Keelenõuvakk

TULETISED
omadussõnaliide



Võib kirjutada nii 20protsendine tõus kui ka 20protsendiline tõus. Arvu ja sõna vahele võib panna ka sidekriipsu: 20-protsendine ~ 20-protsendiline tõus.

Sõnast logistika tuletatud omadussõna on logistiline, ent mitte „logistikaline“ (siiski nt sõna füüsika annab tuletise füüsikaline, sõnal füüsiline on teine tähendus).

Õiged sõnakujud on mõttetu ja mõttekas. Väärad on „mõtetu“ ja „mõtekas“.

Kuidas on omadussõna sõnast empaatia? – See on empaatiline.

Õige on mõttetult (mitte „mõtetult“).

Kas varane või varajane sekkumine? – Mõlemad on õiged.

Õige on kirjutada kas üle-eestiline või üleeestiline, ent „üle-Eestiline“ on väär. Sobivad samatähenduslikud sõnad on ka ülemaaline, üleriigiline.

Kas „kolmekordne maja“ on õigesti kirjutatud? – See on argikeel. Kirjakeeles on kolmekorruseline maja.

Õige on kolklik, mitte „kolkalik“.

Miks on õige mõttetu, mitte „mõtetu“? – Liide -tu liidetakse sõna mõte omastavale käändele mõtte.

Kuidas moodustatakse võõrnimetuletisi, näiteks nimest Shakespeare? – Võõrnimetuletised on väikese algustähega, muus osas säilitatakse nime ortograafia. Liited lisatakse nimele harilikult ilma ülakomata: zürichlane, hollywoodlik. Ülakomaga saab näidata nime ja liite piiri siis, kui nime lõpposa kirjapilt ja hääldus on erinevad: shakespeare'lik. Mitmesõnalistest nimedest saadud tuletised võib kirjutada kokku või panna loetavussidekriipsu: newyorklane, jack-londonlik. (T. Erelt, Eesti ortograafia. Viies, täiendatud tr. Tallinn, 2016, lk 18.)

Õige on 5% määr (mitte „5%line määr“).

Kuidas on kas-liitega omadussõna sõnast initsiatiiv? – Õige on initsiatiivikas. Omasõnaline vaste on algatusvõimeline.

Sõna elektroonne on kahe n-iga.

Kirjutage macho'lik, selle hääldus on [matšolik].

Õige on kirjutada vahemereline kliima (esimene sõna väikese algustähega).

Miks on üleeuroopaline väikese tähega? – See on nimetuletis.

Õige on kirjutada art déco'lik (tsitaatsõna kaldkirjas, ülakoma ja eesti tuletusliide püstkirjas).

Sõna väekas võib kasutada. See on saadud sõna vägi omastavast: väe + -kas = väekas 'suure väega'.

Aine on tiksotroopne 'mehaanilisel mõjutamisel vedelduv' (mitte „tiksotroopiline“).

Kas õige on „üleriiklik“ või „üleriigiline“? – Õige on üleriigiline.

Õige on mõttetus, mitte „mõtetus“.

Sõnast karma tehtud line-tuletis on karmaline, mitte „karmiline“.

Kas „arhitektuuriline lahendus“ või „arhitektuurne lahendus“? – Õige on arhitektuurilahendus.

Kas „kodakondsuseta isik“ või „kodakondsusetu isik“? – Kodakondsuseta isik.

Kas „multikulturaalne“, „multikultuurne“ või „multikultuuriline ühiskond“? – Soovitame kirjutada mitmekultuuriline ühiskond.

Õige on kirjutada lääneeuroopalik.

Õige on kirjutada keskeuroopalik.

Kas inglise multimedial on eesti keeles „multimediaalne“ või „multimeedialik“? – See on multimeediumlik.

Anoreksiasse puutuv on anorektiline (mitte „anoreksiline“).

Õige on briljantne, mitte „brilliantne“.

Sõnad elektrooniline ja elektroonne on samatähenduslikud.

Sõnas karameljas on üks l.

Õige on 25% allahindlus, mitte „25%-line allahindlus“.

Õige on kirjutada rock'n'roll'ilik (tsitaatsõna kaldkirjas, tüvetäishäälik ja tuletusliide püstkirjas).

Omadussõna on jumalik (mitte „jumallik“).

Kas kirjutada „kvartaalne ja aastane hooldus“? – Sobib kvartali- ja aastahooldus.

Püramiiditaoline on lühemalt püramiidne või püramiidjas.

Sobib kirjutada 10% lahus, mitte „10%-line lahus“.

Korrektne on psühhotroopne aine, mitte „psühhotroopiline“.

Kas „kümneeuroline“ või „kümneeurone“? – Omadussõnana kasutage eurone: kümneeurone pilet. Nimisõnana võib kasutada mõlemat, nt Andsin talle kümneeurolise ~ kümneeurose.

Miks on omadussõnas karamelne üks l? – Kaashäälikuühendis kirjutatakse põhireegli järgi iga häälik ühe tähega.
Levinum tuletis on karamelline.

Nimisõna suutlikkus käändevormides on kaks k-d: omastavas suutlikkuse, osastavas suutlikkust, seesütlev suutlikkuses, ilmaütlev suutlikkuseta.

Omadussõna suutlik on ainsuse omastavas suutliku, osastavas suutlikku, seesütlevas suutlikus, mitmuse nimetavas suutlikud, omastavas suutlike, osastavas suutlikke.

Sõnas metalne on üks l.

Kas kirjutada menüüsse roa juurde märkus „vegetaarne“ või „vegetariaanne“? – Kirjutage taimetoit või taimetoitlasele.

