Kaardistades kaardistamist

Argo Mund

„Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999” annab verbi kaardistama tähenduseks maakaarti koostama, mõõtmistulemusi kaardile kandma.1 Nende tähendustega kooskõlas on vaatlusaluse sõna kasutus näiteks järgmistes eesti keele instituudi tekstikorpusest ja ajakirjandusest saadud lausetes (õigekirja- ja lausestusvead on jäetud tähelepanuta):

Kogutud allikmaterjal süstematiseeritakse ja analüüsitakse ning selle põhjal otsitakse võimalikult kõik pühapaigad looduses üles, kirjeldatakse ja kaardistatakse. (Virumaa Teataja 09.07.2003)

Tondi linnaku suurim probleem on puuduvad või osalised kaardistamata kanalisatsiooni-, elektri-, side- ja veetrassid. Seni ei ole linn üheselt otsustanud, kes võtab kaardistamise või uute trasside väljaehitamise eest vastutuse ning maksab kinni ehituse. (EKI tekstikorpus)

Vaimude poolest tuntud majades viibinud katsealused pidid registreerima kõik oma ebatavalised aistingud – sammude kuulmise, külmatunde, „kohaoleku” tajumise ja muud sellist, ning kaardistama need hoone plaanil. (Postimees 23.05.2003)

(Maa)kaart seostub arvatavasti paljudele keelekasutajatele ülevaatlikkuse ja kergesti hõlmatavusega, soodustades niimoodi kujundlikku tarvitamist. Järgmises näites ei kanta midagi kaardile, vaid kujutis tekib mällu.

Euroopa teab Eestist ikka väga-väga vähe. Eurovisioonil on siin oluline roll, sest need kolm tundi kaardistavad meid eurooplaste jaoks mingisuguses mälupildis ära. Kujutan ette, et meist võiks jääda pilt kui pisikesest, aga agarast rahvast, kes eksisteerib kõigi ilmakaarte ristteel, oskab kõigest võtta parima ja viia õpitu n-ö rehepapiliku kavalusega hoopis uuele tasemele. (Postimees 06.05.2002)

Maastiku kaardistamine – maastikuelementide kaardile kandmine – on tavaline tegevus, aga kujundina juba narmendamiseni kulunud.

[Eesti lastekirjanduse antoloogia] Teine osa  „Kuule, kutsik, kuhu lähed?” kaardistas rahvusliku kirjanduse sünnieelset ja sünnijärgset maastikku, jõudes välja 19. sajandi lõppu. (Sõnumileht 05.05.1998)

Värske uurimus kaardistab Euroopa eutanaasiamaastiku. (Postimees 24.01.2003)

Mööndes, et kujundlikkus mõjutab kaardistama-sõna kasutuse sagenemist, arvan siiski, et sõna tarvitatakse tihti mõõdutundetult.

Üks kaardistamistõve põhjusi on arvatavasti sama mis paljudel teistel moesõnadel: keegi prestiižikas esineja (nt ametnik) on andnud oma tekstis sõnale uue tähenduse, see on meelitanud matkima ning lõpuks on tähendus sedavõrd ähmastunud, et teksti vastuvõtjal tekivad mõistmisraskused.

Eesti keele instituudi peakeelekorraldaja Tiiu Erelt ütles Eesti Raadio saates „Keelekõrv” 25.02.2002, et kui ametnik kasutab seadustest kõneledes verbi ümber vaatama, siis ta nagu ei lubakski midagi. Ka praegu, ametiisikute väljaöeldud kaar­distamisi uurides, tekib mõte, et rääkija on oma tegelikud (head või halvad) taotlused peitnud uduse verbi taha. Täpset tegusõna tarvitades võidakse kuulajate või lugejate ees võtta endale kohustusi, mille täitmisega on hiljem raskusi.

Mille vastu kaardistama välja vahetada, et mõte saaks selgem? Kõige sagedasemad verbid on (välja) selgitama, (välja) uurima ja kindlaks määrama.

