Keelenõuvakk

TULETISED
määrsõnaliideMäärsõna „iga-aastaselt“ asemel sobib kirjutada kas iga aasta või igal aastal.

Õige on (manustada) suu kaudu (mitte „suukaudselt“).

Parem on kirjutada üle Eesti kui „üleeestiliselt“.

Määrsõna „koheselt“ ei kõlba kirjakeelde, sest see sõna on ületuletatud. Korrektne on kohe.

Õige on mõttetult (mitte „mõtetult“).

Määrsõna „esmakordselt“ asemel on parem esimest korda.

Kas „inimeseti“ või „inimesiti“? – Liitele -ti eelneb harilikult ainsuse omastava tüvi: silbiti, hommikuti, tegevusalati. Mitmuslik tüvi on tavalisem siis, kui sõna on mitmuses i-tüveline, nt osa : osi + -ti > ositi, päev : päevi > päeviti, inimene : inimesi > inimesiti.
Seega on õige inimesiti.

Määrsõna „täisajaliselt“ asemel on parem kirjutada täisajaga.

Kas oleks parem öelda, et inimene annab oma eluajal millekski nõusoleku, mitte „annab elupuhuselt nõusoleku“? – Sõna eluajal on tõesti selgem.

Määrsõnadel kiiresti ja kiirelt ei ole tähendusvahet.

Õige on öösiti (mitte „ööseti“).

Tuletis võrgutsi 'võrgu kaudu' on võimalik.

Määrsõna „ööpäevaringselt“ pole õige. Selle asemel on eesti keeles väljendid ööpäev läbi, terve ööpäeva vm.

Määrsõna „teistkordselt“ asemel on parem teist korda.

Kas sõna „meretsi“ võib ikka kasutada? – Õige vorm on meritsi 'merd mööda, mereteed pidi'.

Kas „mõlemapoolselt meeldiv“ sobib? – Ei, olgu mõlemale poolele meeldiv.

Küsi julgelt!
Küsi julgesti!
Mõlemad laused on õiged.

Määrsõna „igapäevaselt“ asemel sobib sageli kasutada hoopis iga päev, nt Ta võimleb iga päev, mitte „igapäevaselt“. (Vrd Ta oli riides igapäevaselt 'argipäevaselt'.)

Kirjakeeles on kevaditi (mitte „kevadeti“).

Õige on esmaspäeviti, mitte „esmaspäevati“.

Kirjutage ohkas kergendatult (mitte „kergendunult“).

Sõna telefonitsi on täiesti lubatud.

Kas kirjutada „See on lubatud lepingu järgselt“ või „See on lubatud lepingujärgselt“? – See on lubatud lepingu järgi.

Kas lause „Mees oli varasemalt saanud ähvarduskõnesid“ on korras? – Määrsõna varasemalt asemel kasutage varem.

Kas „omakäeliselt juurde lisatud“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage oma käega lisatud.

Kas sobib kirjutada „Saadan selle eelnevalt lugeda“? – Sõna eelnevalt asemele pange enne.

Kas „sektoraalne järelevalve“ või „sektoriaalne järelevalve“? – Soovitame kirjutada sektoriti järelevalve.

Tekstis on määrsõnad „parempidiselt“, „pahempidiselt“, „seespidiselt“ ja „välispidiselt“. Kuidas need asendada? – Vt Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/lt.html).

Kas määrsõna on „erialaselt“ või „erialaliselt“? – Omadussõnast erialane 'erialale kuuluv, erialaga seotud' saadakse määrsõna erialaselt.

Hilisemalt on määrust muudetud. Kas see lause on korrektne? – Esimese sõna asemel kirjutage hiljem.

Sõna õppekavati 'õppekavade kaupa' võib kasutada.

Määrsõna „vastupidiselt“ asemel soovitame vastupidi, nt „vastupidiselt minu ootustele“ asemel vastupidi minu ootustele.

Määrsõna „rasedusjärgselt“ asemel soovitame kirjutada raseduse järel või pärast rasedust.

Kirjutage kas maakonniti või maakondade kaupa (kuid mitte „maakondade lõikes“).

Kirjakeelne vorm on neljakesi (mitte „neljakesti“).