Kaasa arvatud ja välja arvatud

Sirje Mäearu

Keelenõuandest on küsitud, kuidas peab kirjutama kaasa arvatud- ja välja arvatud-tarindeid. Küsijaile pakub huvi nii ortograafiline kui ka süntaktiline külg. Vastakem kohe algul kõige sagedamale küsimusele: kaasa arvatud ja välja arvatud tuleb alati lahku kirjutada. Süntaktiliselt on need tarindid aga kas kiil või hoopis täiend, lisand ja rindliige - siit ka erisugune ühildumine ja vahemärgistus.

Kaasa arvatud- ja välja arvatud-tarindite puhul on enamasti tegu sisu täiendavate kiiludega. Kiil või kiillause on lause, mis on paigutatud teise lause sisse sellega grammatiliselt seostamata. Kiilud lisavad hõlmava lause või selle osade kohta sisulisi kommentaare, paiknevad tavaliselt kommenteeritava fraasi või lause järel ning eraldatakse komade, sulgude või mõttekriipsudega. Komad eraldavad kiilu hõlmavast lausest nõrgemalt kui sulud. Sulud on omased neutraalsele väljendusviisile ja paigutavad nende vahel oleva teksti muu teksti suhtes tagaplaanile. Vormistades kiilu enam-vähem samamoodi kui kahepoolne mõttekriips, eraldavad sulud teda siiski pisut tugevamini. Mõttekriipsudega eraldatakse tavaliselt pikemaid kiillauseid, eriti kui hõlmavas lauses või kiilus esineb komasid. Kirjapildi selguse huvides pole soovitatav kiilu ümber ja sees ühesuguseid märke kasutada. Üldjuhul on nõrgemad märgid seespool, tugevamad väljaspool. Mõttekriipsud tõstavad nendega raamitud teksti sama oluliseks kui ümbritsev tekst. Kui mõttekriipsud raamivad kiilu, mis tavaliselt eraldatakse komadega, saab kiil seeläbi esiletõstetum. Stiililt sobib sulgudega vormistus ennemini asjaajamiskeelde ja mõttekriipsudega vormistus ennemini publitsistikasse või ilukirjandusse. Kolmest kirjavahemärgivõimalusest selgemad (ja probleemitumad) on kahepoolne mõttekriips ja sulud. Näiteks: Minu äranägemist mööda on ta pannud mängu pool töökoda, kaasa arvatud tallaõmblusmasin. Iga viimane kui üks poissmees Aasias, Cooper ise kaasa arvatud, oli kosjas käinud. Ravimeid tuleb säilitada lõpp-pakendis, välja arvatud juhtudel, kui toodetakse väga suuri pakendeid. .. ja seal pidi ta kogu aeg olema, välja arvatud siis, kui Tengil ta endaga kaasa võttis. Tulid kõik (kaasa arvatud lapsed). Programmis olid esindatud kõik riigiteatrid (välja arvatud Vene Draamateater) paremikuga tervest teatrihooajast. Peetagu meeles, et tegemist on jutuga, mille kogu sündmustik — üks põige välja arvatud — toimub siseruumis ja öösel.

Kui kiil paikneb kommenteeritava fraasi või lause ees, oleks parem see asendada kõrvallausega. Näiteks: Välja arvatud Jüri, võttis matkast osa kogu klassKui Jüri välja arvata, võttis matkast osa kogu klass. Välja arvatud inimesed, kellel on geneetilised defektid, on keha üldiselt võimeline reguleerima kolesteroolitasetKui välja arvata inimesed, kellel on .. Vajaduse korral tuleb sõnastust muuta ka muudel juhtudel, nt: ..värske liha, mida ei ole töödeldud säilivuse kindlustamiseks, välja arvatud jahutamine või külmutamine.. värske liha, mida ei ole säilivuse tagamiseks/huvides töödeldud või mida ei ole säilitamiseks töödeldud, välja arvatud jahutatud või külmutatud.

