Iganes

Mati Erelt

Tänapäeva eesti keeles on asesõnade ja määrsõnade umbmäärastajaks eelkõige verbi tahtma des-vorm, mis on kaotanud oma algse leksikaalse tähenduse ning muutunud asesõnadega ja määrsõnadega seostuvaks partikliks, nt Ta võib teha mida tahes, minna kuhu tahes, magada kui palju tahes = kui tahes palju, süüa mis tahes toite = mis toite tahes jne. Sõnavorm tahes käitub nagu liidepartikkel -gi, -ki umbmääraste asesõnade ja määrsõnade koosseisus, nt keegi, miski, kuid erineb sellest oma üldisustähenduse ja ka möönva tähenduse poolest. tahtma-verbist lähtuvad sellise tähendusega umbmäärastajad ka soome keeles, nt kuka tahansa, milloin tahansa, ungari keeles akárki 'kes tahes' (akár 'tahab' + ki 'kes'), samuti mitte-soome-ugri keeltes, nt ladina quilibet 'kes tahes' (quis 'kes' + libet 'tahab'), quivis 'iga, mis tahes'.

Paljudes keeltes kasutatakse aga umbmäärastajana ajamäärsõnu. Näiteks inglise keeles saab määrsõna ever kasutada nii umbmäärase ajamäärsõnana: Do you ever wish you were rich?, kui ka ajatähenduse kaotanud umbmäärastajana asesõnade ja määrsõnade koosseisus: whoever, whichever, whenever jne. Paul Alvre P. Alvre, Läänemeresoome indefiniitpronoomeneist. — Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 181. Helsinki, 1982, lk 50. järgi ei ole ajalise umbmäärastamise strateegia partiklite eales ja iganes abil päris võõras olnud ka eesti keelele. Kui see nii oligi, siis pidi neid partikleid küll väga harva selles funktsioonis kasutatama, sest ei 1890., 1930. ega 1980. aastate tekstikorpuses ei leidunud ühtegi seesugust näidet. Määrsõna iganes, mida XX sajandil kasutati võrdlemisi vähe (XIX sajandil oli tema esinemissagedus mõnevõrra suurem), on kuni 1990. aastateni kirjakeeles esinenud kahes tähenduses: a) umbmäärase ajamäärsõnana, mida kasutatakse põhiliselt eitavas lauses, nt Siit ei tahaks iganes (= iialgi, kunagi) lahkuda, või b) ajatähenduse kaotanud umbmäärase määrsõnana, nt Rääkis kõik ära, mida ta iganes (= üldse) teadis. Juhtum b on küll rohkem grammatikaliseerunud kui juhtum a, kuid iganes on erinevalt partiklist tahes mõlemal juhul siiski iseseisev määrsõna, mis kuulub verbi või kogu lause juurde.

Üsna hiljaaegu on aga toimunud määrsõna iganes kasutuses järsk hüpe grammatikaliseerumise ahelas. Ta on muutunud asesõna ja määrsõna juurde kinnistunud partikliks ja sellisena vallutamas partikli tahes kasutusala. 1990. aastate tekstikorpuse ajakirjandusosas oli kokku 108 iganes kasutusjuhtumit, neist tervelt 72 sellist, mille asemel võinuks sama hästi kasutada ka tahes. Näiteks:

Kust võtab Maruste, Runnel või kes iganes õiguse otsustada, mida need inimesed tohivad ja mida nad ei tohi lugeda?

Ma kordan, me pole Soome ja Rootsi, kes pikaajaliste rahvusvaheliste subjektidena võivad oma NATO-ga liitumise otsuse vastu võtta, millal iganes.

Barbara järgnes koos perega talle kuhu iganes ning seetõttu on Bushid 51 abieluaasta jooksul juba 30 korda kolinud.

Valitsuse määrust võib nimetada kuidas iganes, kuid pidada seda eluasemefondi direktori kombel sotsiaalseks õigluseks on liig mis liig. See on sulaselge sotsiaalne ebaõiglus, mille põhjendus võib olla eeskätt kinnisvaraturu päästmine ummikust.

See on kohutav õnnetus, mis võib juhtuda kus iganes.

Energia- ja gaasimüügivõrgu kohta on eelnõus öeldud, et suurtarbijatel on õigus energiat osta kust iganes, seevastu väiketarbijad ostavad energiat kindlast jaotusvõrgust.

Kindral ütles, et ta on valmis tegema mida iganes, et tuua enne valimisi kasu Bob Dole'i kampaaniale.

Põhiliselt laiendab iganes verbi laiendina toimivaid asesõnu ja määrsõnu, kuid on paar näidet sellegi kohta, kus ta toimib täiendi laiendina. Näiteks:

S-i advokaat R rõhutas, et ükski poliitiline, eetiline või mis iganes muu põhjus ei tohiks mõjutada kriminaalõigusliku hinnangu andmist kohtualuste tegudele.

Vastavalt vaimsele või füüsilisele seisundile võis tegelda mägironimise, köietantsu, võrk- ja korvpalliga, kotis hüppamise, Tai Chi Chuan stiilis hommikuvõimlemise või mis iganes muu spordialaga.

Täiendi umbmäärastajaks on üldiselt ikka veel tahes (mis tahes ülesanne, kui palju tahes) ning üldse on tahes esialgu veel umbes kolm korda sagedamini esinev partikkel kui iganes. Ent kui kauaks?