Keelenõuannete kogu


Saame tuttavaks – number-tüüpi sõnu (2014-03-06)


Number-tüüpi sõnad kannavad ÕS 2013-s tüübinumbrit 2e. Sellesse tüüpi kuuluvad i-tüvelised sõnad, millel tüvevokaal i asendub mitmuse tunnuse ees e-ga, nt number : numbri : numbreid.

Vahel tekib aga küsimus, kas selle käändtüübi sõnast kaob käänamisel viimase silbi täishäälik või mitte, näiteks kas õige on mikseri või miksri, bokseri või boksri, dispetšeri või dispetšri?

Kõige lihtsam on vaadata ÕSist. Kui ÕS näitab sõna juures ainult tüvevokaali ja mõnel puhul ka osastava käände lõppu, siis jääb viimase silbi täishäälik alles, nt mikser <2e: -i> (käänatakse mikser : mikseri : mikserit), bokser <2e: -i> (bokser : bokseri : bokserit), keefir <2e: -i, -it> (keefir : keefiri : keefirit), arter <2e: -i> (arter : arteri : arterit). Kui aga noolsulgudes on antud nii omastava kui ka osastava käände vorm, nt tüübel <2e: t`üübli, t`üüblit>, või vähemalt osa käändevormist, nt konstaabel <2e: -t`aabli, -t`aablit>, siis viimase silbi täishäälik kaob.

Paljud 2e tüübi sõnad näevad välja väga sarnased, et käänduvad sellegipoolest erinevalt:
tester <2e: t`estri, t`estrit> – aga mister <2e: -i> (misteri : misterit);
jokker <2e: j`okri, j`okrit> – aga pokker <2e: -i> (pokkeri : pokkerit);
toober <2e: t`oobri, t`oobrit> – aga tooner <2e: -i> (tooner : toonerit);
vanker <2e: v`ankri, v`ankrit> – aga tanker <2e: -i> (tankeri : tankerit).

Viimase silbi täishäälik kaob tavaliselt vanemates laensõnades, ent kui uued laenud tuttavamaks saavad, siis ka neis. Täishäälik ei kao, kui tekiks raskesti hääldatav häälikujärjend.

Tuuli Rehemaa