Keelenõuvakk


ÕIGEKIRJUTUS
eesti omasõnade õigekirjutus ja õige vorm
võõrsõnade õigekirjutus
eesti nimede õigekirjutus
võõrnimede õigekirjutus
muud õigekirjutusküsimused
suur ja väike algustäht
suur ja väike algustäht asutusenimetustes
lühendamine, kirjavahemärgid lühendites
numbrite kirjutamine
nimede ja sõnade ümberkirjutus teistest tähestikest

LIITSÕNAD JA SÕNAÜHENDID
omastavaline liitumine
nimetavaline liitumine
s-tüveline liitumine
muus käändes või lühitüveline täiendsõna
sõnade järjekord liitsõnas või liitkeelendis
omastavaline täiend
sõnaühend või liitsõna?

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
kahe või enama nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine
muu sõnaliigi ja nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine
kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks omadussõna)
kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks arvsõna)
kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks tegusõna)
kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks muutumatu sõna)

TULETISED
nimisõnaliide
omadussõnaliide
tegusõnaliide
määrsõnaliide

TÄHENDUS
võõrsõna tähendus
paronüümide (sarnaste sõnade) tähendus
termini sisu seletus
muu sõnade tähendusse puutuv

LAUSEÕPETUS
ühildumine
sihitise käände valik
sise- või väliskohakääne?
sõnade järjekord lauses
rektsioon e sõltumus
sõnastus, lausestus

VORMIÕPETUS
eesti omasõnade käänamine
võõrsõnade käänamine
eesti nimede käänamine
võõrnimede käänamine
omadussõnade võrdlusastmed
tegusõnade muutmine

HÄÄLDUS JA SILBITUS
silbitamine ja poolitamine
õige hääldus

SÕNAKASUTUS
omasõna või võõrsõna?
uus sõna või väljend uue mõiste jaoks
parem sõna või väljend kehva asemele
sõna kasutatavus või konteksti sobivus

SÕNAVALIK JA -VORMISTUS
sõna valimine mitme pakutud tüve hulgast
ühe sõnatüve täpsem vormistamine
liigsete komponentide mahavõtmine sõnast või sõnaühendist
ainsus või mitmus?

KIRJAVAHEMÄRGID
komakasutus
jutumärkide kasutamine
sidekriipsu kasutamine
ülakoma kasutamine
muud kirjavahemärgid

TÕLKIMINE
tõlkimine inglise keelest eesti keelde
tõlkimine soome keelest eesti keelde
tõlkimine vene keelest eesti keelde
tõlkimine muust võõrkeelest eesti keelde
tõlkimine eesti keelest võõrkeelde

NIMED JA NIMETUSED
isikunimed
kohanimed
asutusenimetused
firmad, ärinimed jm
tootenimed ja -nimetused
kutse- ja ametinimetused
perioodikaväljaannete nimed
teoste, dokumentide jm pealkirjad
pühad ja tähtpäevad
üritusenimed ja -nimetused
autasunimed ja -nimetused

MUU
keeleteaduslikud küsimused
artiklite, dokumentide jm liigendamine ja vormistamine
keelepoliitika, keelekorraldus jm üldküsimused
kirjakeele ja argikeele vahekord, stiiliküsimused
muud, määratlemata valdkonnad