Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Ersa, komi, mari, mokša ja udmurdi nimed eesti tekstis

17.11.2020
Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehel on avaldatud mõnede soome-ugri keelte nimede transkriptsiooni kavand. Arvamusi oodatakse 1. jaanuariks 2021.


Performance'i-sõna muganemisest

6.11.2020
Performance on selline ingliskeelne sõna, mis kuidagi ei taha eesti keeles suupäraselt muganeda. Kui uurida eesti keele ühendkorpust, siis leiab sealt vähemalt kümme mugandivarianti, lisaks mitu omakeelset vastet. See näitab, et eesti keele kõnelejad otsivad tsitaatsõna asemele mõnda muud sõna. Ka keelenõuandjatelt on aeg-ajalt küsitud, kuidas võiks performance'i kohta eesti keeles öelda. Oleme eesti keele instituudis sellel teemal üksjagu arutlenud ning jõudnud kolme meie hinnangul sobiliku variandini.

1. Performants (rõhk kas esimesel või kolmandal silbil, käändub mõlemal juhul performants : performantsi : performantsi). Eesti keeles juba olemasolevate võõrsõnade eeskujul sobib ants-lõpp hästi (vrd ambulants, assonants, elegants, ignorants, luminants, konkordants, substants, tolerants). Ka eesti keele ühendkorpusest on näha, et mugand performants on levinud ning selle kasutussagedus on märgatavalt suurem kui enamikul teistel muganditel (performants 84 vs. performanss 16, perfoormans 9, perfomants 8, perfomans 7, perfoomens 6, perfoomans 4, perfomanss 3, perfoormens 1). Mugandil performans on kasutussagedus küll veidi suurem (109), kuid ans-lõpulisi võõrsõnu on eesti keeles vähe ning seepärast soovitame eelistada ants-lõppu. Performants on kirjapildil põhinev mugandus.

2. Perfokas – ühendkorpuse otsingutulemused näitavad, et perfokas on performance'i vastete seas suure kasutussagedusega sõna (132). Üldkeelde sobib see hästi, kuid terminiks pigem mitte, sest kas-liite tõttu võib mõjuda kõnekeelsena.

3. TegevuskunstÕS pakub alates 2006. aastast performance'i eestikeelseks vasteks tegevuskunsti: tegevuskunsti teater/üritus/etendus. Eesti keele ühendkorpuse otsingutulemused kinnitavad, et vaste on hästi omaks võetud (260 kasutusjuhtu).

Need, kellele mugandid või omasõnalised vasted ei sobi, saavad tsitaatsõna rahus edasi kasutada. Seejuures tuleb aga meeles pidada tsitaatsõna kirjutamise reeglid: a) kui tekst on püstkirjas, kirjutatakse tsitaatsõna kursiivis, ja vastupidi, b) tsitaatsõna käänatakse ülakoma abil (performance'ile) ning c) liidetakse sidekriipsuga (performance'i-festival).

Kairi TamuriMägi-Karabahhi kohanimed

13.10.2020
Uudistes on esil praegu Mägi-Karabahh oma armeenia ja aserbaidžaani kohanimedega. Kahtlemata on kirjutaja otsustada, miskeelset nime ta oma tekstis eelistab (see võib küll konfliktiolukorras tähendada poole valikut), ent kuivõrd kõnealune ala kuulub de iure Aserbaidžaani koosseisu, siis on ametlikus, nt diplomaatilises tekstis ootuspärane kasutada aserbaidžaanikeelset kohanime. Sulgudes võib lisada armeeniakeelse nime, ent soovitatavalt üksnes juhul, kui koht jääb kuni 1991. aastani olnud endise Mägi-Karabahhi autonoomse oblasti piiresse. Uudistes on olnud tavaks kasutada kohapealseid tegelikke nimesid.

Mägi-Karabahhi ala on end kuulutanud iseseisvaks Artshahhi Vabariigiks (uus nimetus alates 2017), mida pole teised riigid tunnustanud. De facto hõlmab see ka alasid endisest autonoomsest oblastist lõunas ja läänes (kuni Armeenia ja Iraani piirini).

Aserbaidžaani nimesid kirjutatakse ladina tähestikus türgi kirjaviisile lähedases tähestikus, eriliseks teeb selle täht ə, mis hääldub nagu eesti [ä] ja mille võibki igapäevatekstides ä-ga asendada. Armeenia nimesid transkibeeritakse armeenia-eesti tähetabeli kohaselt, nimede otsetranskribeerimisel eristuvad k ja kh, p ja ph, t ja th, mis vene tähestiku kaudu ümber kirjutades jääksid eristuseta.

Olgu näiteks Mägi-Karabahhi suurima linna nimi, mis aserbaidžaani keeles on Xankəndi (ehk Xankändi) ja armeenia keeles Stephanakert (vene keele kaudu ümber kirjutades Stepanakert). Pikema kohanimede loendi leiab siit, illustratsiooniks võib vaadata ka Aserbaidžaani nimesid kohanimeandmebaasi eestikeelsel veebikaardil.

Peeter Päll

(19.10.2020 täpsustatud nimede kasutamise soovitust esimeses lõigus ja muudetud kaardilinki viimases lõigus.)Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .