Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Taastuvate allikate energia

3.5.2021
Ehkki keelest on tuua piisavalt näiteid v-kesksõnalise esiosaga liitsõnade kohta – elavnurk, jäävhammas, loovkirjutamine, loovtöö, muutuvkulu, pidevõpe, tegevdirektor, tegevvulkaan, tegevvägi, täitevvõim, vahelduvvool jt –, on keelekorralduses tavatsetud käsitada neid pigem erandi kui reeglina. Peamise põhjusena, miks eelistada sõnaühendit, on tavaliselt nimetatud asjaolu, et enamiku v-kesksõnalise esiosaga liitsõnade tähendus ei erine kuigivõrd sõnaühendi omast, nt loovtöö on tõesti loov töö ja vahelduvvool vahelduv. Selsamal põhjusel on ka ÕSis praegu soovitatud liitsõna taastuvenergia asemel sõnaühendit taastuv energia.

Tegeliku keelekasutuse pealt on keelekorraldajail siiski ammu selge, et taastuvatest energiaallikatest toodetavat energiat tajutakse tervikmõistena, mida soovitakse väljendada liitsõnaga. Oma osa võib olla ka naabersõnade eeskujul: taastuvenergia püüab võtta sama sõnakuju mis teistel energialiikidel, olgu elektrienergia, tuumaenergia või põlevkivienergia. Sõnaühendi ja liitsõna võrdluses räägib liitsõna kasuks see, et temast saab moodustada uusi tihedaid liitsõnu, võrdle taastuvenergiatasu ja taastuva energia tasu, taastuvenergiatoetus ja taastuva energia toetus, taastuvenergiakatlamaja ja taastuva energia katlamaja. Uno Mereste on 1976. a Keeles ja Kirjanduses v-kesksõnade kohta kirjutanud: „Kui loobuda käsitamast v-kesksõnalisi täiendsõnu kui erandeid, võiks pidada lubatavaks mitmete teistegi sagedaste ja kaheldamatuid tervikmõisteid tähistavate terminoloogiliste sõnaühendite kokkukirjutamist.“ See võiks peale taastuvenergia kehtida ÕSis ka nt jooksevkonto kohta.

v-kesksõnade enamik jääb järgnevast nimisõnast ikka lahku, olgu seisev vesi, elav muusika, vahelduv pilvisus või lahustuv kohv, liitsõnaks tiheneb mõni üksik kindlat mõistet väljendav sõnaühend. Seega põhineb v-kesksõna ja nimisõna ühendite kokku-lahkukirjutus sama moodi tähendusel nagu omadussõna ja nimisõna ühendite oma. Mõnikord saab aga kesksõna kokku-lahkukirjutuse dilemmat vältida, kasutades liitsõna esiosana hoopis tegusõna tüve: püsiv klient on püsiklient, ujuv kurss on ujukurss, muutuv kiirus on muutkiirus.

Maire Raadik


Heal viljal mitu nime

31.3.2021
Granadill, grenadill, maracuja, marakuja, kirevili, kannatusvili, passioon, passion fruit jne – võiks arvata, et tegu on eri asjadega, ent siiski märgivad kõik need nimetused troopilise ronitaime, eestikeelse nimega kannatuslille (ladina Passiflora) vilja (täpsemalt küll marja), mida on hakatud eesti keeles neil eri viisidel nimetama. Keelenõust küsitakse sageli: kuidas on õige? Ega olegi üht ja ainuõiget varianti, kuid on kohti, kus on mõttekas kasutada segaduse vältimiseks kokku lepitud ja eelistatud keelendit.

