Keelenõuvakk

TÄHENDUS
paronüümide (sarnaste sõnade) tähendusMõistetel maks ja makse tehakse vahet. Makse on millegi eest sisse- või väljamakstav rahasumma. Pangas tegeldakse maksetega. Maks on isikult kohustuslikult laekuv summa, mis läheb riigile.

Kirjutage enne algust (mitte „ennem algust“).

Kirjutage teeveer (mitte „teeveerg“).

Kas saab eritleda üht haigust teisest? Kas sõna eritlema sobib siia? – Ei, üht saab teisest eristada 'lahus hoida'. Haigusi saab küll eritleda, st uurida, analüüsida.

Kas salvestus märgib tegevust ja salvestis on selle tulemus? – Jah.

Kas uus tee jälgib või järgib vana tee kulgu? – Õige on järgib.

Kas mööblil on plastikkant või plastikust kant? – Õige on plastkant.

Kirjutage tagantjärele (mitte „tagantjärgi“).

Õige on komplektlõuna (mitte „komplekslõuna“).

Pastapliiatsil on otsak (mitte „otsik“).

Kas kõnel on kestvus või kestus? – Kõnel on kestus 'vältus'. Sõna kestvus sünonüüm on vastupidavus.

Kas õige on „keeleüksus“ või „keeleühik“? – Õige on keeleüksus.

Kirjutage lihalõigud (mitte „lihalõiked“).

Toiduaineid blanšeeritakse 'töödeldakse kuuma vee või auruga', neid ei balansseerita.

Kirjutage järele proovima (mitte „järgi proovima“).
Käsk on proovi järele (mitte „proovi järgi“).

Õiged on järele küsima ja küsi järele, mitte „järgi küsima“ ega „küsi järgi“.

Kirjutage plastpudel (mitte „plastikpudel“).

Õige on enne kontserti (mitte „ennem kontserti“).

Õige on enne hooaega (mitte „ennem hooaega“).

Millal kasutada sõna abonement ja millal sõna abonent? – Abonement tähendab 'ettetasutud kasutus- või külastusõigus'. Abonementi ei ole soovitatav kasutada tähenduses 'laenutusosakond'. Abonent on 'abonemendi kasutaja'. Väär on kirjutada abonemendi asemel „abonoment“.

Mille poolest erinevad pitsat, pitser ja tempel? – Pitsat on pitseri löömise vahend. Pitser on pitsatijälg. Tempel (kantseleinduses) on värvipitsat või selle jälg.

Millal kasutada sõna järgi ja millal sõna järele? – Järgi tähendab 'millegi põhjal, kohaselt', nt Toimisin tema õpetuse järgi. Järele kasutatakse tähenduses 'üle, alles, kannule', nt Kõik võileivad jäid järele. Nad jooksid meile järele.

Mis vahe on sõnadel käsitsema, käsitlema, käsitama, käitama? – Käsitsema tähendab käte abil kasutama, nt masinat, tööriista. Käsitlema: 1. vaimselt tegelema (millega); arutama (mida); 2. töötlema, keemiliselt mõjutama. Käsitama: 1. aru saama, mõistma; 2. tarvitama, rakendama. Käitama tähendab 'tegevuses pidama, käigus hoidma, kasutama, ekspluateerima, nt seadet, masinat, tehast'.

Etendusel on kestus (mitte „kestvus“).

Millal kasutada sõnu õigesti ja õieti? – Õigesti tähendab 'veatult, korrektselt, korralikult', nt Kas ma sain õigesti aru? Ta lahendas ülesande õigesti. Õieti tähendab 'õigupoolest', nt Kes seal siis õieti käis?

Kas mahl on selgimata või selgitamata? – Mahl on selgimata 'ei ole selgeks läinud, on selgeks minemata' või selitamata 'ei ole selgida lastud'. Tähenduses 'selgida laskma' ei maksaks kasutada selgitama-sõna.

Sõna hüvitus tähendab 'kahju tasumine, heakstegemine' (nt sai hüvituseks natuke raha).
Sõna hüvitis on 'kahjutasu, kompensatsioon' (nt nõudis hüvitist kogu kahju eest).

Soovitav tähendab 'soovimisväärne' (soovitav on kolme võõrkeele oskus = soovime, et osataks kolme võõrkeelt).
Soovitatav tähendab 'soovitamisväärne' (vanilje asemel on soovitatav öelda vanill; soovitatav on enne sööki käsi pesta = soovitame, et peseksite enne sööki käsi).

Ei ole õige öelda „energeetikakriis“ (energeetika on teadus energiast ja selle kasutamisest), vaid energiakriis (= energiavarusid on vähe).