Kas „ehituslikud kaubad“ ja „kunstiline näitus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõnu ehituskaubad ja kunstinäitus.

Kas „delinkvent“ või „delikvent“? – Õige kirjakuju on delinkvent 'süüdlane, kurjategija'.
Omadussõna on delinkventne, mitte „delikventne“.

Sõnad teisene 'sekundaarne, hiljem lisandunud' ja kolmandane 'tertsiaarne, kolmandas astmes v järgus olev' on eesti keeles võimalikud.

Sõnadel traditsiooniline ja traditsionaalne pole tähendusvahet. Soovitame eelistada eesti keelele omasemat tuletist traditsiooniline, nt traditsiooniline marinaad. Vt ka kogumik „Keelenõuanne soovitab 4“ (lk 108–109; võrgus aadressil http://keeleabi.eki.ee/pdf/095.pdf).

Nimest Bardot (hääldus [bardoo]) tehtud lik-liitega tuletis on bardot'lik.

Sõnast füüsika tuletatud line-lõpuga omadussõna on füüsikaline.

Omadussõnad on keemiline ja bioloogiline (mitte „keemialine“, „bioloogialine“).

Liitsõna trapetsikujuline kõrval võib kasutada tuletist trapetsjas. Vale pole ka trapetsiaalne.

Omadussõna riiklik on ainsuse omastavas riikliku, osastavas riiklikku, seesütlevas riiklikus, mitmuse nimetavas riiklikud, omastavas riiklike, osastavas riiklikke.

Sõnad üleatlandiline ja transatlantiline on samatähenduslikud.

Võib kirjutada kas handorunnellik luule või lugemist hõlbustava sidekriipsuga
hando-runnellik luule.

Kas kirjutada „psühhodeeliline“? – ÕSis on psühhedeelne, mis tähendab 'teadvust moonutav, eufoorilist mõnutunnet tekitav'.

Kas „sajadollariline“ või „sajadollarine“? – Omadussõnana kasutage dollarine: sajadollarine ost. Nimisõnana võib kasutada mõlemat, nt Andsin kassasse sajadollarilise ~ sajadollarise.

Sõnas kompromislik on üks s (mitte „kompromisslik“).

Niisugustes omadussõnades nagu autogeenne, feminiinne, fotogeenne, genuiinne, homogeenne, huligaanne, humaanne, immuunne, kantserogeenne, modernne, momentaanne, monotoonne, profaanne, rutiinne, siinne, sünkroonne on tüve ja liite piiril kokku kaks n-tähte.

Sõnades apostellik, ingellik, aadellik ja pööbellik on tüve ja liite piiril kokku kaks l-tähte.

Kuidas on sõnade dispersne, grandioosne, kapriisne, karioosne, kurioosne, virtuoosne ja viskoosne mitmuse nimetav? – Need vormid on disperssed, grandioossed, kapriissed, karioossed, kurioossed, virtuoossed ja viskoossed.

Nimisõna paindlikkus on kahe k-ga.
Vorm paindlikus on sõna paindlik ainsuse seesütlev kääne.

Kas „innovatiivne“ või „innovaatiline“? – Soovitame kasutada omasõna uuenduslik või uuendusmeelne. Kaaluda võiks ka võõrsõna novaatorlik.

Barokkstiilile omane on barokne, mitte „barokkne“.

Väljendit Saalomoni otsus kasutatakse ootamatu, kuid targa ja õiglase otsuse kohta.
Tuletises saalomonlik on kaks a-d.

Kas „sektoraalne järelevalve“ või „sektoriaalne järelevalve“? – Soovitame kirjutada sektoriti järelevalve.

Õige on yuppie'lik, seda hääldatakse [japilik].

Õige on kirjutada euroopaliidulikud.

Sõna sünaps on anatoomiatermin: 'moodustis, mille kaudu kanduvad närvirakkudevahelised impulsid ühelt rakult teisele'.
Omadussõna on sünaptiline. Sünaps hääldub ja käändub kahte moodi: 2. silbi rõhuga: sün`aps, sün`apsi, sün`apsi ja ka 1. silbi rõhuga: sünaps, sünapsi, sünapsit.

Haiglane eneseimetlus on nartsissism (mitte „nartsism“), eneseimetleja on nartsissist (mitte „nartsist“), omadussõna on nartsissistlik (mitte „nartsistlik“).

Balzaci tegelane on isa Goriot. Kuidas teha sellest lik-liitega tuletis? – See on isa-goriot'lik.

Inglise nimest Newton tehtud lik-tuletis on newtonlik (väikese tähega).

Soovitame eelistada eesti keelele omasemat sõna suitsiidne. (Sõna „suitsidaalne“ on inglise keele mõjuline, vrd suicidal.)

lik-tuletis kohanimest Bullerby on bullerbylik (mitte „bullerbilik“).

Nimest Orwell tehtud lik-tuletis on orwelllik (kõrvuti on kolm l-i).

Nimest Cromwell tehtud lik-tuletis on cromwelllik (kolme l-iga nagu koralllane).

Sõna „müsteriaalne“ asemel võiks eesti keeles kasutada müsteeriumlik, müsteeriumitaoline vms.

Sõna põhjamaine on väikese tähega.

Kas „viiekordne maja“ on õigesti kirjutatud? – See on argikeel. Kirjakeeles on viiekorruseline maja.

Õige on kirjutada väikese algustähega ja kokku või sidekriipsuga: erkinoolelik ~ erki-noolelik ('Erki Noole moodi'). Vt ka Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi“ (http://keeleabi.eki.ee/pdf/095.pdf), lk 97.