitluse kohta või muistse vabadusvõitluse kontrolltöö; harjutus sünonüümide kohta või sünonüümiharjutus.

Ta on immuunne mürgi suhtes.
Ta on immuunne mürgi vastu.
Kumb lause on õige? – Mõlemad.

Kas kroonid vahetatakse eurodeks või eurodesse? – Kroonid vahetatakse eurodeks.

Kas kroonid arvestatakse ümber eurodeks või eurodesse? – Kroonid arvestatakse ümber eurodesse. (Vt ka ÕSi artikli ümber arvestama lause „Arvestab kõik rahasse ümber“.)

Kirjutage tunnen huvi kaugete maade vastu (mitte „suhtes“, „osas“ või „järele“).

Võib kirjutada tulvil üllatusi, aga ka üllatustest tulvil.

Sõna kaasuma 'juurde tulema, liituma' nõuab alaleütlevat käänet (millele?), nt näljale kaasus katk.

Kirjutage määrati suvetöö matemaatikas, sooritas suvetöö inglise keeles.

Kas „palju õnne kooli lõpetamiseks“ või „ .. lõpetamise puhul“? – Kui kool on õnnitletaval juba läbi, sobib lõpetamise puhul.

Kas sobib kirjutada „Palun kinnitust e-maili kättesaamisest“? – Ei, kirjutage Palun kinnitust meili kättesaamise kohta.

Kas „Soovime tagada klientide rahulolu printimisteenuste eest“ või „printimisteenuste osas“? – Mitte kumbki. Kirjutage rahulolu printimisteenustega.

Mitterahuldavalt edasi jõudnud õpilase suvised õppetunnid on „Hariduse ja kasvatuse sõnaraamatu“ järgi suvetöö (mitte „täiendav õppetöö“), nt määrati suvetöö eesti keeles, määrati suvetöö füüsikas. Vt http://www.eki.ee/dict/haridus/.

Kirjutage kutsub osalema teabepäeval või lühemalt kutsub teabepäevale.

Kas sobib „pühendumus tugevdada“ (mida teha?)? – Ei, pühendumus tugevdamisele (millele?).

Tööle saab asuda kuhu või kus, nt Mari asub tööle kooli ~ Mari asub tööle koolis.

Kas on õige öelda „Soovin pakkuda tuge kontaktide otsimise ja plaanide rahastamise osas“? – Soovitame siin vältida sõna osas ja öelda „Soovin pakkuda tuge kontaktide otsimisel ja rahastamisel“.