Keelenõuvakk

TÄHENDUS
termini sisu seletusÕigustermin tehiolud tähendab 'teo asjaolud'.

Raamatupidamise abiraamat, kuhu märgitakse tehingud kreeditoride ja deebitoridega, on reskontro (mitte „reskontra“).

Lüümik on 'kirja, joonist vm kandev kileleht'.

Inglise laptop on sülearvuti.

Sõna konsulent tähendab 'põllumajandusnõuandja'.

Üks helistaja keeleloengu kuulajatest oli soovinud, et kui kriisi saab veel ära hoida, siis kasutataks sõna „kriisijuhtimine“, aga kriisi ajal sõna „kriisiohjamine“. – Uudissõna kriisiohjamine on mõeldud kõigi eel-, järel- ja kriisiaegsete järkude jaoks.

Mis on nominatiiv? – See on nimetav kääne.

Tritik (omastavas tritiku) on nisu ja rukki hübriid (ladina Triticale).

Õige kirjapilt on eedelveiss (botaanikas terminina alpi jänesekäpp).

Kas õigusi saab delegeerida? – Jah, juuras on delegeerima 'õigust siirma', klienditekstides sobib kasutada ka õigusi üle andma.

Välp on tehnikasõna ja tähendab 'korraline ajavahemik'. Omastav kääne on välba, osastav välpa.

Mis on kultivar? – See on ökoloogialeksikoni järgi 'kultuurtaime sort'.

Sõna teimima tähendab '(laboratoorselt) omadusi määrama'.

Eesti keeles on parem sõna nupsusai (koosneb kolmest kuklikesest ehk nupsust), mitte „briošš“.

Sõna pošeerima tähendab 'õrnalt keetma, et toidu kuju jääks rikkumata'. Pošeeritud munad tähendab 'kooreta keedetud munad'.

Sõna teatis on 'asutuse antud kirjalik teade'. Ühendis „kirjalik teatis“ on esimene sõna liigne.

Krüptoloogia on 'salakirjateadus', krüptoloog on selle teadusega tegeleja.

Inglise verb back up on varundama 'toote töökindlust varuressursi abil suurendama'.

Mis on profitrool? – See on kokandussõna ja tähendab 'väike täidisega keedutainaküpsetis'.
Sõna profitrool kirjapilt lähtub prantsuse sõna profiterole hääldusest (mitte kumbagi e-d selles sõnas ei hääldata), vrd prantsuse côtelette, mis on eesti keeles kotlet.

Mis on muscovado? – Eesti keeles on toor-roosuhkur.

Mis on volovan? – Volovan (prantsuse vol-au-vent) on spetsiaalse kujuga lehttainapirukas, millesse pannakse enne serveerimist külma või kuuma täidist, nt liha, kala. Täidis võib olla ka magus.

Sõna haakrik tähendab 'hukkunud laevade vara, mis meri on randa ajanud'.

Mida tähendab logistika? – Logistika on toote kulg tootjast tarbijani ja selle korraldus.

Sõna punkerdama, mis tähendab 'laeva punkrit täitma (hrl kütusega)', on p-ga. Väär on „bunkerdama“.

Kuidas on võõrsõnaga koopauurija? – Koopateadus on speleoloogia ja koopateadlane speleoloog.

Võhr on 'rändrott'.

Mida tähendab „passeerima“? – Soovitame kasutada väljendeid läbi sõela suruma ja pruunistama.

Sõna üneem tähendab keeleteaduses 'pausi täitev häälitsus'.

Tiree on mõttekriips.

Kas arveldusarve lühend on „a/a“? – Õige termin on arvelduskonto, mille lühend on ak.

Verb teistma tähendab 'jõustunud kohtuotsust uuesti läbi vaatama'. Teonimi on teistmine, mitte „teistimine“.
Lihtminevikus on teistis, umbisikulise tegumoe olevikus on teistetakse.

Sõna diskonteerima on 'oodustama, vekslit enne tähtaega välja ostma'.

Sõna tõmb (ühendusvarras) omastav on tõmma, mitte „tõmbi“.

Mida tähendab taatlema? – See on 'mõõteriista kasutuskõlblikkust kindlaks tegema (metroloogiaasutuses)'.

Sõna impressum tähendab 'trükiandmed'.

Kontsessioon on 'mööndus, järeleandmine; majanduses: lepinguline luba loodusvarade, tööjõu vm kasutamiseks'.

