Keelehoole ja keelekorraldus

24.8.2005
Keelekorralduse eesmärk Eestis on tagada eesti keele kui riigikeele ja ülemaalise suhtluskeele täisväärtuslik toimimine kõigil elualadel. Selleks on vajalik ajaga kooskõlas hoida keelereeglid, luua uut oskussõnavara, anda nimesoovitusi ja teha heas mõttes keelepropagandat.

Keelekorraldus tähendab keele arengu teadlikku suunamist, keelereeglite ja soovituste väljatöötamist. Soovitusi annab Emakeele Seltsi keeletoimkond. Keelehoole hõlmab praktilist tegevust keelekasutuse parandamiseks: keelenõuandeid, hea keele propageerimist, tekstide toimetamist, keelehooldekursusi jne.

Keelenõu annavad Eesti Keele Instituudi keelekorraldusosakonna töötajad, kellele see on üks tööülesandeid. Põhilised tööd on järgmised:
  • „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS“ uue väljaande koostamine (kavade kohaselt ÕS 2025),
  • kogumiku „Keelenõuanne soovitab 6“ koostamine,
  • keelehooldekursuste korraldamine (käivitusid sügisel 2004),
  • keelekorraldusprobleemide ettevalmistamine Emakeele Seltsi keeletoimkonnale,
  • Eestis toimuva terminoloogiatöö teaduslik ja metoodiline juhendamine, kaasatöötamine terminikomisjonides,
  • tegutsemine nimeteadusliku usaldusasutusena (nimekasutuse ekspertiis ja arvamused, normitud kohanimede andmebaas),
  • keelekorraldusteemalised artiklid jm uurimused.