ÕS 2018 ei soovita kasutada sõna passioon tähenduses granadill. Passioon on otsetõlge inglise sõnast passion ja passioon tähendab eesti keeles juba paljusid muid asju. Eesti keele ühendkorpusest on näha, et 1300 esinemisest 19 juhul on sõna passioon all mõeldud kõne all olevat vilja. Muil juhtudel peegeldavad korpuse andmed varasemaid eesti keeles olnud tähendusi, nagu: kirikumuusika vorm, Kristuse kannatuslugu, kannatus, kirg, armastus. Siiski on poodide puuviljariiulite, kokanduslehekülgede ja menüüde põhjal jäänud mulje, et sõna passioon on ka vilja tähenduses üsna sagedasti käibel. Korpus ei esinda ilmselt kuigi hästi menüüsid ega tootenimetusi. Keelenõuandest on 15 korral küsitud passiooni kasutuse kohta vilja tähenduses. Siiski tuleb tunnistada, et sõna passioon on eesti keeles granadilli tähenduse juurde saanud.

Sageli on näha ka kuju grenadill. Tasub mainida, et grenadill on üks hoopis teine taim, nimelt must palisandripuu (kuju grenadill võis granadilli kohta kasutusse minna Heino Kiige tuntud raamatust „Maailma viljad“ (ilm 1989), kus seda vilja nimetatakse just nii), millel kannatuslillega seost pole. Selle puu nimetuse lähteks on hoopis prantsuse grenadille.

Ka maracuja ja marakuja kohta leiab kasutust nii ühendkorpusest (maracuja 26 esinemist, marakuja 18 esinemist) kui ka keelenõuande küsimuste hulgast (15 korral). Marakuja (pärit portugali keelest) on eestikeelsete taimenimede andmebaasi järgi ühe kannatuslille liigi vili.

Kui soovime kannatuslille viljast ametlikumas kontekstis rääkida ja taotleme üheselt arusaadavust, võiks kasutada nimetust granadill (pärineb hispaania sõnast granadilla). Korpus ütleb, et see on ka kõige sagedamini kasutatav variant (418 juhtu). Väärib veel mainimist, et kannatuslille enda nimetus on arvatavasti tulnud sellest, et taime õied meenutavad Kristuse okaskrooni.

Kirg ja kannatus käivad teatavasti sageli käsikäes ja granadill on tuntud ka kui kirevili. Kas ja kuidas see taim kirele kaasa aitab, võib igaüks juba ise edasi uurida.

Tiina PaetKas vitamiiniga C või C-vitamiiniga?

27.2.2021
Vitamiinid kuuluvad orgaaniliste ühendite hulka. Kuna orgaaniliste ühendite süstemaatilised nimetused on keerulised, siis on nende asemel kasutusel triviaalnimetused. Nt püridiin-3-karboksüülhappe kõrval
B3-vitamiin ehk niatsiin.

Keelenõuandesse helistajad on tahtnud teada, kuidas kirjutada tähega märgitud vitamiininimetusi. Põhiprobleemiks on olnud see, kas täht on sõna vitamiin ees või järel, ning kui ees, siis kas kasutada sidekriipsu või mitte. Küsitud on ka seda, kuidas kirjutada tähe järel olevat numbrit, kas sama suurelt kui tähte või väiksemalt alaindeksina.

Nimetuste kirjutamiseks on kaks võimalust:
1) täht ees, sel juhul tuleb tähe ja sõna vahele panna sidekriips:
A-vitamiin, B6-vitamiin, C-vitamiin, D3-vitamiin, A-, C- ja E-vitamiin;
2) täht järel: vitamiin A, vitamiin B6, vitamiin C, vitamiin D3,
vitamiinid A, C ja E.

Ilmselt tehniliste võimaluste puudumise (või mugavuse) tõttu on levinud viis kirjutada number sama suurelt kui täht. Keemias kirjutatakse alaindeksina, seda tava võiks järgida: B9, B12, D3.

Kui lauses on vaja nimetust käänata, siis oleneb see nimetuse vormistusest.

Kui täht on sõna ees, käänatakse sõna: A-vitamiinist, B6-vitamiini,
C-vitamiinil, D3-vitamiiniga, sisaldab C- ja E-vitamiini.

Kui täht on sõna järel, käänatakse
1) sõna: vitamiinist A, vitamiini B6, vitamiinil C, vitamiiniga D3,
vitamiinide A, C ja E; või
2) tähte: vitamiin A-st, sisaldab vitamiin B6, vitamiin C-l, vitamiin D3-ga.

Sirje MäearuVarasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .