Kuidas vormistada ametikirja

Maire Raadik

1. Millal kirjutada kirjas Teie, millal teie?

Üldlevinud tava järgi käib suure tähega ehk viisakus-Teie ühe inimese kohta. Kui kiri on mõeldud korraga mitmele inimesele, sobib kirjutada väikese tähega teie.

2. Mis tähega kirjutada ametikirjades ametinimetusi ja allüksuste nimetusi?

Mis tahes ametinimetused ja allüksuste nimetused tuleb jooksvas tekstis kirjutada alati väikese tähega. See käib ka avalduse adressaadi kohta:

Patendiameti peadirektor

Tartu Miina Härma Gümnaasiumi direktor

Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogu juhataja

Suure tähega võib ameti- ja allüksuste nimetusi kirjutada ainult siis, kui nad satuvad lause algusesse. Lause alguse suurtähe erijuhuna on mõnikord käsitatud ka juhtumeid, kus ameti- või allüksuse nimetus paikneb nime all eraldi real.

Samas on oht, et sealset suurtähte võidakse ekslikult pidada tõendiks selle kohta, et ametinimetusi võib ka teksti sees suure tähega kirjutada. Kuivõrd nii ameti- kui ka allüksuste nimetused on läbi aegade olnud kirjakirjutajaile üks raske koht, tuleks võimalust mööda hoiduda vormistusest, mida võidakse vääriti tõlgendada. Väiketäht hoiaks ära asjatud kõhklused.

Mari Mänd
direktor

Jüri Kask
transpordiosakonna juhataja

3. Kas kirjutada kirja peale hr ~ härra Jüri Kask või Jüri Kask?

Siin tuleb teha vahet aadressil, mis käib harilikult kirja vasakus ülaservas (ja kordub samal kujul ka ümbriku peal), ning pöördumisel, millega algab kirja tekst.

Kõnetlussõnad nagu härra ja proua on kirja puhul kohased eeskätt pöördumises, ja neid kasutatakse harilikult koos perekonnanimega: Lugupeetud proua Mänd; Lugupeetud härra Kask. Samas võib pöörduda ka ees- ja perekonnanimega: Lugupeetud Mari Mänd; Lugupeetud Jüri Kask. Aadressis piisab üldjuhul ees- ja perekonnanimest (ümbriku peal võib nime ette lisada näiteks lühendi Lp või V.a).

Jüri Kask
Statistikaamet
Endla 15
15174 Tallinn
[---]
Lugupeetud härra Kask
Jüri Kask
Statistikaamet
Endla 15
15174 Tallinn
[---]
Lugupeetud Jüri Kask

Kui pole teada, kas öelda näiteks proua või preili, samuti siis, kui jutt käib kolmandast isikust, on kindlam kasutada ees- ja perekonnanime. Liialdus on näiteks kirjutada, et lepingu on omavahel sõlminud aktsiaselts ... ja härra Kask, õige on: aktsiaselts ... ja Jüri Kask. Samuti ei tule koosoleku protokollis tarvitada isikunime ees härrat ja prouat, piisab, kui kirjutada esimesel korral ees- ja perekonnanimi, edaspidi aga eesnimi lühendada või panna lihtsalt nimetähed.

4. Kas kirja lõpus sõna „Lugupidamisega” järel käib koma?

Ei käi. Samuti ei panda eesti keeles koma kirja algul oleva pöördumise järele (ega alustata kirja esimest lauset seejärel väiketähega). Küll võib pöördumise järele panna soovi korral hüüumärgi.

Lugupeetud Mari Mänd
[---]
Ette tänades
Jüri Kask

Austatud Jüri Kask!
[---]
Lugupidamisega
Mari Mänd

5. Kas kirjutada kirja alla „Koostas” või „Koostanud”?

Kui minevikus toimunud sündmusel (kirja koostamine) on tulemuse kaudu (koostatud kiri) seos olevikuga, ei ole õige kasutada lihtmineviku vormi koostas. Õige on kirjutada: koostanud Jüri Kask või koostaja Jüri Kask.

