Keelenõuannete kogu


Taastuvate allikate energia (2021-05-03)


Ehkki keelest on tuua piisavalt näiteid v-kesksõnalise esiosaga liitsõnade kohta – elavnurk, jäävhammas, loovkirjutamine, loovtöö, muutuvkulu, pidevõpe, tegevdirektor, tegevvulkaan, tegevvägi, täitevvõim, vahelduvvool jt –, on keelekorralduses tavatsetud käsitada neid pigem erandi kui reeglina. Peamise põhjusena, miks eelistada sõnaühendit, on tavaliselt nimetatud asjaolu, et enamiku v-kesksõnalise esiosaga liitsõnade tähendus ei erine kuigivõrd sõnaühendi omast, nt loovtöö on tõesti loov töö ja vahelduvvool vahelduv. Selsamal põhjusel on ka ÕSis praegu soovitatud liitsõna taastuvenergia asemel sõnaühendit taastuv energia.

Tegeliku keelekasutuse pealt on keelekorraldajail siiski ammu selge, et taastuvatest energiaallikatest toodetavat energiat tajutakse tervikmõistena, mida soovitakse väljendada liitsõnaga. Oma osa võib olla ka naabersõnade eeskujul: taastuvenergia püüab võtta sama sõnakuju mis teistel energialiikidel, olgu elektrienergia, tuumaenergia või põlevkivienergia. Sõnaühendi ja liitsõna võrdluses räägib liitsõna kasuks see, et temast saab moodustada uusi tihedaid liitsõnu, võrdle taastuvenergiatasu ja taastuva energia tasu, taastuvenergiatoetus ja taastuva energia toetus, taastuvenergiakatlamaja ja taastuva energia katlamaja. Uno Mereste on 1976. a Keeles ja Kirjanduses v-kesksõnade kohta kirjutanud: „Kui loobuda käsitamast v-kesksõnalisi täiendsõnu kui erandeid, võiks pidada lubatavaks mitmete teistegi sagedaste ja kaheldamatuid tervikmõisteid tähistavate terminoloogiliste sõnaühendite kokkukirjutamist.“ See võiks peale taastuvenergia kehtida ÕSis ka nt jooksevkonto kohta.

v-kesksõnade enamik jääb järgnevast nimisõnast ikka lahku, olgu seisev vesi, elav muusika, vahelduv pilvisus või lahustuv kohv, liitsõnaks tiheneb mõni üksik kindlat mõistet väljendav sõnaühend. Seega põhineb v-kesksõna ja nimisõna ühendite kokku-lahkukirjutus sama moodi tähendusel nagu omadussõna ja nimisõna ühendite oma. Mõnikord saab aga kesksõna kokku-lahkukirjutuse dilemmat vältida, kasutades liitsõna esiosana hoopis tegusõna tüve: püsiv klient on püsiklient, ujuv kurss on ujukurss, muutuv kiirus on muutkiirus.

Maire Raadik