Keelenõuvakk

TULETISED
tegusõnaliideKas „segmentima“ või „segmenteerima“? – Parem on segmentima.

Kirjutage inventeerima (mitte „inventariseerima“).

Sõna matistama 'matiks tegema' sobib kasutada.

Kas „fokuseerima“ või „fokusseerima“? – Sõnas fokuseerima on üks s, ent veel parem on ilma võõrliiteta fookustama.

Maa peale laskuma on maanduma. Kuidas ütelda vee puhul? – Sõna „veenduma“ siin ei sobi, kasutage ühendit vette laskuma.

Sõna kolletumine 'kollaseks minemine' sobib, ent sõna „kollastumine“ ei sobi.

Kasutage omaliitega sõna püreestama (mitte „püreerima“).

Plahvatuse tagajärjel võib sõiduk hävida (mitte „hävineda“). Verb hävinema tähendab 'järk-järgult, vähehaaval hävima'.

Kas sõna „vagabundeerimine“ sobib kasutada? – Parem on tse-liitega sõna vagabunditsemine.

Sõna „grupifitseerimine“ asemel sobib kasutada sõnu rühmitamine ja grupeerimine.

Kas tangide nimetuses, millega saab lokkis juukseid sirgeks, kasutada sõna „sirgendama“ või „sirgestama“? – Eelistame verbi sirgestama 'sirgeks tegema', teine verb sirgendama tähendab 'sirgemaks tegema'. Tange sobib seega nimetada sõnaga sirgestustangid.

ÕSi järgi on õige tuimastama (mitte „tuimestama“).

Kas tuletist hinnastama sobib kasutada tähenduses 'hinnaga varustama, hinda andma'? – Jah.

Kas „suitsetatud sink“ on õige? – On suitsutatud sink, aga veel parem suitsusink.

Kas „prioritiseerima“ või „prioritetiseerima“? – Õige on prioriseerima.

On olemas masin friiser. Kuidas nimetatakse selle masinaga töötajat? – See on friisija (mitte „friiserdaja“, „friseerija“ vm).

Tegusõna „suhtestama“ on väär, õige on suhestama.
mõte-tüüpi sõnades liitub sta-liide nimetava käände vormile.

Kas „struktueerima“ või „struktureerima“? – Õige on struktureerima või struktuuristama 'struktuurilt korrastama'.

Kas „apostileerima“ või „apostilleerima“? – Parem on otsetuletis apostillima (< apostill).

Kas einetama või einestama, kas lõunatama või lõunastama? – Kõik need variandid on õiged.

Eesti keeles kasutatakse sõna frittima, mitte „friteerima“. Õige on kirjutada frititud kartulid.

Väljend „orienteeruv kellaaeg“ pole õige, sobivad võimalused on orienteeriv, ligikaudne, umbkaudne kellaaeg.

Kirjutage resideerima (mitte „resideeruma“).

Kas tähenduses 'padrunisse panema' sobib „padruneerima“ või „padrundama“? – Õige on padrundama, nt padrundatud lõhkeaine.

Kas sõna „europeiseerima“ võib kasutada? – Õige on euroopastama; enesekohane tegusõna on euroopastuma.

Õiged on mõlemad: kõditama ~ kõdistama.

Kas kirjutada „litsentseerima“ või „litsenseerima“? – Litsentseerima, ent veel parem on litsentsima.

Kas on „europaliseeruma“, „europaniseeruma“ või „euroopastuma“? – Kirjutage euroopastuma.

Sõna „mudeleerima“ pole õige. Sobib kas modelleerima või mudeldama.

Kas verbi „arvutiseerima“ on õige kasutada? – Õige on arvutistama ehk raalistama. Oma sõnast tuleb uusi sõnu tuletada oma liitega.

Kas õige on „suhestuma“ või „suhtestuma“? – Õige on suhestuma.

Kas optimaalseks tegema on „optimaliseerima“? – Ei, õige on optimeerima.

'Viiludeks lõikama' on ÕSi järgi viilutama.

'Avalikuks tegema' on ühe sõnaga avalikustama.

Kas „internetistama“ või „internetiseerima“? – Kasutage esimest: internetistama.

Ei ole õige „orienteeruv hind“, selle asemel sobib nt orienteeriv hind.

Nimest Riia tehtud tuletis riiastuma on väiketähega.

Kas „paremustama“ on õige tuletis? – Ei, õige on parandama. Harva sobib ka parendama, mis tähendab '(head veelgi) paremaks tegema'.

On sõna kollaps, aga kuidas on tegusõna? – See on kollabeeruma (mitte „kollapseeruma“).

Kas „küllastamata“ või „küllastumata rasvhapped“? – Õige on küllastumata.

Sobivad sõnad on sponsima ja spondeerima, väär on „sponsoriseerima“. Ka „sponsoreerima“ pole hea.

Õige tegusõna on frittima (mitte „friteerima“ ega „fritöörima“).

Verb eestistama on 'eestipärastama, eestipäraseks tegema, eestiliseks tegema', nt nimede eestistamine, aga eestindama on 'eesti keelde tõlkima', eestindus on 'eestikeelne tõlge'. Verb eestistuma on 'eestiliseks saama', nt eestistunud venelased.

Kas „maksimeerima“ või „maksimiseerima“? – Kasutage esimest: maksimeerima.

Kas „garažeerima“ või „garaažima“? – Tuletise asemel on selgem fraas (garaaži panema või garaažis hoidma).

Kas soovitate kasutada sõna „europaseerimine“? – Kasutage omaliitega sõna euroopastamine.

'Talve veetma' on talvitama.
Tegijanimi on talvitaja.

Kas etikette kleepima on „etikeerima“ või „etiketiseerima“? – Sobib etikettima.

