Liialdagem mõõdukalt!

Argo Mund

Liiast keelekasutust on kõigis keeltes kõigil tasandeil, see hõlbustab paljudel juhtudel tekstist arusaamist. Liiasusnähtused võib jagada grammatilisteks (eesti keeles nt ilma vaevata ja koos emaga) ja leksikaalseteks (nt rahvapärased liitsõnad maikuu, lestakala, kasepuu, aga ka taunitavad ühendid naispoetess pro poetess, naisluuletaja; perekondlik dünastia pro dünastia; ette prognoosima pro prognoosima; ümber töötlema pro töötlema, ümber töötama; koheselt pro kohe). Leksikaalse liiasuse näiteid pakub rohkesti Ellen Uuspõllu artikkel.1

Eesti keele instituudi keelenõuandjad puutuvad kõige ­rohkem kokku omadussõnade alane, poolne, vaheline, sisene ja nimeline põhjustatud liiasusega. Need kipuvad tõrjuma muid väljendusviise. Suurem osa helistajaid ei taju nimetatuid kui sageli üleliigseid elemente, vaid muretseb hoopis kokku- ja lahkukirjutamise pärast. Kuuldes vastust, et neid sõnu on võimalik tekstis ka vältida, näib mõnele helistajale nõustaja soovitatud keelend tühja ning poolikuna. Et see kartus on asjatu, proovivad tõestada alljärgnevad soovitused, mis on võetud EKI keelenõupäevikutest.

alane

alane tähendab liitsõna osana ’mingile alale kuuluv; mingi alaga seotud, seda puudutav, käsitlev jne’.2 Selle liigtarvitusele juhtisid keeleuurijad oma töödes tähelepanu juba 1970ndatel3, seda on tehtud uue sajandi alguseski4.

Kuidas selle sõnata hakkama saada?

Üks hea viis temast vabaneda on teha seal, kus võimalik, sõnaühendi asemele liitsõna, nt:

ametialane oskusametioskus
farmaatsiaalane foorumfarmaatsiafoorum
iluaiandusalased teenusediluaiandusteenused
infotehnoloogiaalane haridusinfotehnoloogiaharidus (või infotehnoloogia haridus)
keelealane ajakirikeeleajakiri
kohanimealased küsimusedkohanimeküsimused
kultuuri- ja haridusalane tegevuskultuuri- ja haridustegevus
kultuurialane koostöökultuurikoostöö
logistikaalane konverentslogistikakonverents (või logistikute konverents)
majandusalane informatsioonmajandusinformatsioon
maksustamisalane konsultatsioonmaksustamiskonsultatsioon
sisekontrolli- ja siseauditialased konsultatsioonidsisekontrolli- ja siseauditikonsultatsioonid
paekivialased uuringudpaekiviuuringud
pottsepaalased remonditöödpottsepa-remonditööd
psühholoogiaalane loengpsühholoogialoeng
riigikaitsealased üritusedriigikaitseüritused
teatrialane kirjandusteatrikirjandus
tehnikaalased tekstidtehnikatekstid
turundusalased teadmisedturundusteadmised
tööalane karjäärtöökarjäär
õigusalane seminarõigusseminar
ärialased läbirääkimisedäriläbirääkimised

Kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtteid, eriti pikkuspõhimõtet arvestades võib vahel teha liitsõna asemel ka sõnaühendi, nt:

haldusjuhtimise alane töökogemushaldusjuhtimise kogemus
toidumärgistamisalased eeskirjadtoidumärgistamise eeskirjad
mereohutuse alase järelevalve inspektormereohutuse järelevalve inspektor
metsasertifitseerimise alane terminoloogiametsasertifitseerimise terminoloogia
rahapesu tõkestamise alane nõupidaminerahapesu tõkestamise nõupidamine
nakkushaigustealane kongressnakkushaiguste kongress
emakeele- ja matemaatikaalased õppemängudemakeele ja matemaatika õppemängud
kirurgiaalane täienduskursuskirurgia täienduskursus
veterinaariaalased õigusaktidveterinaaria õigusaktid

Kehvem asendusvõimalus on omadussõna ja nimisõna ühend, parem on ikka liitsõna, nt:

aiandusalane nõuanne – parem aiandusnõuanne kui aianduslik nõuanne
kaubandusalane leping – parem kaubandusleping kui kaubanduslik leping
vormistusalane nõue – parem vormistusnõue kui vormistuslik nõue

