Keelenõuvakk

TULETISED
nimisõnaliideCalifornia elanik on californialane, mitmuses on californialased.

Kas „akulaadija“ või „akulaadur“? – Seade on akulaadur.

Kirjutage tulija (mitte „tuleja“).

Sõna võlgnik tähendab sama mis võlglane.

Kuidas nimetada Peterburi elanikku? – Võib kirjutada nii peterburlane kui ka peterburilane.

Sõna kliendikesksus asemel kasutatakse vahel tuletist klientsus. Mida arvate? – Niisugune tarvitus pole õige. Klientsus tähendab 'kliendiks olek', mitte 'kliendikesksus'.

Kas õige on „kinkeleping“ või „kinkimisleping“? – Õige on kinkeleping.

Kas see, kes räkitit teeb, on räkiter? – Ei ole, see on räkitimees, räkker, väljapressija.

Uruguay elanik on uruguaylane.
Paraguay elanik on paraguaylane.
Mõlemas nimetuletises jääb y alles.

Kas „initsiatiivlikkus“ või „initsiatiivikus“? – Sobib initsiatiivikus.

Õige on tuimastus (mitte „tuimestus“).

Kas õige on „mudellöör“ või „modellöör“? – Õiged on modelleerija ja mudeldaja.

Õige on mitmekesisus (< mitmekesise + -us), mitte „mitmekesidus“.

Õige on linlane ühe n-iga (kaashäälikuühendi põhireegel!).

Kirjutage koordinaator ja koordineerija (mitte „kordinaator“, „kordineerija“).

Õige on kirjutada nii haapsalulane kui ka haapsallane.

Kas inglise thickener on eesti keeles „paksendaja“? – See on paksendi.

Õige kirjakuju on portugallane (mitte „portugaallane“).

Tähenduses 'liikmeks olek' on õige tuletis liikmesus, mitte „liikmelisus“.

Kas sõna lihandus sobib? – Jah, seda võib kasutada.

Kas on olemas sõna professorkond? – Jah.

Kihnu elanik on kihnlane.
Ruhnu elanik on ruhnlane.

New Yorgi elanik on newyorklane (mitte „njuujorklane“).

Helsingi elanik on helsinglane.

Verbist veenma tuletatud tegijanimi on veenja, mitte „veenaja“.

Kas „dokker“ või „dokkija“? – Ametite klassifikaator annab sõnad dokkija (registriosas) ja dokitööline.

Kas kasutada sõna „kalmistuline“ või „kalmistukülastaja“? – Soovitame sõna kalmistuline.

Sõnas välismaalane on üks l, aga sõnas itaallane kaks l-i.

Kas sõna „inseneriasjandus“ sobib asendada sõnaga insenerindus? – Jah.

Sõna tallinlane keskel on üks n (kaashäälikuühendi põhireegel!).

Soovitame kirjutada raamatupidamiskohustuslane, sõna kohustuslane on täpsem kui kohuslane.

Sõnas fänkond on enne k-d üks n. Vale on kirjutada „fännkond“.

Õige on klaustrofoob, mitte „klaustrofoobik“.

Maniküüritegija on maniküürija, mitte „maniküür“.

Kas õige on „hotellide täitumus“ või „täituvus“? – Täitunud olekut märgib sõna täitumus.

Kas omastav kääne on „meisterlikkuse“ või „meisterlikuse“? – Õige on meisterlikkuse, sest likkus-liide on käändest olenemata kahe k-ga.

Kuidas moodustatakse võõrnimetuletisi, näiteks nimest Shakespeare? – Võõrnimetuletised on väikese algustähega, muus osas säilitatakse nime ortograafia. Liited lisatakse nimele harilikult ilma ülakomata: zürichlane, hollywoodlik. Ülakomaga saab näidata nime ja liite piiri siis, kui nime lõpposa kirjapilt ja hääldus on erinevad: shakespeare'lik. Mitmesõnalistest nimedest saadud tuletised võib kirjutada kokku või panna loetavussidekriipsu: newyorklane, jack-londonlik. (T. Erelt, Eesti ortograafia. Viies, täiendatud tr. Tallinn, 2016, lk 18.)

Kas õige on Moldova või Moldaavia, moldovlane või moldaavlane? – Soovitame kirjutada Moldova ja moldovlane, lubatud on ka Moldaavia ja moldaavlane.

Kirjutage thatcherism (nimest Thatcher).