Düsleksia on 'vaeglugemine'.
Õige on düslektik (mitte „düsleksik“).

Mida tähendab neologism? – See on uudissõna.

Reklamatsioon on 'kahjutasunõue'.

Mis vorm on rööpme? – See on sõna rööbe omastav kääne. Rööbe tähendab 'rööpapaar; autonduses: jooksulaius, sama telje rataste vahe'.

Estica tähendab 'kõik eesti keeles ja Eestis ilmunu', Estonica on 'kõik Eesti kohta võõrsil ilmunu'.

Trükkimine on polügraafiline paljundamine, printimine on info automaatväljastus arvutist paberile, kirjutamine on teksti tähthaaval ülesmärkimine käsitsi, kirjutusmasina või arvutiga.
Trükimasin trükib, printer prindib, kirjutusmasina ja arvutiga kirjutatakse.

Kas „asiotaaž“ või „ažiotaaž“? Mida see sõna tähendab? – Õige on ažiotaaž '(majanduses) väärtpaberite kursi tõusule v langusele rajatud spekulatsioon; (ülekantud tähenduses) kiremöll'.

Kas „šokolaadijäätiseparfee“ on õigesti kirjutatud? – Sobiv sõna on šokolaadiparfee (parfee tähendab 'pooljäätis').

Mis on toimla? – Tegevuspaik e toimla on statistikas majandusüksuse osa, mis üldjuhul on hõlmatud ühe tegevusalaga ning mis asub ühes kohas.

Kas on olemas sõna vareenik? – Jah, see tähendab 'väike täidisega keedupirukas'.

Kas võib kasutada sõna manustama meilisõnumile manuse lisamise kohta? – Jah, niisugune tarvitus on võimalik.

Kuidas on sõna tester omastavas ja osastavas käändes? – Omastavas on testri, osastavas testrit.
Me ei soovita seda tarvitada tähenduses 'proovipudel, proovipurk vms (nt parfümeeriakaupluses)'.

Mida tähendab apostill õiguskeeles? – See on 'dokumendi ehtsuse tunnistus välisasjaajamiseks'.

Sekvester on 'vara kasutamise keeld'.

Mis on topiaarkunst? – See on 'puude ja põõsaste kujundamine, puuvõrade geomeetrilisteks või figuraalseteks kujunditeks pügamine'. Omavaste on vormilõikus.

Mis on rooibos? – See on tee-punapõõsa saadus, Aafrika punane tee.
Sõna rooibos omastava käände vorm on rooibose, osastava käände vorm rooibost.

Kuidas tõlkida inglise life cycle? – See on keskkonnasõnaraamatu järgi olelusring 'toote või teenuse jaoks vajaliku toorme tootmisega algav ning tootejäätmete hävitamise või teenuse lõpetamisega lõppev sündmusahel'.

Sõna pendelränne tähendab 'inimeste pidev ja lühiajaline liikumine (iga päev, mitu korda nädalas või kuus) oma alalisest elukohast teise piirkonda ja tagasi, tavaliselt töötamise või õppimise eesmärgil'. Rände eesmärgist olenevalt võib kasutada sõnu tööranne ja haridusränne. Inimese kohta võib kasutada sõna pendelrändaja.

Mis on rööpvorm? – See tähendab 'paralleelvorm'.

Mis on aimekirjandus? – See on 'populaarteaduslik kirjandus'.

Kes on maimik, kainik ja mürsik? – Maimik on '1–3aastane laps', kainik on '7–11aastane laps' ja mürsik on '11–15aastane laps'.

Sõna hematopoeetiline tähendab 'vereloomesse puutuv, vereloomega seotud'.

Kas positsioneerima kõrval võib kasutada ka lühemat kuju positsioonima? – Jah.
Mida see verb tähendab? – ÕS annab seletuse 'positsiooni kindlaks määrama; majanduses: tootele v teenusele turuosa leidma ja seda seal reklaamima’.

Sõna dedveit ainsuse omastav on dedveidi, osastav dedveiti, sisseütlev dedveidisse ~ dedveiti, seesütlev dedveidis.
Sõna dedveit on 'laeva täielik kandevõime tonnides'.

Mis on krokant? – See on kokandussõna: 'kõva kompvekitaoline küpsetatud mandli- või pähklimass'.
Ainsuse omastav on krokandi ja osastav krokanti.

