Keelenõuannete kogu


Kuidas käändub taimenimetus näär? (2019-12-12)


Üks näär on lind ja teine taim. Liitsõnaliste linnunimetuste järelosas esinev näär (laanenäär, sininäär, haraknäär jt) käändub i-lisena (ÕS 2018 tüüp 22e), nt p`askn`äär (kriipsuke ` märgib sõna III väldet), omastav pasknääri, osastav p`askn`ääri. Õigupoolest on üks sama kujuga ning sama moodi, i-lisena, käänduv sõna veel, ehkki kasutatakse seda rohkem mitmuses – see on näärid (ÕSi käändtüüp 22e), omastav n`ääride, osastav n`ääre ja n`äärisid. Ainsuses esineb see sõna harva, aga siiski, nt enne n`ääri (või mitmuses n`ääre); nääriks (või mitmuses n`äärideks) sadas lumi maha.

Taimenimetus näär on vana, esineb juba Anton Thor Helle raamatus „Kurzgefasste Anweisung zur Ehstnischen Sprache“ („Lühike sissejuhatus eesti keelde“, 1732, näred). Tüvevokaaliga -e on see ka Ferdinand Johann Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatus (1869, mitmuslikuna nääred) ja „Kodumaa taimedes“ (1917). Esimene õigekeelsussõnaraamat, 1918. aasta „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat“ esitab sõna näär i-lise käänamisega, ilmselt mõeldi uusaastapüha märkivat sõna (vrd analoogne jõul).

Koos käänamisega on taimenimetus näär antud „Eesti õigekirjutuse-sõnaraamatu“ II köites (1930) ning Elmar Muugi „Väikeses õigekeelsus-sõnaraamatus“ (1933) ja „Eesti koolisõnaraamatus“ (1938), kus nimetusel on samasugune käänamine nagu sõnal suur: ainsuse omastav nääre, osastav n`äärt, sisseütlev n`äärde ja nääresse, mitmuse nimetav nääred, omastav näärte, osastav n`ääri, sisseütlev näärtesse (ja näärisse).

ÕS 2018 järgi kuulub näär käändtüüpi 22i (tüüpsõna külm), analoogiaeeskujuks võiks võtta sõna neem: ainsuse omastav nääre, osastav n`ääre, sisseütlev n`ääre ja nääresse, mitmuse nimetav nääred, omastav n`äärede, osastav n`ääri ja n`ääresid, sisseütlev n`ääredesse (ja näärisse). Praegune käänamine ilmus õigekeelsussõnaraamatutesse 1950ndatel („Väike õigekeelsuse sõnaraamat“, 1953).

Kuna seda sõna käänatakse ühest normeeritud võimalusest hoolimata siiski kahtmoodi, arutasid rööpkäänamist 2019. aasta sügisel keelekorraldajad, Emakeele Seltsi keeletoimkond (15. oktoobril) ja botaanika terminoloogia komisjon (5. detsembril). Üksmeelselt leiti, et kõrvuti senise käänamisviisiga võib kirjakeeles õigeks pidada käänamist ka suur-tüüpsõna eeskujul.

Seega on keeletarvitaja valida, kuidas seda taimenimetust käänata: kas tüübi 22i järgi (nagu neem) või tüübi 13 järgi (nagu suur).

Sirje Mäearu