Määrsõna vahest tähendab 'võib-olla', määrsõna vahel 'mõnikord'.

Õige on enamik inimesi, mitte „enamus inimesi“. (Võimalik on ka enamik inimestest.)

Õige on vajadus millegi järele (mitte „järgi“).

Õige on eetrist kostev saade, mitte „eetrist kostuv saade“.

Maailmast arusaamise kohta käib sõna maailmakäsitus, mitte „maailmakäsitlus“.

Mida tähendab osundama? Kas võib ütelda, et kõik need puudused osundavad halvale juhtimisele? – Ei. Siin peab olema osutavad (st puudused näitavad, et juhtimine on kehv).
Verb osundama tähendab 'tsiteerima'.

Kirjutage lõhnab millegi järele (mitte „järgi“).

Õige on vaata järele, mitte „järgi“.

Kas uues ÕSis on õieti ja õigesti tähendus võrreldes ÕS 1999ga muutunud? – Ei ole.

Võib kirjutada kas enamik ajast või enamik aega (mitte „enamus ajast“).

Kas õige on „uurimisgrupp“ või „uurimusgrupp“? – Õige on uurimisrühm.

Makstakse hüvitist (mitte „hüvitust“).

Kas kirjutada „ajaline kestvus“? – Aegpikkus on lihtsalt kestus, „ajaline kestvus“ ega „ajaline kestus“ ei sobi.

Kas on õige „alatine elukoht“? – Õige on alaline elukoht.

Õige on jäätmekäitlus, mitte „jäätmekäsitlus“.

Sporditermin on kestusjooks, mitte „kestvusjooks“.

Verb eestistama on 'eestipärastama, eestipäraseks tegema, eestiliseks tegema', nt nimede eestistamine, aga eestindama on 'eesti keelde tõlkima', eestindus on 'eestikeelne tõlge'. Verb eestistuma on 'eestiliseks saama', nt eestistunud venelased.

Sõna hävima tähendab 'otsa v hukka saama', hävinema on 'järk-järgult, vähehaaval hävima'.

Kirjutage arvestuse järeletegemine (mitte „järgitegemine“).

Õige on kirjutada puhkuse kestus (mitte „kestvus“).

Kas „enamuse asjadega“ või „enamuste asjadega“? – Kirjakeeles on enamiku asjadega ('suurema osa asjadega').
(Enamus on 'arvuline ülekaal', enamik on 'suurem osa'. Mõlemad sõnad jäävad ainsusesse, mitmuses ei ole neid õige kasutada.)

Õige on järele minema, mitte „järgi minema“.

Õige on järele tulema (mitte „järgi tulema“).

Kas kirjutada „välitingimused“ või „välistingimused“? – Välistingimused, aga ehk sobib hoopis väljas või õues.

Ravil on kestus (mitte „kestvus“).

Sõna ohjama tähendab 'ohjadest juhtima; tööd otseselt korraldama, tippjuhtimisega võrreldes madalamal astmel juhtima', aga ohjeldama tähendus on 'ohjas hoidma, talitsema, taltsutama'.

Õige on hüppa talle järele (mitte „järgi“).

Sõna täituvus on 'täitumisvõime' ja täitumus 'täitunud olek'.

Sõna õppeedukus tähendab sama mis õpiedukus.

Sõna nülgima sünonüüm on nahastama (mitte „nahatustama“).
Sõna nahatama tähendab 'nahaga katma'.

Kas „nahka pinguldav kreem“ või „nahka pingutav kreem“? – Esimene variant: nahka pinguldav kreem. Kui sihitist ees pole, sobib „pinguldava kreemi“ asemele pingulduskreem.

Kas lahuse punane värv või lahuse punane värvus? – Üldkeelde sobib esimene võimalus, teine on oskuskeelne.

Kirjutage järelevastamine (mitte „järelvastamine“). Sama moodi on järelevastaja (mitte „järelvastaja“) ja järelevastamistund (mitte „järelvastamistund“). Verb on järele vastama (mitte „järgi vastama“).

Kas „näiteülesanne“ või „näidisülesanne“? – Näidisülesanne.

Veini ei kangestata, vaid kangendatakse.
Sõna kangendama tähendab 'kangemaks tegema', aga kangestama on 'jäigastama, kangeks, paindumatuks tegema'.

Tõlk tõlgib suuliselt, tõlkija tõlgib harilikult kirjalikult.

Õige on sukelduma millegi järele, mitte „järgi“.

Õige on nõudlus bürooteenuste järele, mitte „järgi“.