Sõna idiosünkraasia on „Võõrsõnade leksikoni“ järgi 'organismi suurenenud tundlikkus mõne ärrituse (toiduaine, ravimi, lõhna) suhtes', psühholoogias 'iseloomulik käitumisviis, nt tugev kuni haiglane vastumeelsus millegi suhtes'.
Omadussõna on idiosünkraatiline.

Turundus märgib ÕSi järgi nii turuteadust (käsitleb turu-uurimist, müügikorraldust, turustamist, reklaami jms) kui ka turutegevust (tagab ettevõtte kohanemise turuoludega).
Turundus on ndus-liitega tuletis.

Turustama tähendab ÕSi järgi 'turule, müügile saatma, kaubastama'.

Mida tähendab itaaliakeelne sõna ostinato? – See on muusikatermin ja tähendab 'sama helimotiivi pidev kordumine'.

Sõna allianss tähendab '(riikide) liit, ühendus'.

Sõna nakk (omastav naki, osastav nakki) on 'koonilise peaga nael'.

Zooloogiatermin on kartulimardikas.
Väljaspool oskuskeelt võib kirjutada ka Colorado mardikas (see pole nomenklatuurne nimetus).

Sõna sparring tähendab 'treeningvõistlus poksis'.

Mida tähendab sõna strössel? – See on rootsi keelest laenatud kokandussõna, mis tähendab 'ilupuiste, pikliku kujuga terakesed'. Omastav kääne on strösli, osastav ströslit.

Mida tähendab „allokeerima“? – See on inglise toorlaen: allocate tähendab 'jagama; määrama; assigneerima'. (Assigneerima on majandustermin: 'maksekäsundit andma, millekski summasid määrama'.)

Sõna sümptomaatiline tähendab 'iseloomulik, tunnuslik, välistunnustel põhinev; meditsiinis: haigustunnuslik'.

Sõna epanastroof tähendab 'lause v värsi lõpposa kordus järgmise lause v värsi alguses'. Samatähenduslik sõna on epanafoor.

Mis on e-raamat? – See on 'arvutivõrgu kaudu levitatav ja loetav raamat, milles on harilikult ülekaalus otsingut võimaldav tekst'.

Sõna urge tähendab 'õõs, koobas'. Anatoomias on kasutusel näiteks terminid otsmikuurge, ninakõrvalurge, neeruurge jm.
Sõna urge ainsuse omastav on urke ja osastav urget, mitmuse nimetav on urked, omastav urgete, osastav urkeid.

Sõna trihholoogia on 'juukseteadus'.

Mida tähendab denonsseerima? – See on õigusteaduses 'rahvusvahelist lepingut üles ütlema'.

Tsöliaakia on 'gluteenitalumatus'.
Inimene, kes gluteeni ei talu, on tsöliaatik.

Sõna flambeerima tähendab 'toitu alkoholiga kastma ja leegitsevana serveerima'. Omasõnaline sünonüüm on leegitama.

Tundur on 'lage mäeselg metsatundra- ja taigavööndis'. Ainsuse omastav kääne on tundru, osastav tundrut.

Sõna sündimus tähendab 'sündide arv mingis ajavahemikus' ja suremus 'surmajuhtude arv mingis ajavahemikus', nt Eelmisel aastal laste sündimus suurenes ja suremus vähenes.
Sõnad sündivus ja surevus tähendavad võimet sündida ja surra.

Mis on servituut? – See on 'võõra kinnisasja piiratud ulatuses kasutamise õigus'.
Ainsuse omastav on servituudi ja osastav servituuti.

Sõna veok on 'veoriist' ja veduk 'raskete haagiste pukseerimise auto'.

Mis on istjad? – See on etnograafiatermin ja tähendab 'tüdrukute käsitööõhtud'. Selle sünonüümid on istjatsed ja istjatsid.

Millega loetakse e-raamatuid? – See on e-luger (omastavas e-lugeri, osastavas e-lugerit).

Mida tähendab õved? – Sõna õved märgib ühe vanemapaari järglasi, õdesid-vendi koosvaadatuna ning on kasutusel bioloogias, eeskätt geneetikas (nii inim- kui ka loomageneetikas).

Sõna arveldus on 'rahaliste kohustuste õiendamine ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikute vahel'.

Teatris on black box. Mida see tähendab? – See on mustaks värvitud seintega ruum, kus saab mängupaika ja vaatajate kohti vabalt muuta.
Eesti tekstis tuleb seda sõna kasutada kui tsitaatsõna, nt seesütlev kääne on black box'is.

