Keelenõuannete kogu


Veel paar sõna ülakoma kasutusest (2015-04-28)


Tsitaatsõnade käänamine

Tsitaatsõna vormistatakse kursiivis ja käänatakse alati ülakomaga, seda ära jätta pole korrektne, nt sõi hot dog’i (mitte: hot dogi ega hot dog-i).

Kuluvormid ja väljajätud

Sõnade siis ja nüüd kuluvormid s ja nd liidetakse ülakomaga teiste sõnade külge, nt on’s, oli’s, ega’s, mine’nd (mitte: minen’d või mine n’d).
Kuluvormid oot, vaat ja las ei vaja ülakoma. Oot, ma kohe tulen! Vaat kus lugu! Las ma magan.
Tähe väljajätu märkimiseks kasutatakse ülakoma peamiselt luuletustes.
Aga kui torm minu kandlelt / kostab siiski kõrvu sull’, / siis sa ise oled süüdi: / miks nii armas oled mull’!

Nime ja liite piiril

Ülakoma võib kasutada nime ja liite piiri märkimiseks kahel juhul:
1) kui nime kirjapilt ja hääldus on väga erinevad, nt Bordeaux’ elanik ehk bordeaux’lane (meenutan, et võõrnimetuletised kirjutatakse nime ortograafiat säilitades);
2) kui ei taheta järgida konsonantühendi reeglit, nt mihkelmutt’lik jutustamislaad (õige on ka mihkelmutlik või mihkelmutilik), Bonni elanik ehk bonn’lane (õige on ka bonlane nagu tallinlane).

Meenutuseks – ülakomaga ei käänata

1) internetiaadresse, nt otsisin neti.ee-st (mitte: neti.ee’st),
2) numbreid, nt 22-st ~ 22st riigikogu liikmest säilitas koha vaid viis (mitte: 22’st riigikogu liikmest),
3) suurtähtlühendeid, nt ETV-st ~ ETVst (mitte: ETV’st).

Tuuli Rehemaa