Keelenõuannete kogu


Performance'i-sõna muganemisest (2020-11-06)


Performance on selline ingliskeelne sõna, mis kuidagi ei taha eesti keeles suupäraselt muganeda. Kui uurida eesti keele ühendkorpust, siis leiab sealt vähemalt kümme mugandivarianti, lisaks mitu omakeelset vastet. See näitab, et eesti keele kõnelejad otsivad tsitaatsõna asemele mõnda muud sõna. Ka keelenõuandjatelt on aeg-ajalt küsitud, kuidas võiks performance'i kohta eesti keeles öelda. Oleme eesti keele instituudis sellel teemal üksjagu arutlenud ning jõudnud kolme meie hinnangul sobiliku variandini.

1. Performants (rõhk kas esimesel või kolmandal silbil, käändub mõlemal juhul performants : performantsi : performantsi). Eesti keeles juba olemasolevate võõrsõnade eeskujul sobib ants-lõpp hästi (vrd ambulants, assonants, elegants, ignorants, luminants, konkordants, substants, tolerants). Ka eesti keele ühendkorpusest on näha, et mugand performants on levinud ning selle kasutussagedus on märgatavalt suurem kui enamikul teistel muganditel (performants 84 vs. performanss 16, perfoormans 9, perfomants 8, perfomans 7, perfoomens 6, perfoomans 4, perfomanss 3, perfoormens 1). Mugandil performans on kasutussagedus küll veidi suurem (109), kuid ans-lõpulisi võõrsõnu on eesti keeles vähe ning seepärast soovitame eelistada ants-lõppu. Performants on kirjapildil põhinev mugandus.

2. Perfokas – ühendkorpuse otsingutulemused näitavad, et perfokas on performance'i vastete seas suure kasutussagedusega sõna (132). Üldkeelde sobib see hästi, kuid terminiks pigem mitte, sest kas-liite tõttu võib mõjuda kõnekeelsena.

3. TegevuskunstÕS pakub alates 2006. aastast performance'i eestikeelseks vasteks tegevuskunsti: tegevuskunsti teater/üritus/etendus. Eesti keele ühendkorpuse otsingutulemused kinnitavad, et vaste on hästi omaks võetud (260 kasutusjuhtu).

Need, kellele mugandid või omasõnalised vasted ei sobi, saavad tsitaatsõna rahus edasi kasutada. Seejuures tuleb aga meeles pidada tsitaatsõna kirjutamise reeglid: a) kui tekst on püstkirjas, kirjutatakse tsitaatsõna kursiivis, ja vastupidi, b) tsitaatsõna käänatakse ülakoma abil (performance'ile) ning c) liidetakse sidekriipsuga (performance'i-festival).

Kairi Tamuri