Keelenõuannete kogu


Kuidas mitte liialdada sõnaga mitte (2014-01-21)


Kui kasutada sõna mitte eitust või omaduse puudumist väljendava eesliitena, võib tekst muutuda kohmakaks ja kantseliitlikuks. Meenutame võimalusi, kuidas eitust või omaduse puudumist veel on võimalik väljendada:

1) antonüüm ehk vastandsõna
mittelegaalne vara ⇒ illegaalne vara
mittealaline elukoht ⇒ ajutine elukoht
ehitustööde mitteplaaniline kulg ⇒ ehitustööde plaaniväline kulg

2) omaduse puudumist väljendav liide -tu või ilmaütleva käände lõpp -ta
mittevastuvõetavaks tunnistatud töö ⇒ vastuvõetamatuks tunnistatud töö
kulude mitteabikõlblikkus ⇒ kulude abikõlbmatus
mittelitsentseeritud töötaja ⇒ litsentsita töötaja
mittetulektulemata jätmine

3) eesliide eba- või vähe-
mitteoluline teave ⇒ ebaoluline ~ väheoluline teave

4) eitada tegusõna ehk kasutada eitavat kõnet
Tantsuseltsi tegevus on teiste seltsidega mittevõrreldav ⇒ Tantsuseltsi tegevus pole teiste seltsidega võrreldav ~ Tantsuseltsi tegevust ei saa teiste seltside tegevusega võrrelda
Dokumendi mitteesitamise korral loetakse menetlus lõpetatuks ⇒ Kui dokumenti ei esitata, siis menetlus lõpetatakse

Näited pärinevad „Ametniku soovitussõnastikust“.

Tuuli Rehemaa