Sõna alane uputust aitab leevendada samuti kaassõna kohta, mis on eriti hea pikemate ühendite puhul, nt:

arvutialane infoinfo arvuti kohta või arvutiinfo
arvutialased teadmisedteadmised arvuti kohta või arvutiteadmised
kaubamärgi õiguskaitse alane hagihagi kaubamärgi õiguskaitse kohta
meediaalased baasteadmisedbaasteadmised meedia ­kohta
sordilehealane teaveteave sordilehtede kohta

Aeg-ajalt võib appi võtta sõna teemaline, nt:

infotehnoloogiaalased konsultatsioonidinfotehnoloogiateemalised konsultatsioonid (või infotehnoloogia konsultatsioonid)

psühholoogiaalane täienduskoolituspsühholoogiateemaline täiendusõpe
umbrohutõrjealane seminarumbrohutõrjeteemaline seminar (või umbrohutõrje seminar)

Mõnest väljendist saab ära jätta muudki peale alase, nt:

heinakoristusalane perioodheinaaeg
keskkonnakaitsealane tegevuskeskkonnakaitse
maitseainealane äritegevusmaitseaineäri
spektroskoopiaalane on-line-portaalspektroskoopiapor­taal
ühisdeklaratsioon statistikaalase koostöö kohtastatistikatöö ühisdeklaratsioon või statistikakoostöö deklaratsioon
teadustööalast tööd reguleerivad õigusaktidteadustöö õigusaktid

Mõnikord mängib alane mõistmise seisukohast siiski olulist osa, nt omavalitsusalane koosolek on midagi muud kui omavalitsuse koosolek, perekonnaalane nõupidamine ei ole sama mis perekonna nõupidamine. Sõna alane võib oma kohale jääda ka niisugustes ühendites nagu keskkonnaalased oskused, liiklusalane õigusnõuandla, Soome-alane kirjandus, tagala-alaste õppematerjalide koostamine ja jaotamine ning ärialane kohanemisvõime.

Vahel on mõistlik loobuda ka sõnast ala, kui väljendusselgus selle pärast ei kannata, nt:

hooldusala peaspetsialisthoolduse peaspetsialist
kaubandus- ja toitlustusala töötajadkaubandus- ja toitlustustöötajad
teenindusala peaspetsialistteeninduse peaspetsialist
huvialajuhthuvijuht
majandusala juhatajamajandusjuhataja
õppealajuhatajaõppejuhataja
kohtunik kergejõustiku ja võrkpalli alalkergejõustiku- ja võrkpallikohtunik
juhtiv spetsialist metoodika alalmetoodika juhtspetsialist

poolne

„Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” IV köite 3. vihiku järgi on sõnal poolne kolm tähendust:

  1. millegi pool küljes v suunas paiknev, millelegi (ka ajaliselt) lähem, nt ida-, jõe-, parem-, suve-, õhtupoolne;
  2. teatud omaduse poole kalduv, teatud määral selline, nagu osutab esiosa, nt kehva-, vanemapoolne;
  3. kellestki lähtuv, kelleltki pärinev, nt autori-, meie-, naise-, näitleja-, riigipoolne.5

Ohjeldada tuleks sõna kasutamist viimasena nimetatud tähenduses.6

Alljärgnevast näitestikust paistab, et rohkesti soovivad keelenõuküsijad poolset tarvitada ametikirjade koostamisel. Eriti palju on päritud ühendit asesõna + poolne, nt:

Teie-poolne nõusolekTeie nõusolek
Teie-poolset vastust ootama jäädes ..Teie vastust ootama jäädes ..
Palun Teie-poolseid ettepanekuid.Palun Teie ­ettepanekuid.
Vastavalt Teie-poolsele korraldusele ..Teie korralduse järgi ~ kohaselt ..
Palume saata Teie-poolsed arvamused.Palume Teil saata oma arvamused. ~ Palun saatke oma arvamused.
teiepoolne mõistev suhtumineteie mõistev suhtumine
Sinu-poolsed ettepanekudSinu ettepanekud
temapoolne töökohustustesse lohakas suhtuminetema lohakas suhtumine töökohustustesse
meiepoolne kirimeie kiri
meiepoolne soovitusmeie soovitus
omapoolne delegatsioonoma delegatsioon
omapoolne kommentaaroma kommentaar