Aine, mis midagi parandab, võiks olla parandi, mitte „parandaja“ ega „parendi“.

Sõna tallinlanna keskel on üks n.

Hondurase elanik on honduraslane.

Olümpiavõistleja kohta võib kasutada nii sõna olümpialane kui ka olümplane.

Mälumänguri sünonüüm on kilbar, mitte „kilvar“.

Sõna kohustumus tähendab 'kohustunud olek'. See sõna ei tähenda sama mis kohustus.

Kas Rakvere elanik on rakverlane või rakverelane? – Mõlemad on õiged.

Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane on treffnerist (kahe f-iga).

Šaržijoonistaja kohta võib kasutada sõna šaržist (vrd karikaturist).

Kas „autorlus“ või „autorsus“? – Autoriks olekut märgib tuletis autorsus.

Sõna põhjatallinlane on sidekriipsuta.

Sõna hinnapakkumus on 'hinnapakkumise üksikjuhtum'.

Kuus inimest on kuuik, mitte „kuusik“.

Õige on luitestik (mitte „luidestik“).

Verb teistma tähendab 'jõustunud kohtuotsust uuesti läbi vaatama'. Teonimi on teistmine, mitte „teistimine“.
Lihtminevikus on teistis, umbisikulise tegumoe olevikus on teistetakse.

Naine on sünnitanud korraga kaheksa last. Kuidas nimetada sel juhul üht last? – Sobiv sõna on kaheksik (mitte „kaheksmik“).

Õige on pesukaitsmed, mitte „pesukaitsed“.

Kuidas nimetatakse Damaskuse linna elanikku? – Õige on damasklane (mitte „damaskuslane“).

Katoliku kerjusmunkade ordu liige on frantsisklane ~ frantsiskaan (mitte „frantsiskaanlane“).

Mõlemad on õiged: Marsi elanik ja marslane.

Õige on mõttetus, mitte „mõtetus“.

Kinnitusvahend on kinniti.

Kilingi-Nõmme elanik on kilinginõmmelane.

Nimisõna tuletundlikkus (mis?) on kahe k-ga.

Sumbumus on 'sumbunud olek', sumbuvus on 'võime sumbuda'.

Tihke-olek on tihkus.

Õige on pärgamine, mitte „pärjamine“.

'Talve veetma' on talvitama.
Tegijanimi on talvitaja.

Võõrsõna on ekspress, sellest tehtud lane-tuletis ekspreslane.

Õige on kirjutada toimetulija.

Kirjutada c-ga: jamaicalane.

Lombardia elanik on lombardlane.
Burgundia elanik on burgundlane.

Kas Kosovo elanik on „kosovlane“ või „kosovolane“? – Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovituse järgi on kosovlane.

Šahhi naise kohta võib öelda šahhinna, ent ka šahhitar oleks võimalik.

Leedu elanik on leedukas ~ leedulane, Norra elanik on norrakas ~ norralane.
Kõik neli on kirjakeelsed sõnad.

Kas Austria elanik on „austrialane“? – Ei, austerlane.

Kas „kümneeuroline“ või „kümneeurone“? – Omadussõnana kasutage eurone: kümneeurone pilet. Nimisõnana võib kasutada mõlemat, nt Andsin talle kümneeurolise ~ kümneeurose.

Kas „puutüve sirgsus“ või „sirgus“? – Sirge-olek on sirgus.

Eesti Vabadussõjalaste Liidu liige oli vabadussõjalane (argikeeles vaps).

Brasiilia elanik on brasiillane.

Nimisõna suutlikkus käändevormides on kaks k-d: omastavas suutlikkuse, osastavas suutlikkust, seesütlev suutlikkuses, ilmaütlev suutlikkuseta.

Omadussõna suutlik on ainsuse omastavas suutliku, osastavas suutlikku, seesütlevas suutlikus, mitmuse nimetavas suutlikud, omastavas suutlike, osastavas suutlikke.

Kas eesti keeles sobib kasutada sõna „mudelism“ või „mudellism“? – Korrektne võõrsõna on modellism, samatähenduslikud sõnad on veel mudeldus, mudeliharrastus, mudelisport.

Tugevdusvahend on tugevdi, nt lõhnatugevdi, maitsetugevdi.
Kirjutage lõhna- ja maitsetugevdi.

Nimes Lumivalguke on kaks liidet: muistne hellitlev vähendusliide -u- ja seejärel -ke. Vt Henn Saari „Keelehääling“ (1976, lk 52–56).

