Saateks

Allikas: Keeleviki

„Eesti õigekeelsuskäsiraamat“ on mõeldud õigekeelsussõnaraamatu ehk ÕSi paariliseks. Kuivõrd käsiraamat on avaldatud veebiväljaandena, võimaldab see veebi-ÕSi ja käsiraamatut vastastikku linkida, näiteks võib ÕSi sõnaartiklist viia viide vastava käsiraamatu peatüki juurde või käsiraamatust mingi ÕSi sõnaartikli juurde. Eesmärk on anda ÕSi kasutajale soovituste korral pikemaid selgitusi, miks üht või teist vormi eelistada.

Õigekeelsuskäsiraamat koosneb seitsmest peatükist: täheortograafia (koostajad Sirje Mäearu, Peeter Päll, Tiina Leemets), algustäheortograafia (Maire Raadik), kokku- ja lahkukirjutamine (Maire Raadik, Argo Mund, Sirje Mäearu, Peeter Päll), lühendamine (Tiina Leemets), arvukirjutus (Maire Raadik), kirjavahemärgid (Argo Mund, Tiina Leemets, Maire Raadik) ja vormistus (Maire Raadik). Käsiraamatu eeltöö tegid Argo Mund, Tuuli Rehemaa ja Kaja Kruusmaa, koostades perioodikas ilmunud keelekorralduskirjutiste kronoloogilise märksõnastiku. Veebilahendust on käsiraamatu tarvis kohandanud Indrek Hein. Käsiraamatu toimetaja on Maire Raadik, retsensendid on Reili Argus, Külli Habicht, Katrin Kern, Helika Mäekivi, Urve Pirso.

Käsiraamat sisaldab nii reegleid kui ka taustainfot, st reeglite seletusi. Reegli ajaloo jaotistes on võimaluse korral kirjeldatud konkreetse reegli kujunemise ajalugu ja diskussiooni selle ümber, praktilisi probleeme reegli järgimisel ja nõuandeid. Iga käsitletud teema kohta on antud ka kirjanduse loetelu.

Õigekeelsuskäsiraamat toetub varasematele õigekeelsusallikatele, nagu Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“ (5. trükk 2016), Mati Erelti, Tiiu Erelti ja Kristiina Rossi „Eesti keele käsiraamat“ (3. trükk 2007), Mati Erelti „Lause õigekeelsus“ (3. trükk 2011), kogumikud „Keelenõuanne soovitab“ 1–5 (1996, 2000, 2004, 2008, 2015), Tartu keelehooldekeskuse väljaanded, Maire Raadiku „Väikesed tarbetekstid“ (2. trükk 2014) jt, samuti vabariikliku õigekeelsuskomisjoni ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna ortograafiaotsustele.

Õigekeelsuskäsiraamatu reeglistiku on läbi arutanud ja 15. oktoobril 2019 heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond.

„Eesti õigekeelsuskäsiraamat“ on valminud 2014.–2018. aastal riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014–2018)“ toel.


Käsiraamatule viitamisel võib kasutada järgmist vormistust:

Eesti õigekeelsuskäsiraamat. Koostanud Maire Raadik, Peeter Päll, Tiina Leemets, Argo Mund, Sirje Mäearu. Toimetanud Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2019. http://keeleabi.eki.ee/viki/.