Keelenõuvakk

LAUSEÕPETUS
ühildumineKuupäevavahemiku väljendamiseks on järgmised võimalused: Näitus on lahti 5.–26. mail = 5.–26. maini = 5. kuni 26. maini. (NB! Arvude vahel on mõttekriips.) Kahe järjestikuse päeva puhul on lisavõimalus: Näitus on lahti 5. ja 6. mail.

Kas „vennad Grimmid“ või „vennad Grimm“? – Õige on vennad Grimmid, vrd vennad Jakob ja Wilhelm Grimm.

Kirjutage (tehtud) roostevabast terasest (mitte „roostevaba terasest“).

Perekonnanimi, mille ees on mitu eesnime, jääb ainsusesse, nt Andrus ja Anu Ansip, sama moodi ka õed Leila, Liina ja Lily Luik, vennad Mart, Ants ja Jaak Johanson.
Kui perekonnanime ees on sugulussuhteid märkivad sõnad või sõnad abielupaar või perekond, võib perekonnanimi olla kas ainsuses või mitmuses, nt isa ja poeg Virginius ~ isa ja poeg Virginiused, abielupaar Toompere ~ abielupaar Toompered, perekond Toompere ~ perekond Toompered.
Mitmuses on perekonnanimi siis, kui tema ees on mitmuslik lisand, nt õed Luiged, vennad Johansonid.

Sobiv kirjutusviis on Jüri ja Mari isikus (mitte „isikutes“).

Kas vandemehed oleks või vandemehed oleksid? – Mõlemad on õiged: tingivas kõneviisis võib kasutada ka pöördelõputa vorme.

Võib kirjutada nii oma kulul kui ka omal kulul.

Kirjutage Eesti ja Läti president (mitte „presidendid“) kohtuvad (öeldis mitmuses).

Õige on Triigi ja Mõntu sadamas (mitte „Triigi ja Mõntu sadamates“).

Kas kirjutada pöördumiseks „Kallid Mari ja Jüri“ või „Kallis Mari ja Jüri“? – Võib kasutada mõlemat. Mitmus on eelistatav sel juhul, kui rindliikmete juures on tajutav ühisnimetaja, nt Kallid (sõbrad) Mari ja Jüri. Vt ka „Eesti keele käsiraamat“ (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?id=440&p=5&p1=2).

Kas õige on „enamikule inimestele“ või „enamikele inimestele“? – Sõna enamik jääb ainsusesse: enamikule inimestele, sobib ka enamikule inimestest.

Sõna enamik kasutatakse ainult ainsuses: õige on enamikus piirkondades, ent ei ole õige „enamikes piirkondades“.

Õige on palju haritud inimesi (mitte „palju harituid inimesi“).
tud-kesksõna ei ühildu käändsõnaga.

Kumb on õige: „osalised, kellega ta vestles“ või „osalised, kelledega ta vestles“? – Õige on osalised, kellega ..
Kas on õige „uurimused, millele ta viitas“ või „uurimused, milledele ta viitas“? – Õige on uurimused, millele ..
Siduvad asesõnad kes ja mis jäävad harilikult ainsusesse ka siis, kui nimisõna(fraas), millele nad viitavad, on vormilt või sisult mitmuses. Vt Mati Erelti artikkel „Relatiivlause“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/relatiivlause.html).

Kas pimeda ajal ja valge ajal on ikka õiged? – Jah, pime ja valge on siin nimisõnad (vrd omadussõnaga: pimedal ajal, valgel ajal).

Õige on Fiskarsi toodetega, mitte „Fiskars toodetega“.

Õige on kirjutada isa ja poeg Kask või isa ja poeg Kased.

Kas on õige kirjutada Molotov-Ribbentropi pakt? – Ei, ka esimene nimi peab olema omastavas käändes: Molotovi-Ribbentropi pakt.

Kas abivalmis Jaagule või abivalmile Jaagule? – Mõlemad sobivad. Sõna abivalmis võib jääda algvormi või ühilduda põhisõnaga.

Korrektne on marineeritud magushapud kurgid, mitte „marineeritud magushapu kurgid“.

Võib kirjutada enamikus riikides (mitte „enamikes riikides“).

Kas „Iga mees ja iga naine peab ütlema oma arvamuse“ või „ .. peavad ütlema oma arvamuse“? – Iga mees ja (iga) naine peab ütlema oma arvamuse. Öeldis on ainsuses, kui iga rindliiget vaadeldakse eraldi.