Sõna kaaslinlane on õigesti kirjutatud (mitte „kaaslinnlane“).

Kas Jõgeva elanik on jõgevlane või jõgevalane? – Mõlemad on õiged.

Soovitame kasutada pigem ja-liitelist tuletist diskuteerija (mitte sõna „diskutant“).

Madridi elanik on madridlane (ühe i-ga).

Siuru rühmituse liige on siurulane (väikese tähega).

Nimest Colombia saab tuletada elanikunimetuse colombialane, aga mugandatud nimest Kolumbia nimetuse kolumblane. Vt ka Eesti Keele Instituudi kohanimeandmete lehelt http://portaal.eki.ee/knab maailma maade nimede tabel.

Nimest Venezuela saab tuletada elanikunimetuse venezuelalane, aga mugandatud nimest Venetsueela nimetuse venetsueellane.

Aafrika riik on Keenia, mööndav on ka Kenya.
Mugandatud kuju Keenia põhjal saab moodustada elanikunimetuse keenialane, nimest Kenya saab teha nimetuse kenyalane.

Sõna poolakas (nt rahvuselt poolakas) on kirjakeelne.

Turundus märgib ÕSi järgi nii turuteadust (käsitleb turu-uurimist, müügikorraldust, turustamist, reklaami jms) kui ka turutegevust (tagab ettevõtte kohanemise turuoludega).
Turundus on ndus-liitega tuletis.

Argentina elanik on maailma maade nimede tabeli järgi argentiinlane (vt http://portaal.eki.ee/knab, link „Maailma maade nimed“).

Pärnu elanik on pärnulane ~ pärnakas.
Narva elanik on narvalane ~ narvakas.

Kas Viljandi elanik on viljandlane või viljandilane? – Mõlemad on õiged.

Värskendusvahend on värskendi (mitte „värskendaja“), nt õhuvärskendi.

Puhastusvahend on puhasti, nt klaasipuhasti.

Kas mahlapress on „kasutamisvalmis“ või „kasutusvalmis“? – Parem on teine: kasutusvalmis.

Kas „sajadollariline“ või „sajadollarine“? – Omadussõnana kasutage dollarine: sajadollarine ost. Nimisõnana võib kasutada mõlemat, nt Andsin kassasse sajadollarilise ~ sajadollarise.

Terminoloogiliselt on parem kiirushoidik (mitte „kiirushoidja“), vrd kiirusmõõdik.

Sõna sündimus tähendab 'sündide arv mingis ajavahemikus' ja suremus 'surmajuhtude arv mingis ajavahemikus', nt Eelmisel aastal laste sündimus suurenes ja suremus vähenes.
Sõnad sündivus ja surevus tähendavad võimet sündida ja surra.

Sõna rasvasus tähendab 'rasvasisaldus'.

Kas aldis-olek on „aldidus“ või „altidus“? – See on altidus.

Kas „kasutamismugavus“ või „kasutusmugavus“? – Parem on teine: kasutusmugavus.

Käsk, (kirjalik) korraldus on ettekirjutus (mitte „ettekirjutis“).

Nimisõna paindlikkus on kahe k-ga.
Vorm paindlikus on sõna paindlik ainsuse seesütlev kääne.

Estonia teatri töötaja on estoonlane, mitmuses estoonlased.

Kas „neandertallane“ või „neandertaallane“? – Õige on neandertallane. See lane-liitega tuletis on saadud Saksamaa kohanimest Neandertalist.

Sõna soome-ugri on väiketähega ja sidekriipsuga, aga soomeugrilane sidekriipsuta.

Bordeaux' elanik on bordeaux'lane.

Sõna mentorlus võib kasutada.

Õiged tuletised on mõttestik 'mõtete kogum' ja võttestik 'võtete kogum' (mitte „mõtestik“, „võtestik“).

Õige on näitestik (mitte „näidestik“).

Elevandiluuranniku elanik on elevandiluuranniklane, mitmuses elevandiluuranniklased. Riigi nimi ametlikus kontekstis on Côte d'Ivoire, elanik on côte-d'ivoire'lane, mitmuses côte-d'ivoire'lased. Vt http://portaal.eki.ee/knab, link „Maailma maade nimed“.

Kapriisne olek on kapriissus, mitte „kapriisus“.

Sõna sadestis 'sadestumise v sadestamise tulemus' on eesti keeles olemas.