Mis on peperoomia? – See on 'pipraliste sugukonda kuuluv madalate igihaljaste mitmeaastaste rohttaimede ja poolpõõsaste perekond'.

Mida tähendab preanimism? – See on 'loodusrahvaste primitiivne usundiliste uskumuste kogum'. Preanimism eelnes animismile.

Mis on diskursus? – See on 'kulturoloogias ja semiootikas: tekst koos kõikide ekstralingvistiliste (psühholoogiliste, kultuuriliste jne) seostega; laiemas tähenduses: kindlapiiriline tekstiloome valdkond (nt poliitiline diskursus); keeleteaduses: terviklik keeleühik, mis on pikem lausest'.

Sõna kupüür tähendab 'rahatähe või väärtpaberi nimiväärtus'. Me ei soovita seda kasutada tähenduses 'rahatäht'.

Mida tähendab adipoosne? – See on '(haiglaselt) rasvunud, lihav'.

Kirjutatakse, et sõna kuulilennuteetunneliluuk on palindroom. Mida tähendab palindroom? – See on nii päri- kui ka tagurpidi lugedes sama keelend. Palindroomide kohta vt ka A. Itskoki raamat „Algus on otsas“ (1998).

Sõna sünaps on anatoomiatermin: 'moodustis, mille kaudu kanduvad närvirakkudevahelised impulsid ühelt rakult teisele'.
Omadussõna on sünaptiline. Sünaps hääldub ja käändub kahte moodi: 2. silbi rõhuga: sün`aps, sün`apsi, sün`apsi ja ka 1. silbi rõhuga: sünaps, sünapsi, sünapsit.

Sõna kohastumus on 'kohastunud olek'.

Tõmbluku osa, millega saab lukku kinni ja lahti tõmmata, on lukusti.

Mis on tuulekülm? – See on 'tuule tõttu tegelikust madalamana tajutav temperatuur'. Inglise keeles on see wind chill.

Üks värvitaimi on kurkum (omastav kurkumi, osastav kurkumit) ~ kurkuma (omastav kurkuma, osastav kurkumat). Botaanikas on selle taime nimetus kollajuur.

Sõna seltsing tähendab 'lepingu alusel tegutsev ühendus; zooloogias: loomade ühiselu vorm'.

Itaaliakeelne tsitaatsõna allegro tähendab 'kiiresti, elavalt'.
On olemas ka võõrsõna allegro (püstkirjas), mis on 'kiiretempoline helind v selle osa'.

Itaaliakeelne tsitaatsõna adagio tähendab 'aeglaselt, rahulikult'.
On olemas ka võõrsõna adaadžo (püstkirjas), mis on 'aeglase tempoga helitöö v helitöö osa; balleti sujuvate ja avarate liigutustega osa'.

Kas sõna kassaator võib kasutada tähenduses 'kassatsioonkaebuse esitaja'? – Jah.

Sõna võlgnevus on 'võlguolek'. Tasuda saab võlga või võlasummat, mitte „võlgnevust“.

Sõna aplikatsioon tähendab ’eri värvi kujunditest pinnakaunistus’. Seda sõna ei ole soovitatav kasutada tähenduses ’rakendus(programm)’.

Sõna parkuur tähendas enne üksnes ’takistussõidurada ratsaspordis’, nüüd on sellel ka tähendus ’harrastussport, kus läbitakse kiiresti takistusi ületades pikki vahemaid (hrl linnas)’. Tegusõna on parkuurima, nt poisid parkuurivad. Alaga tegeleja on parkuurija.

Kuidas nimetada ümbrikul seda osa, mis liimitakse kinni? – Postkontorid jt kasutavad sõna klapp nagu tasku puhul (nt kolmnurkne, sirge, iseliimuv klapp).

Mitterahuldavalt edasi jõudnud õpilase suvised õppetunnid on „Hariduse ja kasvatuse sõnaraamatu“ järgi suvetöö (mitte „täiendav õppetöö“), nt määrati suvetöö eesti keeles, määrati suvetöö füüsikas. Vt http://www.eki.ee/dict/haridus/.

Mis või kes on moderaator? – See on tehnikas ’aeglusti’, muusikas ’pilli heli reguleerija’. Keelekorraldajad ei soovita seda kasutada sõna väitlusjuht asemel. 2014. a sõnavõistlusel pakuti „moderaatori“ asemele ka sõna kõnejuht.