Üldjuhul ei saa korduvaid tunnuseid ega lõppe ära jätta, nt emadele ja isadele, mitte „emade- ja isadele“. Erandlikult käitub rajava, oleva, ilmaütleva ja kaasaütleva käände lõpp: teadlase ja õpetajani = teadlaseni ja õpetajani, teadlase ja õpetajana = teadlasena ja õpetajana, teadlase ja õpetajata = teadlaseta ja õpetajata, teadlase ja õpetajaga = teadlasega ja õpetajaga. Ärajääva käändelõpu asemele ei panda sidekriipsu.

Kas „Viis töötajat läks teatrisse“ või „Viis töötajat läksid teatrisse“? – Kasutatakse nii mitmust kui ka ainsust. Eelistatakse mitmust, kui hulgafraas on lause algul või väljendab täpset hulka, ning ainsust, kui hulgafraas on lause lõpus või väljendab ebamäärast hulka. Nt
Viis töötajat läksid (läks) teatrisse.
Teatrisse läks (läksid) viis töötajat.
Umbes kümme töötajat läks (läksid) teatrisse.

Mul on vaja arvu sõnaga dubleerida. Kas kirjutada sõna samas käändes, milles on arv, või jätta nimetavasse? – Soovitame esimest võimalust, nt 400 (neljasaja) krooni eest.

Korrektne on Boyle'i-Mariotte'i seadus, mitte „Boyle-Mariotte'i seadus“. Seadus on nimetatud inglise keemiku ja füüsiku Robert Boyle'i ning prantsuse füüsiku Edme Mariotte'i järgi.

„Eesti keele käsiraamatu“ järgi (vt peatükk „Süntaks“, § SÜ 63) võib hoidmisverbe laiendav omadussõnaline määrus peale oleva käände olla omastavalise sihitise korral omastavas ja nimetavalise sihitise korral nimetavas käändes, st ühilduda sihitisega käändes. Nt Püüame hoida messi õhkkonna (omastav) töisena ~ töise. Tiina pidas oma riided (nimetav) puhtana ~ puhtad. – kuid: Me ei suutnud hoida messi õhkkonda (osastav) erksana.

Ei ole õige kirjutada „Solaris keskus“, õige on Solarise keskus.

Õige on ajalehe Sirp kirjutised (mitte „ajaleht Sirbi kirjutised“) ja ajakirjas Kroonika (mitte „ajakiri Kroonikas“).
Vt ka „Eesti keele käsiraamat“, peatükk „Süntaks“, § SÜ 108 (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=5&p1=3&id=460).

Õige on intervjuu Eesti Panga nõukogu esimehe Jaan Männikuga (vrd intervjuu esimees Jaan Männikuga).

Sisseütlev kääne on Suurde järvistusse ~ Suuresse järvistusse, mitte „Suur järvistusse“.

Õige on Sõna anti poliitik Andrus Ansipile (täiendita ametinimetus on nimetavas käändes). Täiendiga ametinimetus ühildub nimega, nt Sõna anti Eesti poliitikule Andrus Ansipile.
Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=44.

Õige on toimusid (öeldis mitmuses, mitte ainsuses) meistrivõistlused.

Kas „Harju maavanema Ülle Rajasalu sõnavõtt“ või „Harju maavanem Ülle Rajasalu sõnavõtt“? – Täiendiga ametinimetus ühildub nimega: Harju maavanema Ülle Rajasalu sõnavõtt.

Kuidas käänata sõnapaari suur reede? – Nt omastav on suure reede, alalütlev on suurel reedel (mõlemad sõnad käänduvad).

Tänati president Toomas Hendrik Ilvest.
Tänati Eesti presidenti Toomas Hendrik Ilvest.
Esimeses lauses on täiendita ametinimetus, mis jääb nimetavasse käändesse. Teises lauses on täiendiga ametinimetus, mis ühildub nimega.

Kas „hüljatuid lapsi“ või „hüljatud lapsi“? – Täiendi positsioonis tud-kesksõna ei ühildu põhisõnaga: hüljatud lapsi. Sama kehtib nud-kesksõna kohta: eksinud poisse, mitte „eksinuid poisse“.

