Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Kas refleksioon või reflektsioon?

1.9.2014
Eesti keeles on hulk võõrsõnu, mille kirjutamisel kipub t-täht vingerpussi mängima ja ununema, nt aktsepteerima, ekstsellents, kontseptsioon, kontsentratsioon, potentsiaal, potentsiaalne.

Aga on ka teine rühm võõrsõnu, kuhu kipub t-täht juurde tekkima, ehkki õigekirjas seda ei ole. Sellised on näiteks anneksioon, fleksioon, refleksioon. Nimetatud sõnad on tulnud ladina keelest, kus nad kirjutatakse x-iga: annexio, flexio, reflexio. x antakse eesti keeles edasi ks-iga, mitte kts-iga.

Sõna refleksioon puhul vajab selgitust ka tähendus. See sõna tähendab ÕSi järgi ’reflekteerimine; reflekteerumine; enese psüühika tunnetamine’ ja „Võõrsõnade leksikoni” järgi ’1. kajastus, peegeldus; 2. (filosoofiline) mõtisklus, omaenese mõtiskluste ja elamuste analüüs; kahtluste ja kõhklustega täidetud mõtisklus’. Seega tähendab refleksioon nii enda kogemuse analüüsi kui ka peegeldust, tagasisidet. Ei ole nii, et ühe tähenduse jaoks on t-ta, teise tähenduse tarvis t-ga vorm.

Verb reflekteerima (vrd ld reflectere) väljendab samuti nii peegeldamist kui ka (filosoofiliselt) mõtisklemist. (Enesekohane tegusõna on reflekteeruma ’peegelduma, vastu helkima’.) Kui võõrsõna tähendus võib jääda lugejale arusaamatuks, tuleks kasutada omasõnu, mis on sageli selgemad ja läbipaistvamad.


Kuidas käänata pealkirja „Tuhk ja akvaviit”?

21.8.2014
Kuidas käänata pealkirja, mis koosneb rinnastava sidesõna ja, ning, või vm abil ühendatud nimetavas käändes käändsõnadest? Teisisõnu, kui näiteks Eesti Draamateatri lavateose pealkiri on „Tuhk ja akvaviit”, kas õige on mängivad „Tuhk ja akvaviidis” või „Tuhas ja akvaviidis”?

Tavaliselt loetelude kohta sellist küsimust ei teki, nt saatsin kirja Reedale, Margitile ja Küllile (mitte „saatsin kirja Reet, Margit ja Küllile”) või veetsin suve Pärnus, Haapsalus ja Tartus (mitte „veetsin suve Pärnu, Haapsalu ja Tartus”). Nagu näeme, saavad käändelõpu kõik loetelu liikmed. Üksnes nelja viimase käände puhul ehk rajavas, olevas, ilmaütlevas ja kaasaütlevas on teisiti: seal jäävad loetelu esimesed liikmed omastavasse, käändelõpu saab üksnes viimane, nt kohtusin Reeda, Margiti ja Külliga.

Sama moodi on pealkirjade käänamisega: käändelõpu saavad kõik loetelu liikmed, seega
Kes mängivad „Tuhas ja akvaviidis”?
Minestamist, šokki ja külmavärinaid tuleb ette ka „Romeos ja Julias”.


Pealkirjade käänamist on pikemalt käsitletud kolmanda keelenõukogumiku artiklis „Ettevaatust! Pealkiri!”.


Egiidi all

19.6.2014
Sõna egiid tähendab mütoloogias Zeusi võimsat kilpi, millel oli Medusa pea. Ülekantud tähenduses tähendab see sõna ka kindlat kaitset või eestkostet. Väljendit egiidi all sobib kasutada näiteks siis, kui jutt käib korraldavast või sponsivast organisatsioonist, nagu järgmistes lausetes.
Maijooks peetakse Rahvusvahelise Olümpiakomitee egiidi all.
Konverents toimub Euroopa Nõukogu egiidi all.
Kodutute rehabilitatsioonikeskus tegutseb Päästearmee egiidi all.


Sõna egiid ei tähenda aga kindlasti juhtlauset, deviisi ega ka mitte teemat. Pakume järgmistele ajakirjandusest leitud lausetele sobivama sõnastuse.

Töötu inimese aeg peaks mööduma tööotsingute egiidi all.
Tööotsingud ei paku kaitset ega kosta kellegi eest. Sobivam sõnastus oleks näiteks Töötu inimese aeg peaks mööduma tööotsingute tähe all või Töötu inimene peaks võtma oma deviisiks tööotsingud.

Vabariigi aastapäeva kontsert toimus justkui egiidi all „Must lagi on meie toal”.
Küllap peeti silmas, et kontsert oli väga tõsine, mitte ei omistatud Juhan Liivi luuletusele kontserti kaitsvat mõju. Paremini sobiks näiteks kontserdi meeleolu oli justkui luuletuses „Must lagi on meie toal” või kontserdi teema olnuks justkui „Must lagi on meie toal”.

Kevadpidu peeti „Kleitide päeva” egiidi all.
Siiagi sobiks paremini sõna teema: kevadpidu peeti teemal „Kleitide päev”, kevadpeo teema oli „Kleitide päev”.

Vt ka „Ametniku soovitussõnastik”.


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.