6. Kas kiri nr 34 15. märtsist 2004 või 15. märtsi 2004 kiri nr 34?

Numbrikirjutuse põhimõtete kohaselt ei tohiks numbritega kirjutatud arvud tekstis kõrvuti sattuda. Sellised, nagu kiri nr 34 15. märtsist või kiri nr 34 15.03.2004 jts on silmale rasked lugeda, numbrid jooksevad kokku. Eri numbrirühmad saab üksteisest lahku lüüa vormistusega, kus komponentide reastus on järgmine:

  1. dokumendi koostaja või väljaandja (Pärnu Vanalinna Põhikool; Meie);
  2. dokumendi koostamise või väljaandmise kuupäev (15.03.2004; 15. märts 2004);
  3. dokumendi liik (kiri, arve, tellimus, käskkiri, otsus, määrus jne);
  4. dokumendi number.

Pärnu Vanalinna Põhikooli direktori 02.02.2004 käskkiri nr 14

Meie 15.03.2004 kiri nr 34
Teie 22.03.2004 kiri nr 43

Kuupäev loetakse siin välja omastavas käändes: meie viieteistkümnenda märtsi .. kiri number kolmkümmend neli. Täpselt sama moodi peab ka sõnaga välja kirjutatud kuu nimetus olema dokumendi nimetuse ees omastavas käändes:

Meie 15. märtsi 2004 kiri nr 34

Kui dokumendi liiki (nt kiri, arve, tellimus) ei ole ka nimetatud, hoiab kuupäeva numbri ja dokumendi numbri lahus lühend nr. Näiteks:

Meie 15.03.2004 nr 34
Teie 22.03.2004 nr 43

Kui kuu nimetus on kirjutatud sõnaga, ei kirjutata 1.–9. kuupäeva ette nulli: 2. veebruari 2004 käskkiri nr 48 (mitte: 02. veebruari 2004 käskkiri nr 48). Võrdle numbriga kirjutatud: 02.02.2004 käskkiri nr 48.

Üks ja seesama vormistus sobib nii dokumendi peale kui ka temale viitamisel.

7. Kuidas vormistada avaldust?

Täpsemini: kas avalduse adressaat kirjutada nimetavas või alaleütlevas käändes, kas sõna avaldus kirjutada suure või väikese tähega ja kas panna lõppu punkt või mitte?

Kehtib üldreegel, et eraldi real seisva pealkirja järele punkti ei panda. Kui kirjutada tõendi peale „Tõend” või volikirja peale „Volikiri”, ei pea järele punkti panema. Sõna avaldus erandlik kirjutamine väiketähega ja lõpupunktiga pärineb tavast sõnastada avalduse algusots tervikliku lausena, mis lõpeb sõnaga avaldus:

Keeleinspektsiooni peadirektorile

Jüri Kase,
Kaasiku 10–2,
12345 Tallinn,

avaldus.

Selle vormistusviisi põhipuudus on, et avalduse kirjutaja peab oma nime käändesse panema. Kes soovib ja kelle nimi käänata kannatab, võib ju lauselist vormistust rakendada. Teine ja lihtsam võimalus on – olenemata sellest, kas avaldus kirjutada käsitsi või arvutiga – esitada nii avalduse adressaat kui ka avalduse kirjutaja nimi nimetavas käändes ja kirjutada sõna avaldus nagu mis tahes muu pealkiri:

Keeleinspektsiooni peadirektor

Jüri Kask
Kaasiku 10–2
12345 Tallinn

Avaldus

Avalduse adressaadi puhul ei tarvitse üles lugeda kõike tema kohta teada olevat, piisab asutuse ja ametikoha nimetamisest.

8. Kas tänavate puhul kirjutada aadressis tänava nime järele ka sõna tänav, lühend tn või piisab tänava nimest?

Tänavasiltidel on sõna tänav n-ö juurdemõeldav; kui sildil on ainult nimi Roosikrantsi, on see järelikult Roosikrantsi tänav. Muud, nagu näiteks maantee, puiestee, tee, kajastuvad ka tänavasildil. Sama põhimõtet on peetud otstarbekaks järgida aadressigi puhul: Roosikrantsi 6, aga Kadaka tee 5, Mere pst 10, Pärnu mnt 51. Topeltaadressi puhul käib kaldkriipsu ette ja järele tühik: Pärnu mnt 17 / Roheline 5. Kui kaldkriips eraldab ainult majanumbreid, siis tühikuid ei panda: Narva mnt 36/38. Kui tänav on nimetatud isiku järgi (Johann Köleri tänav, Eduard Vilde tee), on aadressis tavaks eesnimi lühendada: J. Köleri 2, E. Vilde tee 51.