Mul on tekstis tarindid üliõpilane Mart Kuusik ja tööline Tiina Lepik. Kuidas on alaleütlev kääne? – ne-liiteline lisand ühildub oma põhjaga. Alaleütlev kääne on üliõpilasele Mart Kuusikule ja töölisele Tiina Lepikule (mitte „üliõpilane Mart Kuusikule“, „tööline Tiina Lepikule“).

Üritus toimus suvepealinn Pärnus.
Üritus toimus suvepealinnas Pärnus.
Kumb lause on õige? – Teine. Vt Mati Erelti „Lause õigekeelsus“ (2006, lk 97).

Sõnapaari vale mees mitmuse alaleütlev on valedele meestele, mitte „vale meestele“.

Vajalikud andmed on esitatud joonistel 2, 3 ja 7.
Vajalikud andmed on esitatud joonisel 2, 3 ja 7.
Kumb lause on õige? – Esimene. Kui ainsuslikud rindliikmed on ühendatud sidesõnaga ja, on lisand mitmuses.

Näited olid lehekülgedel 101 või 102.
Näited olid leheküljel 101 või 102.
Kumb lause on õige? – Teine. Kui ainsuslikud rindliikmed on ühendatud sidesõnaga või, on lisand ainsuses.

Kas Uus tänaval või Uuel tänaval, Pikk tänaval või Pikal tänaval, Roheline tänaval või Rohelisel tänaval, Punane tänaval või Punasel tänaval, Haljas teel või Haljal teel? – Õiged on Uuel tänaval, Pikal tänaval, Rohelisel tänaval, Punasel tänaval, Haljal teel.

Mul on vaja panna tarind ettevõtte direktor Jüri Kask alaleütlevasse käändesse. Kuidas teha õigesti? – Õige vorm on ettevõtte direktorile Jüri Kasele (väärad on „ettevõtte direktor Jüri Kasele“ ja „ettevõtte direktorile Jüri Kask“). Vt ka „Eesti keele käsiraamat“, peatükk „Süntaks“, § SÜ 106 (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=5&p1=3&id=460).

Kirjutage Skype'i kiosk.

Võib kirjutada nii §-ga 89 (käändelõpp on paragrahvimärgi järel) kui ka § 89-ga (käändelõpp on arvu järel).

Suurem osa mehi on õnnelik.
Suurem osa mehi on õnnelikud.
Kumb lause on õige? – Õige on teine lause. Kui alus väljendab arvu, hulka või mõõtu, on öeldistäide mitmuses.
Ühendi suurem osa mehi kõrval on mööndud ka seestütlevaga vormistust suurem osa meestest.

Kuidas käänata nime Jeesus Kristus? – Võib käänata mõlemat nimeosa, nagu on kiriku pruuk (Jeesuse Kristuse, Jeesusest Kristusest), või ainult viimast (Jeesus Kristuse, Jeesus Kristusest).

Kirjutage Acrobat Readeri programm. Nime Acrobat Reader tuleb käänata, ülakoma pole vaja.

Õige on Tartu Uue Teatri etendus (mitte „Tartu Uus Teatri etendus“).

Kaubamärke tuleb täienditena käänata: Panasonicu tooted, Philipsi patareid.

Ühend emake loodus on omastavas emakese looduse.

Kas „Ameerika Ühendriigid arvavad“ või „Ameerika Ühendriigid arvab“? – Öeldis on mitmuses, sest alus on mitmuses: Ameerika Ühendriigid arvavad.

Kas „Bosnia ja Hertsegoviina näeb“ või „Bosnia ja Hertsegoviina näevad“? – Bosnia ja Hertsegoviina on liitnimi. Öeldis on ainsuses: Bosnia ja Hertsegoviina näeb.

Nimetavas on püha Katariina, alaleütlevas pühale Katariinale (mitte „püha Katariinale“).

Excel ja Word on nimed.
Kirjutage Exceli tabel (mitte Excel-tabel) ja Wordi fail.

Kirjutage Pajusi, Põltsamaa ja Puurmani vald (mitte „Pajusi, Põltsamaa ja Puurmani vallad“).

Kas „õppekeskkonnas Moodle“ või „õppekeskkond Moodle’is“? – Käänake lisandit: õppekeskkonnas Moodle. Võimalik on ka Moodle’i õppekeskkonnas.

Kui nimi on Vaba Lava, käänduvad mõlemad sõnad: Vabal Laval.

Õige on: Atleedi juust, Edami juust, mitte Atleet juust, Edam juust.