Muid näiteid:

arstiteaduskonnapoolne kinnitusarstiteaduskonna ­kinnitus
ehitusettevõtjapoolne initsiatiivehitusettevõtja algatus
firmapoolne pakkumusfirma pakkumus
Jõelähtme vallavolikogu poolne arvamusJõelähtme vallavolikogu arvamus
kasutajapoolne sekkuminekasutaja sekkumine
metsaühistupoolne abimetsaühistu abi
pangapoolne eksituspanga eksitus
tootjapoolne garantiitootja garantii
õppeasutusepoolne tõendõppeasutuse tõend
ettevõtjatepoolne esindajaettevõtjate esindaja
omavalitsustepoolne toetusomavalitsuste toetus
tallinlastepoolsed ettepanekudtallinlaste ettepanekud
õppejõududepoolne kommentaarõppejõudude kommentaar
ühistutepoolne huviühistute huvi
EMT-poolne otsusEMT otsus
Eesti-poolsed päringudEesti päringud
Rootsi-poolne kontaktisikRootsi kontaktisik või kontaktisik Rootsis

Sõna poolne pole alati tarbetu, nt ettevõttepoolse juhendaja informeerimine pole sama mis ettevõtte juhendaja informeerimine. Ka Eesti-poolne partner ja Eesti partner ei ole tähenduse poolest võrdsed: esimene ütleb, et partner on pärit Eestist, teine, et Eestil endal on partner.

Ühend juhatusepoolne ürituse koordinaator muutub segaseks, kui poolne ära jätta (?juhatuse ürituse koordinaator), võib kirjutada pikemalt ürituse koordinaator, kelle on nimetanud juhatus.

Sõnade vaheline, sisene ja nimeline pärast pöördutakse keelenõuandesse vähem. Näidakem nendegi vältimise võimalusi.

vaheline

meievaheline telefonivestlusmeie telefonivestlus
meievaheline koostöömeie koostöö
ministeeriumidevaheline koostööministeeriumide koostöö
meestevaheline sõprusmeeste sõprus
nahatükkidevahelised värvivahednahatükkide ­värvivahed
riikidevaheline lepingriikide leping
salkadevaheline võistlussalkade võistlus
vanematevahelised lahkhelidvanemate lahkhelid
väeosadevaheline kokkulepeväeosade kokkulepe
abikaasadevahelised suhtedabikaasade suhted
arsti ja patsiendi vaheline suhearsti ja patsiendi suhe

Mõnikord saab lühemalt ja lihtsamalt väljenduda liitsõnaga, nt sugudevaheline konflikt on sookonflikt. Linnadevahelise liini asemel kõlab eesti keeles ladusamalt kaugliin, linnadevaheline side on kaugside, linnadevaheline vedu on kaugvedu.

sisene, siseselt

perekonnasisesed suhtedperekonnasuhted
osakonnasiseseltosakonnas või osakonna sees
logistikaosakonna siseseltlogistikaosakonnas või logistika­osakonna sees
fraktsioonisiseseltfraktsioonis või fraktsiooni sees või fraktsioonisisesi

nimeline

Aastakümneid on levinud pruukida kellegi auks nimetatud asutuse, ruumi või auhinna puhul sõna nimeline, ent hea keele kasutaja saab edukalt hakkama ilma selleta7, nt:

admiral Pitka nimeline Eesti relvavendade ühendusadmiral Pitka Eesti relvavendade ühendus
Friedebert Tuglase nimeline novelliauhindFriedebert Tuglase novelliauhind
Rein Taagepera nimeline auditooriumRein Taagepera auditoorium
Puškini-nimeline tütarlastegümnaasiumPuškini tütarlaste­gümnaasium

Kaua aega on üks keelekorralduse põhiküsimusi olnud, milline on selguse, liiasuse ja ökonoomsuse otstarbekaim suhe.8 Lõppeva artikli eesmärk polnudki sellele vastata, küll aga tõmmata tähelepanu mõnele sõnale, mille kasutamist piirates anname keelele juurde hoogu ja värskust.

Vanad roomlased soovitasid sõbrale: „Festina lente!” („Kiirusta aeglaselt!”) XXI sajandi keelekorraldaja tuletab eesti keele kasutajale meelde: „Liialda mõõdukalt!”