Kaasa arvatud- ja välja arvatud-tarindite puhul on probleemiks ühildumine. Peamine, mis kiilu mittekiilust eristab, on grammatilise seose puudumine, kiil on vormilt sõltumatu. Kui küsitakse, kumb on õige, kas Ta on käinud kõikides Aasia riikides, välja arvatud India ja Tai või Ta on käinud kõikides Aasia riikides, välja arvatud Indias ja Tais, siis tahetakse teada, kas lause lõpuosa ühildada või mitte. Ühildamise korral tuleks neid tekstiosi käsitleda täiendi või lisandina, kus laiend ühildub oma põhjaga, või hoopis rindliikmena. Ühildamisest oleneb ka kirjavahemärkide kasutus; täiendi, lisandi või rindliikme eraldame harilikult komaga, kiilu eraldamiseks võib kasutada ka tugevamaid vahemärke. Näiteks: Kõiki ühendab siiski usaldusväärsus, täpsus ja vastupidavus äärmuslikes oludes, kaasa arvatud plahvatusohtlikes. Üleminekuriikidel, kaasa arvatud Eestil, on see alumine piir väga madal, mis on üheks argumendiks lastetoetuste diferentseerimisel vanemate sissetuleku järgi. — Neis kahes lauses on kaasa arvatud-tarind täiendiks ja lisandiks ning koma sobivam.

Kõnesolevate tarindite vormistamine sarnaneb näiteks- ja nagu-tarindite omaga. Vrd: Osal õpilastel, näiteks/nagu Jaagul ja Leol, olid kodutööd tegemata ning Osal õpilastel (näiteks/nagu Jaagul ja Leol) või (näiteks/nagu Jaak ja Leo) olid kodutööd tegemata. Kui kaasa arvatud- ja välja arvatud-tarind jätta ühildamata, oleks kiilu vormistamisel parem kasutada kiilumärke - sulge või kahepoolset mõttekriipsu, nt Need võistlused on vaeguritele (kaasa arvatud pimedad). Ühildamata tarind on sageli paremgi kui ühildumise tõttu tekkiv käändekorduslik variant, nt Kõne vastuvõtmiseks vajutage mis tahes klahvile (välja arvatud NO-klahv) ja Kõne vastuvõtmiseks vajutage mis tahes klahvile, välja arvatud NO-klahvile. Kiilumärkide kasutus aitab vältida arusaamisraskusi, vrd nt: Veel lähiminevikus asustas pruunkaru peaaegu kogu Euroopat (kaasa arvatud Briti saared), Atlase mägesid, Põhja-Aasiat ja Põhja-Ameerikat ning Veel lähiminevikus asustas pruunkaru peaaegu kogu Euroopat, kaasa arvatud Briti saari, Atlase mägesid, Põhja-Aasiat ja Põhja-Ameerikat.

Rinnastamisel ei pruugi rindliikmete kokkulangevaid komponente korrata, näiteks: Üldjuhul võib toitu ahju panna kõikidest materjalidest [nõudega], välja arvatud metallist nõudega. Omastavaline tarind eraldatakse komaga ainult eestpoolt, tagapoolne koma jääb täiendomastava ja selle põhisõna vahelt ära. Näiteks: Daytoni rahulepingu kohaselt tulnuks Bosnia vaenupooltel juba mitu kuud tagasi teatada NATO-le kõigi oma armeeobjektide, kaasa arvatud relva- ja laskemoonaladude, asukohad.. kõigi oma armeeobjektide, kaasa arvatud relva- ja laskemoonaladude asukohad. Kuni 1. oktoobrini on Venemaa riikliku tollikomitee kinnitusel vene meremeestel, kaluritel ning välismaal paiknevate esinduste töötajatel õigus erinevate kaupade, kaasa arvatud liiklusvahendite tollivabaks sisseveoks Venemaale.. õigus kaupu, kaasa arvatud liiklusvahendeid, tollivabalt Venemaale sisse vedada. Osastavas peaks koma panema.