Kas 'kiibiga varustama' on „kiibistama“ või „kiipima“? – ÕSi järgi on kiibistama.

Kas „uuenema“ või „uuenduma“? – Õige on uuenema.

Kas on olemas sõna „teavistama“? – On olemas teavitama 'informeerima'.

Finantseerima on rahastama, mitte „rahandama“.

Tegusõna registreerima tähendab 'kirja panema, üles märkima, sisse kandma', aga registreeruma 'end registreerima või registreerida laskma'.
Kui registreeritakse ennast, siis nt registreerusin kursusele.
Registreerida saab ka teisi, nt registreeris end ja oma sõbrad kursustele.

Verb digiteerima tähendab 'andmeid digitaalkujul esitama'.

Kas kasutada sõna „emigreeruma“ või „emigreerima“? – Parem on emigreeruma.

Sõna nülgima sünonüüm on nahastama (mitte „nahatustama“).
Sõna nahatama tähendab 'nahaga katma'.

Kas kasutada tegusõna „diagnostitseerima“ või „diagnoseerima“? – Kasutage sõna diagnoosima.

Kas sõna „karamelliseerima“ on kirjutatud õigesti? – Kasutage omaliitega tegusõna karamellistama.

Kas arhiveerima ja standardiseerima kõrval on lubatud ka otsetuletised arhiivima ja standardima? – Jah, on.
Vormi „arhiviseerima“ me ei soovita.

Kuidas öelda lühemalt Skype'i tarkvara kasutama? – Soovitame mugandit skaipima (pöördub skaipima : skaipida : skaibin : skaipisin : skaipinud : skaibitakse : skaibitud).

Kas Google'i otsimootorit kasutama on „googeldama“, „guugeldama“ vm? – Soovitame mugandit guugeldama.

Kas võib eeri-liitelise planeerima asendada sõnaga plaanima? – See asendus sobib siis, kui mõeldakse plaanitsemist, kavatsemist, plaani koostamist. Tähenduste '(pinnast) laiali ajama' ja 'lauglema' puhul on võimalik tarvitada ainult sõna planeerima.

Millega asendada sõna „paketeerima“? – Pakkima, pakendama.

'Külmetamisest haigestuma' on külmetuma.

Mida tähendab valvestama? – See on 'valve alla võtma'.

Kas positsioneerima kõrval võib kasutada ka lühemat kuju positsioonima? – Jah.
Mida see verb tähendab? – ÕS annab seletuse 'positsiooni kindlaks määrama; majanduses: tootele v teenusele turuosa leidma ja seda seal reklaamima’.

Kas ravimeid turundatakse või turustatakse? – Siia sobib turustama, mitte „turundama“. Vt ka Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi“ kogumikus „Keelenõuanne soovitab 4“ (lk 112–113; http://keeleabi.eki.ee/?leht=15).

Sõna fokstrott lõpus on kaks t-d. Fokstrotti tantsima on fokstrottima.

Ta hakkab kala suitsetama.
Ta hakkab kala suitsutama.
Kumb lause on õige? – Teine.

Tegusõna on hõlbustama, mitte „hõlpsustama“.

'Idusid ära murdma' on idutama.

Millal kasutada säilima ja millal säiluma? – Õige on säilima, teine on vigane kuju.

Kas võib kirjutada liha marineerub? – Jah, marineeruma on enesekohane tegusõna.

Nõiaväel elustatud laip on zombi (ÕSis püstkirjas). Mitmus on zombid.
Zombiks muutuma on zombistuma.

Kuidas öelda ühe sõnaga 'geeliks muutma'? – See on geelistama. Aine, mis geelistab, on geelistav aine ~ geelistusaine.

Sõnad mõjutama ja mõjustama on sama tähendusega.

Kuidas kirjutada „apostille'iga kinnitama“? – Kirjutage apostilliga kinnitama ~ apostillima.

Tegusõna „ette kujutlema“ on liiane. Selle asemel sobib kujutlema või ette kujutama.

Kas „fluoreerima“ või „fluorima“? Kas „fluoreeritud joogivesi“ või „fluoritud joogivesi“? – Soovitame nulltuletist fluorima: fluoritud joogivesi.

Sõna ohutustama tähendab 'ohutuks tegema'.

Kas „Üritus algab orienteeruvalt kell 21“ või „ .. orienteerivalt kell 21“? – Õige vorm on orienteerivalt, sobib ka umbes.

Parem on kasutada segi ajama (mitte „segistama“).

Kuidas öelda tegusõna sarjastama asemel teisiti (sõnaraamatud seda ei tunne)? Tekstis on juttu võtmete sarjastamisest. – Kui tähendus klapib ('sarja seadma või moodustama'), ei ole selles tuletises midagi halba.

Kas inglise energize on „energiseerima“ või „energetiseerima“? Tekstis on juttu toiduainetest. – Mitte kumbki. Sõna tuleks tõlkida: energiat andma (kellelegi).

Kas „arianiseerima“ on sobiv sõna? – Soovitame sõna aarjastama.

Kas 'piirdega ümbritsema' on „piirestama“ või „piirdestama“? – Soovitame piirestama. Analoogsed on mõtestama (< mõte) ja suhestama (< suhe). Võib öelda ka piirdega ümbritsema.

Kas „digitaliseerima“ või „digiteerima“? – Sobib digiteerima või veel lühem digima.

Sõna skaneerija on ühe n-iga, parem on skannija (kahe n-iga).

Kas „kohanduma“ on sobiv sõna? – See on ületuletatud sõna, parem on kohanema.

Kas majandus saab elavduda? – Kasutage sõna elavnema (mitte „elavduma“), seega majandus elavneb.