Keelenõuannete kogu


Kuidas käändub pillerkaar? Kas nagu vikerkaar? (2017-10-13)


„See oli päise päeva aal,
pilla-palla pillerkaar.“


Sõna vikerkaar kääname nagu sõna kaar: ainsuse omastav vikerkaare (nagu kaare), osastav vikerkaart, mitmuse nimetav vikerkaared, omastav vikerkaarte, osastav vikerkaari.

Seevastu sõna pillerkaar tuleb käänata i-lisena, näiteks nagu sõna paar või vaar: ainsuse omastav pillerkaari (nagu paari), osastav pillerkaari, mitmuse nimetav pillerkaarid, omastav pillerkaaride, osastav pillerkaare. Selline käänamine on antud juba „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatu“ II köites (1930), Elmar Muugi „Väikeses õigekeelsus-sõnaraamatus“ (1933), samuti kõikides järgnevates õigekeelsussõnaraamatutes.

Samamoodi käändub sõna ka siis, kui ta on nimeks: Pillerkaari lasteaed, sisaldub pealkirjas: „Pillerkaari polka“, või on liitsõna osa: peavad pulmapillerkaari, sügis toob värvipillerkaari.

Nimisõna pillerkaar esineb tihti koos tegusõnaga pidama: peavad pillerkaari, peeti pillerkaari. Selle ühendi kõrval saab kasutada nimisõnast tuletatud tegusõna pillerkaaritama: pillerkaaritavad, pillerkaaritati.

Keeletarvituses on näha sõna pillerkaar käänamist kaar-sõna eeskujul: pillerkaare, pillerkaart. Kas selline rööbitine käänamine võiks koha leida sõnaraamatus, näitab tulevik.

Sirje Mäearu