Keelenõuannete kogu


Paar sõna nominaalstiilist ehk Verbis kohiseb keele veri* (2013-04-17)


Tegusõnast tuletatud nimisõnu ehk deverbaale võib kasutada nagu lauselühendeidki selleks, et näidata eri tegevuste seost lauses. Kui aga konkreetse tähendusega tegusõnast, mis peaks olema öeldis, on tehtud mine-vorm ning öeldiseks on pandud nn universaaltegusõnad, nagu teostama, läbi viima, toimuma vms, on see kantseliitlik ning muudab väljenduse raskepäraseks ja puiseks. Ladusamas keeles kannab infot öeldis, laused on lühemad ning lugeja mõistab kergemini, mis sõna mille juurde kuulub.

Õpetaja viib läbi õpilaste lugemisoskuse kontrollimise. Parem: Õpetaja kontrollib õpilaste lugemisoskust.
Labor teostab pinnaseproovide võtmist. Parem: Labor võtab pinnaseproove.
Firma teostab raudteevagunite vedu. Parem: Firma veab raudteevaguneid.
Ehituskonstruktsioonide projekteerimine toimub arvutitarkvara abil. Parem: Ehituskonstruktsioone projekteeritakse arvutitarkvara abil.
Millised on kehtivad keelenõuded reklaamplakatitele? Parem: Millised keelenõuded kehtivad reklaamplakatite kohta?

Nominaalstiili kohta vt ka „Eesti keele käsiraamatu“ peatükk „Nominalisatsioon“.

Tuuli Rehemaa

* Tsitaat Doris Kareva luuletusest