Eurovisioon kui selline on kerge meelelahutus, suur show, mis muu hulgas aastast aastasse kaardistab keskmise eurooplase muusikamaitse. (Postimees 10.05.2002) – selgitab välja

Asutasime Eesti Kirjandusklassika Sihtasutuse ehk EKSA, et hakata süstemaatilisemalt kirjanduskultuuri olukorda ja vajadusi kaardistama. Kuude kaupa pillutati meid aga kahe ministeeriumi vahet, kuna kultuuriminister arvas, et kirjandus on hariduse asi, ja haridusminister arvas vastupidi. (Postimees 19.02.2003) – ­välja selgitama, uurima

Hetkel on käimas peamiselt arengumaades suurtele inimrühmadele muret tekitavate, kuid siiski tähelepanuta jäänud haiguste kaardistamine, vahendab Eesti Geenikeskus. (Postimees 04.02.2003) – väljaselgitamine, uurimine

Teisedki autorid kuuluvad Soome poliitikaanalüütikute tippseltskonda. Näiteks dotsent Martti Häikiö kaardistab Nokia kaudu majanduse uut rolli maailma arengus, dotsent Arto Luukanen aga tõestab, kuivõrd näilik on olnud Venemaa muutumine. (Postimees 14.06.2003) – selgitab

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus sõlmis eile ASiga Celecure 17,1 miljoni krooni suuruse lepingu projekti „CC0101 – uue põlvkonna selektiivne vähiravim” kaasfinantseerimise alustamiseks. .. Projekti käigus plaanitakse kaardistada uudse toimeaine raviefekt ja täpne toimemehhanism. (Postimees 07.02.2003) – (välja) selgitada raviefekt ja toimemehhanism (või hoopis uurida raviefekti ja toimemehhanismi?)

Üliõpilaslehe ajakirjanikud .. kaardistasid erinevate Eesti ülikooli­linnade tudengite elu-olu ja iseärasusi. (Üliõpilasleht 17.03.2003) – uurisid

Ajal, mil suured teatrid teevad lastetükke valdavalt kommertslikel eesmärkidel, leidub just väikestel teatritel tahet ja võimalusi tegeleda intiimsemate küsimustega. Nii kinnitab Postimehe lasteteatripäeva-usutluses teatriuurija ja -kriitik Rait Avestik, kes kaardistab Eesti lasteteatrit oma peatselt ilmuva raamatu tarbeks. (Postimees 20.03.2003) – uurib

Hoolekandeosakonna juhataja UT sõnul tõstatus vestlusel teravalt Männiku 89 asuva ühiselamu probleem, mille omanik .. ­tahab elanikest lahti saada. Abilinnapea .. sõnul kaardistas linnavalitsus üürnike probleemid selleks, et saada võimalikult täpne pilt inimeste olukorrast. (Eesti Päevaleht 10.07.2002) – uuris üürnike probleeme

Eesti erakondlaste vanuseline struktuur on välja selgitatud. Edasi võiks püüda kaardistada parteiliikmete sotsiaalseid tunnuseid. (Virumaa Teataja 06.04.2002) – kindlaks määrata

Paraku ei selgu komisjoni protokollidest, et vanglast lähtuvad teoreetilised ohud oleks õnnestunud selgemalt kaardistada. Et see ei õnnestunud, polnud palju võimalusi ka lahendusi lubavate ettepanekute tegemiseks. (Postimees 27.06.2003) – kindlaks määrata

Allpool on näiteid ka muudest asendamisvõimalustest.