Majanumbrit täpsustav täht on väiketäht ja see kirjutatakse majanumbriga kokku: Pargi 1a, Sadama tee 8a. Maja- ja korterinumbri vahele käib mõttekriips: Aia 55–2, Pargi 1a–23.

9. Kuidas lühendada registrinumbrit ja arveldusarvet?

Äriseadustiku § 42 järgi antakse ettevõtjale äriregistrisse kandmisel registrikood, selle lühendiks sobib rg-kood. Registreerimisnumbri (nt osavõtjate registreerimisel) võib aga lühendada reg-nr.

Arveldusarve on argikeele sõna, oskuskeelne nimetus on arvelduskonto ja selle lühend on ak.

rg-kood 70002414
ak 221001177656

10. Kas „Tallinn, 22. märts 2004” või „Tallinnas 22. märtsil 2004”?

Õiged on mõlemad.

Kui dokumendi päises on märgitud nii dokumendi väljaandmise koht kui ka aeg, peavad need käändes ühilduma, st kui väljaandmiskoht on kohakäändes, peab sellega ühilduma ka kuupäev. Koma sellisel juhul ei panda.

Tallinnas 22. märtsil 2004

Teine võimalus on jätta nii koht kui ka kuupäev käänamata, kuid sel juhul peab nimetavas käändes kohamääratluse järel olema kindlasti koma.

Tallinn, 22. märts 2004

11. Kas aadressis käib koma?

Kui aadress jookseb ühel real, tuleb panna komad: AS Võru Juust, Pikk 23, 65604 Võru. Sihtnumber paikneb enne kohanime ning nende vahele koma ei käi: 65604 Võru. Kui aadress paikneb mitmel real, komasid ei panda:

AS Võru Juust
Pikk 23
65604 Võru

12. Kas sõnade telefon, faks ja e-post järele tuleb panna koolon?

Sõnad telefon (samuti lühend tel) ja faks eristuvad järgneva(te)st numbri(te)st piisavalt hästi ning nende puhul polegi üldiselt tavaks koolonit panna. Meili- ja Interneti-aadressi puhul jäävad kõrvuti sõna (e-post, koduleht) ja aadressiks olev tähekombinatsioon, mistõttu osa kirjutajaid näib tundvat vajadust kooloni kui eristusvahendi järele. Ühtluse mõttes võib aga ka e-posti ja kodulehe aadressi kirjutada ilma koolonita:

Eesti Keele Instituut
tel 641 1443
faks 641 1443
e-post eki@eki.ee
koduleht www.eki.ee

13. Kuidas kirjutada telefoninumbreid?

Kõige parem on vaadata Elioni kodulehelt www.elion.ee (otsing). Seal on antud telefoninumbrite rühmitamise soovituslik juhend, mis on vastavuses Rahvusvahelise Sideliidu soovitustega.

Selle kohaselt tuleks näiteks 7-kohalisi numbreid rühmitada tagantpoolt 4 ja 3 kaupa: 679 XXXX. Rahvusvaheline riigikood algab plussmärgiga ning riigikoodi ei panda sulgudesse: +372 6XX XXXX (Tallinn). Sulgudesse ei panda ka mobiiltelefoni võrgukoodi: 50X XXXX (EMT).

Lisalugemist ametikirja kirjutajale

Mis tahes eestikeelsete tekstide, sh ametikirjade kirjutaja saab keeleasjus nõu ja abi T. Erelti „Eesti ortograafiast” (kolmas, täiendatud trükk on Eesti Keele Sihtasutuse väljaandel ilmunud Tallinnas 1999. aastal), M. Erelti, T. Erelti ja K. Rossi „Eesti keele käsiraamatust” (teine, täiendatud trükk on Eesti Keele Sihtasutuse väljaandel ilmunud Tallinnas 2000. aastal) ning „Eesti õigekeelsussõnaraamatust ÕS 2006”.