„Kolmanda sektori“ asemel soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna vabasektor (vabamas keelepruugis vabakond). Töörühm valis välja liitsõna, mis on moodustatud 2002. aasta sõnavõistlusel heakskiidetud vabaühenduse (valitsusest sõltumatu organisatsiooni) eeskujul. Sõnast vabakond saab teha tuletise vabakondlased 'kolmanda sektori esindajad'.

Tuimastusvahend on tuimasti, mitte „tuimesti“.

Sõna „õhuksus“ asemel soovitame kasutada sõna õhedus.

Haiglane eneseimetlus on nartsissism (mitte „nartsism“), eneseimetleja on nartsissist (mitte „nartsist“), omadussõna on nartsissistlik (mitte „nartsistlik“).

Sõna manipulaator on '(kaug)käsitsusseade', isiku tähenduses soovitame kasutada sõna manipuleerija.

Firenze elanik on firenzelane, mitte „firentselane“.

Itaalia linn on Veneetsia (elanikunimetus veneetslane), mööndav vorm on ka Venezia (elanikunimetus venezialane).

Sõna õppejõudkond on korrektne.

Kas „aimdus“ või „aimus“? – Parem on aimus (vt ÕS).

Dominikaani Vabariigi elanik on dominikaanlane (mitte „dominiiklane“).

Sõnast vali on us-lõpuga tuletis valjus, mitte „valjusus“.

Vahend on silmameigieemaldi (kokku; mitte „silmameigieemaldaja“).

Kas sõnast „naasema“ moodustatud tegijanimi on „naaseja“ või „naasja“? – Verb on naasma ja tegijanimi naasja.

Pakistani elanik on pakistanlane (mitte „pakistaanlane“).
Vt elanikunimetused aadressil http://www.eki.ee/knab/mmaad.htm.

Kas „püsikiirusehoidja“ on kokku või lahku? – See on kiirushoidik.

Katoliku kerjusmungaordu liikmed on dominiiklased või dominikaanid (mitte „dominikaanlased“).

Kirjutage kohtlajärvelane.

Kas töötajat iseloomustavad „täpsus, taiplikus ja kohusetundlikus“ või „täpsus, taiplikkus ja kohusetundlikkus“? – Töötajat iseloomustavad täpsus, taiplikkus ja kohusetundlikkus (kaks viimast on likkus-liitega nimisõnad).

Toscana elanik on toscanalane.

Mõru-olek on mõrudus (mitte „mõrusus“).

Itaalia linn on Napoli, selle elanik on napollane ~ napolilane.
Itaalia maakond on Veneto, selle elanik on venetolane.

Nimest Cromwell tehtud lik-tuletis on cromwelllik (kolme l-iga nagu koralllane).

Kuidas teha nimest McCarthy ism-lõpuga sõna? – Käibel on mugand makartism.

Mis vahe on sõnadel pühendumine ja pühendumus? – Pühendumine väljendab tegevust, pühendumus pühendunud olekut.

Sõna vanemlus 'lapsevanemaks olek' on eesti keeles võimalik.

Inglise sõna emanation vasteks on tõlkija Andres Aule pakkunud tuletise harund. Sõna on leidnud kasutamist Euroopa Liidu Kohtu tekstide tõlgetes. Õigustekstides on olnud juttu peamiselt „riigi emanatsioonist” (emanation of the state) ja sellega peetakse silmas mitmesuguseid asutusi, isegi ametkondi või muid riigist kuidagipidi tulenevaid juriidilisi isikuid või asutisi, kes võivad olla riigisektoris või ka jääda riigi- ja erasektori piirile. Inglise keeles kasutatakse seda sõna vabamalt ja laiemalt, tähendusi on mitu ja üks nendest oleks ligikaudu: miski, mis otsekui kiirgub (või tuleneb, kujuneb, lähtub vms) mingisugusest kesksest või tähtsamast allikast (olles sellega nii-öelda otsapidi seotud).

Õige on katsuti, mitte katsut (meditsiinis analüüsi võtmise nõu kohta).

Eesti keeles tähistab sõna kontroller seadet, mitte isikut. Kontrollija on see, kes midagi kontrollib. Juhtimise v võimu tähendust pole kontrollimisel eesti keeles olnud.

Sõnad koordineerija ja koordinaator on sama tähendusega, üldiselt võib eelistada eeri-verbist saadud ja-tuletist kui eestipärasemat.