Kaasa arvatud-tarindi asemel võib kasutada sealhulgas-tarindit. Sealhulgas tähendab muu(de) hulgas, nt Lapsed, sealhulgas Juku. Mõnikord peetakse sealhulgas sobivamaks kui kaasa arvatud. ("Inglise-eesti õigustõlke käsiraamat" soovitab tõlkida including eesti keelde sealhulgas ning ütleb, et kaasa arvatud on vaste, mida tõlkes ei tohiks kasutada.) Näiteks: Ülikool on loonud sisemise andmesidevõrgu ning sidemed ülikooliväliste, sealhulgas rahvusvaheliste infovõrkudega. Egiptusest leitud nn Ebersi papüüruses on säilinud 800 retsepti, kirjeldatud üle 80 ravimtaime, sealhulgas unimagunat, riitsinust, hispaania kärbest, koerapöörirohtu, piparmünti jt, samuti maksa ravitoimet. Harvemini kasutatakse muu hulgas, nt Rota filter eemaldab suured mikrosakesed (muu hulgas õietolmu). Vahel on võimalik ka teistsugune sõnastus, vrd nt: Kõik olid kokku tulnud, kaasa arvatud vanaätid. Kõik olid kokku tulnud, sealhulgas vanaätid. Kõik olid kokku tulnud, isegi vanaätid.

Sõnaühendeid (viimane) kaasa arvatud ja (viimane) välja arvatud kasutatakse ka näitamaks mingi järjestatud hulga viimase liikme kuulumist või mittekuulumist hulka. Rajava käände tarindis (kuni) milleni on enamasti tavaks viimane liige kaasa arvata, vajaduse korral märgitakse kaasa- või väljaarvamist eraldi. Näiteks: Sõidusoodustust saavad kuni kuueaastased lapsed (kaasa arvatud). Esimesest kuupäevast üheksandani, viimane kaasa arvatud, on meil külas sõsarettevõtte turundusjuht. Hulgitoode on toode, mis on läbinud kõik protsessietapid kuni lõpliku pakendamiseni (viimane välja arvatud).

Mõnikord kasutatakse samasisulisi ladinakeelseid tsitaatsõnu inclusive '(viimane) kaasa arvatud' ja exclusive '(viimane) mitte kaasa arvatud', nt: Sõjaväekohustus kehtib meestele vanuses 18-33 eluaastat inclusive. Probleemi käsitlus on esitatud paragrahvi 1 lõikest 4 kuni paragrahvini 2 exclusive. Siinkohal tasub meenutada, et tsitaatsõnu tuleb kirjutada teises kirjas (nt kaldkirjas, kui muu tekst on püstkirjas).

Välistust saab väljendada ka paitsi-, peale- ja kui välja arvata-tarindiga. Paitsi tähendab 'peale, välja arvatud'. Näiteks: Lahti kõigil päevadel paitsi pühapäev või pühapäeval. Kutse saadeti kõigile peale minu. Peale Jüri ei tea sellest otsusest veel keegi. Kui Jüri välja arvata, ei tea sellest otsusest veel keegi. Igal juhul on aknad pimedad ja tühjad, tänavad on tühjad ja number kaks liini buss on tühi, välja arvatud bussijuht ja minakui bussijuht ja mina välja arvata. Kriipsu pikkuste esitamine — paitsi mõtte- ja sidekriipsu eristus — ei kuulu õigekirjasse.

Tarindeid nagu kaasa arvatud, välja arvatud jts sobib lühendada tarbetekstis, mitte aga ilukirjanduses, pidulikus ega tippametlikus tekstis. Näiteks: Ka adverbiaallause (v.a kohalause) on tervikuna viiteseoses korrelaadiga. Kudedesse, v.a neerudesse, nad ei tungi. Kaubad toimetatakse kohale igal argipäeval, v.a reedel. Sarja oluliseks funktsiooniks on naha loomulike kaitsefunktsioonide, sh hapnikuvarustuse ergutamine, tugevdamine ja optimeerimine. Rota filter eemaldab suured mikroosakesed (mh õietolmu). Näitus toimub 1.-6. mail (k.a) või Näitus toimub 1.-6. mail (viimane k.a). Sama moodi v.a ja viimane v.a. Inclusive't saab lühendada incl. ja inc. ning exclusive't excl. ja ex., kusjuures tuleb meeles pidada, et ladina lühendeid kirjutatakse samuti teises kirjas nagu tsitaatsõnu.


Kasutatud kirjandus

M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika II. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993.

M. Erelt, T. Erelt, K. Ross, Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 1997.

Inglise-eesti õigustõlke käsiraamat. Tallinn: Eesti Õigustõlke Keskus, 1997.

Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 1999.