Algustäheortograafia kohta vt samas kogumikus T. Leemets, Austus ei sõltu algustähest; õigusaktide ja kuupäevafraasi kirjutamise jm kohta vt Kirjakeele teataja II 1993–2000. Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitused. Tallinn, 2000; perekonnanimede käänamise kohta vt T. Leemets, Perekonnanimede käänamine. – T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik, Keelenõuanne soovitab. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 1996, lk 56–58; tänavanimede kirjutamise kohta vt siinses kogumikus P. Päll, Tänavanimede nõuannet.

Ümber töötatud artiklist „Ametikirjade keel” (Oma Keel 2001, nr 1)

Siinne esimene kirjanäidis on täpselt sellisel kujul avaldatud Jelena Rootamme raamatus „Ametikirja koostamine” (Tallinn 1999, lk 83), teine on seesama kiri, mille on oma keelehooldeseminari tööna läbi toimetanud presidendi kantselei töötajad. Mitu erinevust leiate?

1. näide

AS Parim Paber
reg nr 1825465778
Papi tn 8, 77777 TALLINN
tel 7777 777, faks 7777 78
e-post: parim@paber.ee

Pr Liinu Lepatriinu                       Teie 8. veebruar 1999 nr 6-25
Õitsva Roosi OÜ                          Meie 9. veebruar 1999 nr 68
Jõukas vald                                 
78965 EDUKAS MAAKOND

Kontoripaber

Lugupeetud proua Lepatriinu

Täname Teid vastamast meie kontoripaberi soodusmüügi kuulutu­sele. Palusite saata täiendavat informatsiooni valge koopiapaberi 80 g/mm kohta sooviga osta 40 pakki (500 lk pakis) kohaletoimetamisega 16. veebruaril 1999.

OÜ Parim Paber hinnakiri on lisatud. Sealt leiate ka informatsiooni kõigi pakutavate soodustuste ja teiste kaupade kohta. Hinnakiri kehtib kuni 31. maini 1999.

Teie tellimuse puhul oleks ühe paki hind      40.00
teile kehtiks hinnasoodustus 7% ,
ühe paki hind teile                                     37.20
40 paki maksumus                                  1488.00
käibemaks 18%                                       267.84
Kokku                                                   1755.84

Hind sisaldab kauba kohaletoimetamist tellija märgitud aadressil Tallinnas ja Harju maakonnas. Teie märgitud kauba kättesaamise tähtaja puhul tuleks esitada tellimus hiljemalt reedel, 12. veebruaril. Tellimuse palume esitada faksi teel: 7777 778, elektronposti aadressil: parim@paber.ee või posti teel.

Lugupidamisega
(allkiri)
Heikki Papper
müügijuht

Lisa: AS Parim Paber hinnakiri 3 lehel

2. näide

AS Parim Paber
registrikood ~ rg-kood 1825465778
Papi 8, 77777 TALLINN
tel 777 7777, faks 777 7778
e-post parim@paber.ee

Liinu Lepatriinu                           Teie 8. veebruar 1999 nr 6-25
Õitsva Roosi OÜ                          Meie 9. veebruar 1999 nr 68
Jõuka ~ Jõukuse vald                   
78965 Harjumaa

Kontoripaber

Lugupeetud proua Lepatriinu

Täname Teid, et vastasite meie kontoripaberi soodusmüügi kuulutusele. Palusite saata lisainfot valge koopiapaberi kohta (80 g/mm), mida Te soovite osta 40 pakki (à 500 lehte) koos kohaletoimetamisega 16. veebruaril 1999.

Kirjale on lisatud ASi Parim Paber hinnakiri, kust ~ millest leiate infot kõigi meie kaupade ja sooduspakkumiste kohta. Hinnakiri kehtib 31. maini 1999.

Ühe paki hind on 40.00. Arvestades 7% hinnasoodustust, läheks pakk Teile maksma 37.20.

Seega:    40 pakki              1488.00
             käibemaks 18%      267.84
             kokku                  1755.84

Tallinnas ja Harju maakonna piires toimetame kauba kohale tasuta. Kui soovite kaupa kätte saada 16. veebruaril, peaksite esitama tellimuse hiljemalt reedel, 12. veebruaril. Tellimuse palume faksida numbril 777 7778, meilida aadressil parim@paber.ee või saata postiga.

Lugupidamisega
(allkiri)
Heikki Papper
müügijuht

Lisa: ASi Parim Paber hinnakiri 3 lehel