Sõna kompleksne tähendab 'mitmest osast koosnev, mitut ala haarav, mitmeotstarbeline', aga komplektne 'komplekti moodustav, täielik'.

Sõna vastandama tähendab 'kõrvutades erinevusi rõhutama, vastu seadma', aga vastastama 'üksteise vastu seadma; (juriidikas:) silm silma vastu seadma'.

Sõna tarrend tähendab 'tardunud liha-, kala- v juurviljaleem', aga tarretis on 'želee, tarretatud marja- v puuviljamahl vm'.

Sõna muutus tähendab 'muutumine; muutumise tulemus' ja muudatus on 'muutmine; muutmise tulemus'. Nt Looduses toimuvad muutused. Seadustes tehakse muudatusi.

Sõna veok on 'veoriist' ja veduk 'raskete haagiste pukseerimise auto'.

Sõna juhis tähendab 'reegel; tehnikas: lennuki rooliseade', aga juhend on 'reeglite v õpetuste kogu, eeskiri; (mitmuses:) juhtnöör, näpunäide'.

Punkti muudeti järgnevalt ..
Punkti muudeti alljärgnevalt ..
Kumb on õige? – Punkti muudeti järgmiselt 'järgmisel viisil' ..

Sõna sessioon tähendab 'istungjärk, tööperiood; eksami- v õppesessioon'. Eksami- ja õppesessiooni kohta kasutatakse ka lühemat sõna sess (ÕSi järgi kirjakeelne).
Sõna sessioon ei soovitata kasutada tähenduses 'seanss, katkestamatu ajavahemik mingiks tegevuseks'.
Sõna sesoon tähendab 'hooaeg'.

Õige on ülevaatus, mitte „ülevaatlus“.

Sporditerminid on kestusjooks, kestuslend, kestussõit ja kestusrekord (mitte „kestvusjooks“ jne).

Ma ühtin kolleegi arvamusega. Kas sõna ühtima sobib sellesse lausesse? – Ei, ühtima tähendab 'ühte v kokku langema'. Tuleks öelda Ma ühinen kolleegi arvamusega või Minu arvamus ühtib kolleegi omaga.

Sõna õhkama tähendab 'sügavalt ohkama', aga õhkima on 'õhku laskma'.
Korrektne pole „õhitud riis“, vaid paisriis.

Sõna väärikas tähendab 'auväärne, soliidne, lugupeetav'. Selle vastand on vääritu.
Sõna vääriline tähendab 'midagi vääriv, väärt olev, väärtusele vastav'.

Sõna uskumatu on 'mitteusutav', aga uskmatu on 'mitteuskuv'.

Sõna kleeps tähendab 'kleeppilt, -märk, -sedel', kleebis on '(suurem) kleeps; trükisesse kleebitud leht piltide v joonistega'.
Argikeelne kleepekas tähendab 'kleeps; liköör'.

Sõna akrediteerima tähendab 'poliitikas: volitama, volikirja andma; majanduses: volitama raha vastu võtma v tehingut tegema', aga atesteerima on 'ametlikku hinnangut andma'. Ülikooli õppekavu atesteeritakse, neid ei akrediteerita.

Sõna standard on 'kvaliteedi- jm nõuete kogum; ametlik dokument kvaliteedi-, tarindus- jm nõuete kindlaksmääramiseks', aga standart on 'ruutlipp'.

Ekskursioonil on kestus ehk aegpikkus (mitte „kestvus“).

Kirjakeelne on tulge järele, mitte „tulge järgi“ (tegusõna algvorm on järele tulema).

Võib kirjutada nii kihistusmargariin kui ka kihitusmargariin (kihistus tuleb sõnast kihistama ja kihitus sõnast kihitama, mõlemal verbil on tähendus 'kihtidena asetama'). Rohkem kasutatakse kihistusmargariini.

Kui inimene tõlgib suuliselt, on ta tõlk, aga kui kirjalikult, siis tõlkija. Kui töötaja tõlgib kirjalikult ja toimetab tekste, sobib tema ametinimetuseks tõlkija-toimetaja.

Kirjutage määramata kodakondsusega (mitte „määratlemata kodakondsusega“).
Sõna määratlema tähendab 'defineerima'.

Sõna juurdeehitus märgib tegevust ja juurdeehitis selle tegevuse tulemust.

Kas ’vette laskma’ on „veeskama“ või „veestama“? – See on veeskama. Verb veestama tähendab ’veega varustama’.

Asutuse üksus on talitus, mitte talitlus.

Kas armastus on tõene või tõeline? Armastus on ikka tõeline.