Keelenõuannete kogu


Kuidas mitte liialdada sõnaga mitte


Kui kasutada sõna mitte eitust või omaduse puudumist väljendava eesliitena, võib tekst muutuda kohmakaks ja kantseliitlikuks. Meenutame võimalusi, kuidas eitust või omaduse puudumist veel on võimalik väljendada:

1) antonüüm ehk vastandsõna
mittelegaalne vara ⇒ illegaalne vara
mittealaline elukoht ⇒ ajutine elukoht
ehitustööde mitteplaaniline kulg ⇒ ehitustööde plaaniväline kulg

2) omaduse puudumist väljendav liide -tu või ilmaütleva käände lõpp -ta
mittevastuvõetavaks tunnistatud töö ⇒ vastuvõetamatuks tunnistatud töö
kulude mitteabikõlblikkus ⇒ kulude abikõlbmatus
mittelitsentseeritud töötaja ⇒ litsentsita töötaja
mittetulektulemata jätmine

3) eesliide eba- või vähe-
mitteoluline teave ⇒ ebaoluline ~ väheoluline teave

4) eitada tegusõna ehk kasutada eitavat kõnet
Tantsuseltsi tegevus on teiste seltsidega mittevõrreldav ⇒ Tantsuseltsi tegevus pole teiste seltsidega võrreldav ~ Tantsuseltsi tegevust ei saa teiste seltside tegevusega võrrelda
Dokumendi mitteesitamise korral loetakse menetlus lõpetatuks ⇒ Kui dokumenti ei esitata, siis menetlus lõpetatakse

Näited pärinevad „Ametniku soovitussõnastikust“.

Tuuli Rehemaa