Keelenõuannete kogu


ÕSi soovitused EKI ühendsõnastikus (06.07.2021)
Aita kujundada järgmise ÕSi sisu! (2021-07-07)


Eesti Keele Instituut (EKI) ja Eesti Keeletoimetajate Liit on omavahel kokku leppinud, et EKI hakkab tegema regulaarseid ülevaateid EKI ühendsõnastikku (keeleportaalis Sõnaveeb) lisatud ÕSi soovitustest (rubriigis „ÕS soovitab“). Nõnda jõuab iga keelehuvilise ja EKI ühendsõnastiku kasutajani info selle kohta, kuidas koostatakse järgmist ÕSi. Iga ÕSi ilmumise järel oleme alustanud järgmise ÕSi ettevalmistustöödega, nii ka seekord. Ka ühendsõnastikku ennast täiendame pidevalt, sõnastiku versioon ilmub kord aastas. Kõik uuendused tekivad tavapärase töö ja keeleuurimise käigus. Kõik ÕSi soovitused on varustatud kuupäevaga. Seni lisatud soovitusi saab korraga vaadata lingi abil lisatud Exceli failist.

ÕSi soovitused esindavad eeskätt EKI ühendsõnastiku ja ÕSi koostajate seisukohti keelendite sobivuse kohta. Soovituste mittejärgimist ei saa mingil juhul (nt kooliõpetuses) lugeda veaks ja keeletoimetajatelgi palume neid võtta kriitiliselt, oma vajadustele kohandades. Soovitused tuleks lahus hoida normingutest. ÕSi normingud käivad sõnade kirjakuju (ortograafia) ja muutevormide (morfoloogia) kohta, neid käsitleb vastavalt esildistele Emakeele Seltsi keeletoimkond.

Et aidata meil koostada veel paremat sõnastikku, ootame kasutajatelt igasugust tagasisidet nende soovituste kohta. Kas need on asjakohased? Kas soovitus või selgitus on selgelt sõnastatud? Millised soovitused on kindlasti lähiajal tarvis lisada? (Praegu olemasolev on üksnes algus ja soovituse puudumine kohast, kus seda eeldataks, tähendab ennekõike, et see on veel töös.) Tagasisidet saab meile saata nii keelenõu meilivormi kui ka Sõnaveebi kaudu (vt nupp „Tagasiside“).

Uusim õigekeelsussõnaraamat on ÕS 2018 ja see kehtib kirjakeele normi alusena kuni uue ÕSi ilmumiseni.

Järgmine ÕS ilmub eeldatavalt 2025. aastal.

Margit Langemets, Peeter Päll