Keelenõuannete kogu


Seaduste jm õigusaktide pealkirjad tekstis (2011-05-18)


Seaduste jm õigusaktide pealkirju võib teksti sees kirjutada kahte moodi.

Kui pealkiri on lühike ja selles on dokumendi liigile viitav sõna, soovitame kirjutada jutumärkideta ja väiketähega, nt metsaseadus, keeleseadus, asjaõigusseadus, käibemaksuseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, sihtasutuste seadus, elektroonilise side seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, (Mäetaguse valla) ehitusmäärus, inimõiguste ülddeklaratsioon. (Soovi korral võib rakendada pealkirjamalli, nt „Metsaseadus“, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“, „Mäetaguse valla ehitusmäärus“, „Inimõiguste ülddeklaratsioon“.)

Laialt levinud jutumärkideta ja esisuurtähega kasutus pole reeglitega kooskõlas. Seega ei ole õige kirjutada nt Arutati uut Keeleseadust.

Jutumärke ja esisuurtähte sobib kasutada eelkõige seal, kus pealkiri on pikk ja/või selles pole viidet õigusakti liigile, nt tutvuti rahandusministri 30. juuni 2006. a määrusega nr 42 „Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused“.