Test ja testima

Tiiu Erelt

Võõrkeeltes on sõnad niisama mitmepalgelised nagu eesti keele sõnadki - neil võib olla palju tähendusi ja kõrvalmaike. Laenamisel võtame aga võõrkeelsest sõnast ainult selle osa, mida parajasti mingi mõiste tähistamiseks vajame, ning ülejäänu võib rahus laenuandjasse keelde maha jääda. Näiteks inglise tape tähendab igasugust kitsast paela või linti (sh pesupael, makilint, isoleerpael, mõõdulint jm), kuid eesti keelde võtsime laenu teip kleepriba, kleeplindi tähenduses ning samal viisil kitsendasime tegusõna teipima tähenduse 'kleepribaga kinnitama v lappima'. Inglise sõna file saab eesti keelde tõlkida sõnadega toimik; kartoteek; rivi, rida; viil (viili), aga ka fail. Oleme nimelt laenanud inglise sõnast ainult arvutikeelse tükikese: meilgi on fail arvuti oskussõna ja tähendab 'välismällu salvestuseks kohandatud, nimega andmekogum'.

Paraku unustatakse see vana laenamispõhimõte praegusel suurlaenamise ajajärgul kahetsusväärselt sageli. Kõige drastilisem näide on inglise sõnaga test juhtunu. Aastakümneid tagasi laenati see sõna koos pedagoogikas ja psühholoogias levima hakkava meetodiga ka eesti oskuskeelde. Tähendus oli siis ja on praegugi 'standardülesannete kogum psüühiliste omaduste või teadmiste ja oskuste mõõtmiseks'. Nii saab mõõta nt loogilist mõtlemist, mälu, hoiakut. Vastuste õigsust kontrollitakse testivõtmega. Verb testima tähendab vastavalt 'testi tegema, psüühilisi omadusi või teadmisi ja oskusi mõõtma', nt testitakse tähelepanu, rootsi keele oskust, testitakse mingile ametikohale kandideerijaid, üliõpilaseks pürgijaid. On loomulik, et terminid rändavad vahel ühelt erialalt ka naaberaladele, kuid säilitades oma põhitähenduse. Siingi olnuks see mingis ulatuses võimalik.

Juhtunud on aga midagi muud. Ollakse täiesti unustamas sõnu katse ja proov, katsetama ja proovima, sest eestlased on lummatud sõnadest test ja testima. Näiteid: USA katsetab uut tüüpi raketti — ja see olevat test (→ katsetus). Ajaleht proovib järele, kas ning kui kiiresti telegrammid kohale jõuavad — ja see olevat test (→ proov). Asjatundjad hindavad ja panevad paremusjärjestusse piimatooteid, pesupulbreid, päikeseprille või tolmuimejaid — ja need kõik olevat testid (→ hindamine, (toiduaine) degusteerimine). Mingi riik on sügavas majanduskriisis, aga kommentaator arvab, et "tõeline test on alles algamas" (→ proovilepanek). Sama sünnib ka liitsõnades: Neiu läheb rasedustesti tegema (→ rasedusproov). Autod kihutavad testirajal ja nende roolis on kogenud testisõitjad (→ katserada, katsesõitja). Modellikandidaadid peavad kõigepealt esitama testifotod (→ proovifoto). Uus kauplusekett avab testkaupluse (→ proovikauplus).

Kõik need testi-näited on keelemõjukast Eesti ajakirjandusest, niisamuti järgnevad tegusõna testima kasutuse näited: Hiina testib saare lähedal oma rakettrelvi (→ katsetab). Müüja ei lubanud põsepuna testida (→ (järele) proovida). Kõik kosmeetikatooted on kuskil laboris välja töötatud ja testitud (→ järele proovitud, läbi proovitud). Lõõr tuleb testida vastava tehnilise uurimiskeskuse poolt (= tuleb mees, paneb ajalehe või pilpad põlema ja proovib, kas lõõr tõmbab). Labor testis 27 sorti kartulikrõpse ja avastas veerandis testitud krõpsudes ülemäära nitraate (→ uuris, läbiuuritud krõpsud). Jalgpalliklubi testib ML-i hooajaeelses treeningmängus (→ proovib ML-i, teeb ML-iga proovi). Testige oma sõpru, kui olete omadega puntras ja vajate abi (pange sõbrad proovile). — Panin kõigile esitatud näidetele eestikeelsed tõlked sulgudesse. Näited on võetud üldkeele tekstidest, kus mingit testimist ei lähe üldse tarvis.