„Hommikulehes” (31. märts) kaardistab Mihkel Mutt eesti ­kirjanduse tulevikku – see näib kuuluvat nooremas keskeas kirjanikele, kes mäletavad Süsteemi ja samas tunnevad ka uut ­ühiskonda. (EKI tekstikorpus) – ennustab tulevikku, maalib pildi tulevikust

Juhus või mitte, aga Eesti film on seekord küll päris tugevalt rahvusvahelises filmimaailmas kaardistatud, ei varja ju Moskva filmifestivali korraldajad oma ambitsioone saada täieõiguslikuks A-klassi filmifestivaliks, kuigi sinna on neil veel pikk maa. (Postimees 01.07.2002) – esindatud

Andmete aluseks on TNS Emori ja partnerite poolt igakuiselt läbi viidav e-seire uuring, mis kaardistab arvuti ja interneti valdkondade arengut. (Postimees 09.07.2003) – kirjeldab

Ajalookomisjoni raport nendib samas, et on võimatu anda täiesti täpset numbrit vara suuruse kohta, mis konfiskeeriti Kolmanda Riigi ajal Austrias. Kuid raport kaardistab tuhandeid juudi ­panku, ettevõtteid, kinnis- ja vallasvara ning muid asju, mis lihtsalt rööviti. (Postimees 27.02.2003) – loetleb

Igal juhul soovitame enne eluaseme otsima hakkamist kaardistada täpselt oma rahalised võimalused. (Eesti Päevaleht 28.05.2003) – mõelda oma rahaliste võimaluste üle, panna oma rahalised võimalused täpselt kirja

Samamoodi nagu toimub haiguslugude arvutisse sisestamine, tuleb lähitulevikus päevakorda ka inimese geenivigade rutiinne kaardistamine. Sest peatselt (juba 5, aga kindlamini 10–15 aasta pärast) on võimalik geeniteabe olemasolul valmistada just konkreetsele abivajajale sobivat rohtu, mida sünteesitakse apteegis diagnoosi tegemise järel poole päevaga. (Virumaa Teataja 24.01.2002) – registreerimine

Kui tänavuse hooaja lõpul kaardistada eesti ooperilauljate tegemisi välismaal, saab meie noorte lauljate nimede taha kirjutada selliseid mainekaid ooperimaju nagu Leipzigi ooper, Berliini ooper, Viini Volksoper ja Riigiooper. (Eesti Päevaleht 22.03.2003) – anda ülevaade eesti ooperilauljate tegemistest, võtta kokku eesti ooperilauljate tegemised

Asendusvõimalused ei ole veel otsa lõppenud: midagi vaadatakse läbi, analüüsitakse ehk eritletakse, arutatakse või lihtsalt jälgitakse ja siis kirjutatakse üles

Sõnastusvõimalused lähtuvad ju eelkõige kaastekstist, kuid alati ei ole sõna asendamine täpsemaga kerge ülesanne.

Perevägivalda uurinud IP .. tõi näiteks Soome, kus vigastatud patsiendiga suhtlev meditsiinipersonal pilootprojekti raames lisatasu eest kohustus kõiki traumasid kaardistama ning nende põh­ju­seid uurima. Järgnes meedikute koolitamine ning üleriigilise meditsiinilise strateegia väljatöötamine. (Eesti Päevaleht 05.02.2003)

Kas traumat pildistatakse või kirjutatakse selle ulatus üles? Või tehakse hoopis midagi muud?

Vahel on kaardistama lihtsalt n-ö tühiverb, mis ei lisa lausele mõtet.

Asjatundjate kinnitusel ei ole salajane sissetungimine arvutitesse ehk kräkkimine Eestis praegu otseselt keelatud. Seetõttu ei anna kurikuulsa Mr. Noname identifitseerimine Igor Shvetsina, tema tegevuse dokumenteerimine ja kaardistamine seadusandluse puudu­jääkide tõttu ometigi alust tema vastutusele võtmiseks ning kräkkimistegevuse otseseks keelamiseks. Piltlikult öeldes on Eesti võrgundus „metsik lääs”, kuhu riik ei sekku. (EKI tekstikorpus) – ø

Lõpetuseks. Ka selle loo pealkiri võiks olla näiteks „Sõna kaardistama tähenduspiiridest”. Aga jäägu praegune pealkiri oma kohale. Ehk saab mõne keelenähtuse levikule piiri panna kuradit peltsebuliga välja ajades?

Oma Keel 2003, nr 2