Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Youtube’i postitaja

21.6.2016
Keelenõuandest on küsitud, kuidas nimetada inimest, kes postitab Youtube’i enda videoid ja kogub nendega kuulsust.

Võimalusi on mitu. Vabamasse teksti sobib häälduspärane mugand „juutuuber“ või tsitaatsõna youtuber. Tuletan igaks juhuks meelde, et tsitaatsõna vormistatakse teises kirjas ja seda käänatakse ülakomaga: meie tuntuimad youtuber’id. Ametlikuma moega tekstis võiks kasutada pigem mõnd neutraalsemat väljendit, nt Youtube’i postitaja.

Tuuli Rehemaa


„Ajaloosündmuste algustäht. Tagasivaade“

9.6.2016
Keele ja Kirjanduse 2016. a mainumbris on lugeda Maire Raadiku artikkel ajaloosündmuste algustähe reegli kujunemise kohta. Lugege siit.


Varesele lihasevalu, harakale liigesehaigus …

3.6.2016
Keeletarvitaja on märganud või teab, et mõningatel juhtudel võib us-liiteline nimisõna esineda liitnimisõna esiosas nimetava, mitte omastava käände vormis (nagu liitsõna tähenduse põhjal võiks eeldada): vabadusvõitlus (vrd võimuvõitlus), kirjutuslaud (vrd söögilaud), õmblusmasin (vrd niidumasin), rahvuskaaslane (vrd eakaaslane). See toob küsimuse, kas sellist liitumist võiks kasutada ka teiste s-lõpuliste sõnade puhul, nt on keelenõuande poole pöördutud sõnade lihas ja liiges liitumise pärast.

Palju on us-lõpulise esiosaga liitnimisõnu. Millises vormis (kas nimetavas või omastavas) us-tuletis liitub, oleneb selle kujust. Nimetavaline liitumine on võimalik siis, kui tuletis on kolme- või enamasilbiline (vältest olenemata, nt tulemus, harjutus, nördimus, määramatus): tulemuspalk, harjutusväljak, nördimuspuhang, määramatustunne.

Ka kahesilbiline kolmandavälteline us-nimisõna (loodus, nakkus, töötus) liitub enamasti nimetava kujul: looduskaitse, nakkushaigus, töötusmäär, kuid see liitumine pole üldine. Osa sõnu esineb üksnes omastava vormis: ümbrusetaju, küllusesarv, mõistuseinimene, paljud kahel kujul: puhkusegraafik ~ puhkusgraafik, niiskusesisaldus ~ niiskussisaldus, tarkusepäev ~ tarkuspäev.

Vähesel määral osaleb liitsõnamoodustuses ka teisi s-lõpulisi nimisõnu, nt is-tuletisi (ehitis, elatis, väetis): ehitisregister, elatisnõue, elatisvõlglane, väetiselahus ~ väetislahus.

Peale nimisõna liitub us-tuletis (või muu s-lõpuline) nimetavalisena ka omadussõnaga, liitumispõhimõtted on samad mis nimisõna puhul: haiguskahtlane, viirusvaba, reostusohtlik, õigusjärgne, valgusekartlik ~ valguskartlik, koristusküps, inimsusvastane, vastutustundlik, ehitisalune, kivistisrikas.

Tähele tuleb panna, et nimetavaline liitumine ei laiene kahesilbilisele esma- või teisevältelisele us-nimisõnale (vanus, katus), mis liitub omastava kujul: vanuserühm, vanusepiirang, katusealune.

Ka teised kahesilbilised esma- ja teisevältelised s-lõpulised sõnad, mille omastava käände lõpp on -se (kohus, uudis, viivis, liiges, lihas), liituvad omastavas: kohusetundlik, uudisegrupp, uudisekünnis, viivisevaba, liigesehaigus, liigesepõletik, liigesetrauma, lihasekramp, lihasevalu, lihaserebend, lihasesisene. Põgus keelekasutuse uurimine näitab mõne sõna (nt lihas) puhul nimetavalise liitumise eelistust. Kas tegemist on ajutise või püsiva nähtusega ning kas viimase korral oleks põhjust liitumisreeglite muutmiseks, võiks näidata teema põhjalikum käsitlus.

Sirje MäearuVarasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.