Niisama üleliigne on testimine ka enamiku erialade oskuskeeles, ometi tungib ta isegi oskussõnastikesse ja terministandardeisse. Sellel taustal on meeldiv lugeda 1998. a inglise-eesti-vene keemia sõnaraamatust (tehtud Hergi Kariku juhtimisel), et test-jar on keeduklaas, test-paper — reaktiivpaber ehk indikaatorpaber, test-plant - katseseade ja test-tube — katseklaas. "Kui keeruline," võivad selle peale öelda testitajad, "test peaks alati test olema — lihtne ja selge!" Küsimus on aga selles, kas me mõtleme eesti keeles, kasutame igapäevaelus ja erialasuhtluses eesti keelt — või läheme üle inglise keelele. Eesti oskuskeeles on paljudel erialadel olnud katsed ja nende tegemine olnud katsetamine, s.o uurimise eesmärgil mingi nähtuse esilekutsumine või mõjustamine, eksperimenteerimine. Nii on olnud keemias, füüsikas, bioloogias, põllumajanduses, tehnikas jm. Laborikatsed on olnud teimid, laboratoorne katsetamine - teimimine. Seda sõna üldkeeles tarvis ei lähe, küll on ta aga harilik ehituses (nt ehitusmaterjalide tugevusteimid, paindeteimid, väsimusteimid), elektroonikas, farmaatsias jm. Teim(ima) on J. Aaviku tehistüvi, mida ta 1936. aastal pakkus tähenduses 'uurivalt, tähelepanelikult vaatlema, läbi vaatama', kuid mis käibele läks juba kolmekümnendate lõpus üksnes oskuskeeles ja eelmainitud tähenduses.

Kõige enam paistab testima-suurmoe tõttu kannatada saavat meie oma tegusõna proovima, mille kasutamist seetõttu meenutan. Seletussõnaraamat annab esimeseks tähenduseks 'millegi omadusi, seisundit, sobivust vm kindlaks tegema', nt Mees proovib vikatit, värve, uut püssi, noa teravust. Proovib varbaga vett. Tüdruk proovib kingi jalga. Alltähendused on kellegi või millegi väärtust katsumustes kindlaks tegema, kedagi või midagi proovile panema (nt Inimest proovitakse töös) ja 'maitsma' (nt Proovi meie aia õunu). Teine tähendus on seletussõnaraamatu järgi 'midagi teha püüdma' (nt Proovisin tõlkida). Tarvilikud on olnud ka ühendtegusõnad järele proovima 'midagi kontrollimisega kindlaks tegema' ja läbi proovima 'põhjalikult, ammendavalt proovima'.

Nimisõna proov keskne tähendus on 'väike osa millestki (hrl omaduste või koostise määramiseks)', nt kauba-, kivimi-, mulla-, piima-, riide-, veeproov. Kuid loomulikult on proov ka 'tegevus omaduste, väärtuste vms kindlakstegemiseks', nt Teeme proovi, kas tross peab vastu. Piima rasvasuse proov. Naha tundlikkuse proov. Koorilauljate hääleulatuse proov.

Olen nüüd kirjeldanud, millest kõigest ollakse loobumas. Ehk sooviks keegi veel meelde jätta eesti ütlemisi:

Universaalsed test ja testima on küll mugavad, kuid kas eesti keelest ei lähe jälle suur tükk kaduma?