Keelenõuannete kogu


Varesele lihasevalu, harakale liigesehaigus … (2016-06-03)


Keeletarvitaja on märganud või teab, et mõningatel juhtudel võib us-liiteline nimisõna esineda liitnimisõna esiosas nimetava, mitte omastava käände vormis (nagu liitsõna tähenduse põhjal võiks eeldada): vabadusvõitlus (vrd võimuvõitlus), kirjutuslaud (vrd söögilaud), õmblusmasin (vrd niidumasin), rahvuskaaslane (vrd eakaaslane). See toob küsimuse, kas sellist liitumist võiks kasutada ka teiste s-lõpuliste sõnade puhul, nt on keelenõuande poole pöördutud sõnade lihas ja liiges liitumise pärast.

Palju on us-lõpulise esiosaga liitnimisõnu. Millises vormis (kas nimetavas või omastavas) us-tuletis liitub, oleneb selle kujust. Nimetavaline liitumine on võimalik siis, kui tuletis on kolme- või enamasilbiline (vältest olenemata, nt tulemus, harjutus, nördimus, määramatus): tulemuspalk, harjutusväljak, nördimuspuhang, määramatustunne.

Ka kahesilbiline kolmandavälteline us-nimisõna (loodus, nakkus, töötus) liitub enamasti nimetava kujul: looduskaitse, nakkushaigus, töötusmäär, kuid see liitumine pole üldine. Osa sõnu esineb üksnes omastava vormis: ümbrusetaju, küllusesarv, mõistuseinimene, paljud kahel kujul: puhkusegraafik ~ puhkusgraafik, niiskusesisaldus ~ niiskussisaldus, tarkusepäev ~ tarkuspäev.

Vähesel määral osaleb liitsõnamoodustuses ka teisi s-lõpulisi nimisõnu, nt is-tuletisi (ehitis, elatis, väetis): ehitisregister, elatisnõue, elatisvõlglane, väetiselahus ~ väetislahus.

Peale nimisõna liitub us-tuletis (või muu s-lõpuline) nimetavalisena ka omadussõnaga, liitumispõhimõtted on samad mis nimisõna puhul: haiguskahtlane, viirusvaba, reostusohtlik, õigusjärgne, valgusekartlik ~ valguskartlik, koristusküps, inimsusvastane, vastutustundlik, ehitisalune, kivistisrikas.

Tähele tuleb panna, et nimetavaline liitumine ei laiene kahesilbilisele esma- või teisevältelisele us-nimisõnale (vanus, katus), mis liitub omastava kujul: vanuserühm, vanusepiirang, katusealune.

Ka teised kahesilbilised esma- ja teisevältelised s-lõpulised sõnad, mille omastava käände lõpp on -se (kohus, uudis, viivis, liiges, lihas), liituvad omastavas: kohusetundlik, uudisegrupp, uudisekünnis, viivisevaba, liigesehaigus, liigesepõletik, liigesetrauma, lihasekramp, lihasevalu, lihaserebend, lihasesisene. Põgus keelekasutuse uurimine näitab mõne sõna (nt lihas) puhul nimetavalise liitumise eelistust. Kas tegemist on ajutise või püsiva nähtusega ning kas viimase korral oleks põhjust liitumisreeglite muutmiseks, võiks näidata teema põhjalikum käsitlus.

Sirje Mäearu