Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Kes hommikuti külas käib…

15.10.2018
Määrsõnaliide -ti liidetakse harilikult ainsuse omastava käände tüvele, nt aste : astme > astmeti, hommik : hommiku > hommikuti, hoog : hoo > hooti, koht : koha > kohati, kool : kooli > kooliti, kaks : kahe > kaheti, mitu : mitme > mitmeti.

Kui aga sõna on mitmuses i-tüveline, liitub -ti sageli mitmusetüvele, nt inimene : inimesi > inimesiti, osa : osi > ositi, maa : maid > maiti, pesa : pesi > pesiti, argipäev : argipäevi > argipäeviti.

Astmevahelduslike sõnade puhul liidetakse -ti nõrgenenud tüvele, nt kõik : kõiki > kõigiti, paik : paiku > paiguti, olukord : olukordi > olukorriti. Sama kehtib ka kond-liite puhul, nt perekond : perekondi > perekonniti, valdkond : valdkondi > valdkonniti, maakond : maakondi > maakonniti, teaduskond : teaduskondi > teaduskonniti.

Kas õige on öösiti või öiti?
Mõlemad on õiged. Tuletis öiti tuleb mitmuse osastava vormist öid. Tuletis öösiti lähtub määrsõnast öösi ’öösel’. Määrsõnadest on tuletatud ka ti-liitelised otseti (< otse), põigiti (< põiki), hiljuti (< hilja).

Aga kumb on õige, kas kevaditi või kevadeti, suviti või suveti, talveti või talviti?
Kirjakeelsed tuletised on i-tüvelised: kevaditi, suviti ja talviti. Argikeeles on käibel ka omastava tüvest tuletatud kevadeti, suveti ja talveti. Ainult ainsuse omastava tüvest lähtub sügiseti, millest – küllap hääldusmugavuse pärast – i-tüvelist vormi ei kasutata.

Vt ka Sirje Mäearu artiklit „Sõnamoodustusabi“ lk 119-120.

Tuuli Rehemaa


Mõned küsimused tänavanimede kohta

11.9.2018
Kui mõeldakse tänavanime, siis kuidas on õige, kas Paljassaare põigis või Paljassaare põigus?
Sõna põik (põiktänav) käänatakse põik : põigu : põiku. Seega on õige kirjutada näiteks
• lao- ja tootmisruumid asuvad Paljassaare põigus
• Haava põigus kasvab karuputke
• juurdepääs krundile on Suur-Sõjamäe põigust
• Jahimehe tee ristub Jahimehe põiguga
• pöörake Hundi teelt Nurme põiku

Kui tänava nimi on Haljas tee, kuidas seda siis käänata?
Kui kohanimi on omadussõna, siis tuleb seda kindlasti koos põhisõnaga käänata: Haljal teel, Haljale teele, pöörake Haljalt teelt vasakule. Samamoodi käänatakse ka Pikal tänaval, Laial tänaval, Uuel tänaval, Kollasel tänaval, Rohelisel tänaval, Punasel tänaval jne.

Kui tänava nimi on Suur tee, siis kas tuleb kirjutada „Suure tee tänaval“?
Ei, kindlasti mitte. Selle nime liigisõna on tee, millele pole vaja lisada veel teist liigisõna. Piisab, kui kirjutada Suurel teel. Samamoodi pole tarvidust kirjutada „mööda Tõnismägi tänavat“ või „mööda Tõnismäe tänavat“, vaid piisab mööda Tõnismäge, sest selle tänavanime liigisõna on mägi. Selliseid tänavanimesid on teisigi, näiteks Olevimägi, Sulevimägi, Trepimägi.

Tuuli Rehemaa


Lemmikutest lemmikumad

23.8.2018
Eesti keeles on sõnu, mida võib kasutada nii nimi- kui ka omadussõnana, nt kõrvast jookseb mäda ja mädad õunad. Selliseid on ka ik-lõpuliste sõnade hulgas, nt abitu hellik ja kiusati hellikut plikat.

Sõna lemmik on seni ÕS-ides esitatud ainult nimisõnana. Tegelik keeletarvitus näitab ka omadussõnalist kasutust. Keelenõuandjatelt on rohkete kokku- ja lahkukirjutusküsimuste (nt kas kirjutada lemmik roog või lemmikroog) kõrval küsitud ka selle sõna võrdlusastmete kohta (nt kas õige on kõige lemmikum või lemmikuim mänguasi). Küsimused osutavad, et inimesed tajuvad lemmikut omadussõnana.

Emakeele Seltsi keeletoimkond arutas asja 13. juunil 2018. a koosolekul ja otsustas möönda sõna lemmik kasutamist ka omadussõnana.

Omadussõnana tarvitamine tähendab, et kui lemmik on sõnaühendis nimisõna täiendiks, tuleb seda nimisõnaga ühildada ehk sobivasse käändesse panna: lemmikud näitlejad (mitte lemmik näitlejad), minu lemmikus raamatus (mitte lemmik raamatus), unistasin lemmikutest roogadest (mitte lemmik roogadest). Liitsõnus jääb lemmik käänamata: lemmiknäitlejad, lemmikraamatus, lemmikroogadest.

Omadussõnastaatus tähendab ka seda, et sõnast saab moodustada võrdlusastmeid: algvõrre lemmik, keskvõrre lemmikum: tema lemmikumad autorid, ülivõrre kõige lemmikum ehk lemmikuim: minu kõige lemmikum ~ lemmikuim aastaaeg.

Sirje Mäearu


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .