Keelenõuannete kogu


Talib või taliib? Või hoopis taalib? (2021-08-28)


Talibanist (ka Talebanist) ja selle liikmetest talibitest tuleb rääkida ja kirjutada Afganistanis toimuva tõttu kahjuks ohtralt, ent eesti keeles on kasutuses eri variante – vormist talib natuke sagedam sõnakuju on taliib. Lähtekeelele rohkem vastavat vormi taalib ei kohta peaaegu üldse.

Ent mis on siin lähtekeel? Afganistanis on kaks ametlikku keelt: puštu keel ja pärsia keelega lähedalt seotud dari keel (varem on seda nimetatud ka Kabuli pärsia keeleks). Wikipedia ütleb, et Taliban tuleneb puštu sõnast ţālib ‘(usukooli) õpilane’ ning ţālibān on selle mitmuse vorm. Seega on Taliban tõlkes ‘õpilased, õpilasliikumine’. Talibani rööpkuju on Taleban, mis vastab rohkem dari (pärsia) hääldusele.

Et tegu on araabia laensõnaga, mainitakse seda Emakeele Seltsi keeletoimkonna poolt koostöös Tallinna Ülikooli araabia keele asjatundja Helen Geršmaniga vastu võetud soovituses. Puštu keelde (mis on indoeuroopa keel) ongi kultuursõnavara laenatud koraani kaudu peamiselt araabia keelest. Nimetatud soovituse järgi saab araabia sõnu eestikeelses tekstis kirjutada kas täpsemas, tsitaatsõnakirjaviisis, või eesti hääldusele mugandatult, võõrsõnakirjaviisis. Toonane dokument ütleb: „Liikumise Ţālibān (طالبان) üksikliiget märgib ţālib (طالب), mida eesti keelde sobib mugandada talibiks või taalibiks, ent ei sobi taliib.“

Araabia kirjakeeles on kolm vokaali (a, i, u), mis võivad esineda kas lühikese või pikana. Soovituse kohaselt tuleks vokaali pikkust kajastada eesti pika vokaaliga, ent üksnes rõhulises silbis, näiteks hadiith (ḩadīth حديث). Selle järgi on soovitatavaim kuju taalib. Paljudes traditsioonilistes araabia sõnades eesti keel siiski pikkust ei kajasta, näiteks islam (araabia islām).

Tegelik keelekasutus, mida kajastab eesti keele ühendkorpus, näitab, et vorme taliib ja talib kasutatakse pea sama palju, kuju taalib aga korpuse järgi kasutuses pole, ühel juhul leidub ka talibanlane. Kuivõrd ühendsõnastiku põhimõtteid on arvestada sõnakuju tegelikku levimust, esitab ta talibi kõrval variandi taliib mööndavana. Rubriigis „ÕS soovitab“ eelistatakse kuju talib, mis on Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsusega kooskõlas.

Miks on talibi kõrvale on tekkinud taliib, võib esialgu vaid oletada. Põhjuseks võib olla vahenduskeel, ka on selle sõna rõhk puštu keeles kõikuv.
Talib käändub nagu tüüpsõna õpik: talib, talibi, talibit, talibid, talibite, talibeid. Taliib käändub nagu tüüpsõna riik: taliib, taliibi, taliibi, taliibid, taliibide, taliibe.

Tiina Paet, Peeter Päll