Sponsor ja toetaja

Sirje Mäearu

Professor Uno Mereste toimetatud «Inglise-eesti majandusterminite seletussõnaraamatu» järgi (Tallinn, 1992) on sponsor 'rahaannetaja, rahaga toetaja -- isik, kes loovutab rahasummasid oma tegevuse ja selle tulemustega otseselt mitte seotud teaduse-, kultuuri-, spordi- jne üritusteks'.

Sponsorit sobib eesti keeles märkima toetaja ja sponsoritegevust toetama. us-liiteline toetus väljendab nii protsessi (nt Üleskutse leidis laialdast toetust), olles teonime toetamine sünonüümiks, kui ka tegevusvahendit, nt liitsõnus sünni-, laste-, haigus-, vallandus-, matusetoetus. Teadustöötajaile tuttav grant on omasõnaga uurimisraha või uurimistoetus.

Kuidas aga öelda sponsori tegevuse kohta sponsor-tüve sisaldava verbiga? Tõesti, sponsorist tegusõna tuletamise võimalusi näib olevat rohkesti. Üsna levinud vorm on sponsoreerima (sponsor + eeri + ma, vrd analoogsed doktoreerima, marmoreerima). Ületuletatud on sponsoriseerima (sponsor + is + eeri + ma, vrd vääreeskuju pakkuv aktiviseerima, mille asemel tuleks eelistada lühemat kuju aktiveerima), sponseerima-sõnas liitub eeri- ilma or-liiteta tüvele (vrd dispanser -- dispanseerima, reversor -- reverseerima). Otsetegusõna ladina keelest on spondeerima (vrd suspensor, suspensioon, aga suspendeerima). Eesti omaliiteline vorm on sponsordama (nagu on nt saksa keeles sponsern).

Keelenõuandjad soovitavad kõigi nimetatud variantide asemele lühikest ja lihtsat kuju sponsima, mis on saadud i-sufiksi liitmisel puhtale tüvele. Verb sponsima pöördub nagu õppima: sponsida (III välde) -- sponsin (II välde). Sponsima seostub hästi sõnaga sponsor. Kerge kõnekeelsus ei tohiks häirida (vrd soome sponsoroida ja spons(s)ata), eesti kirjakeelde on varemgi selliseid uudissõnu tekkinud.

Tegijanimi sellest verbist on sponsija, mida saab kasutada kõrvuti sponsoriga. Toetustegevus nähtusena on sponsimine ehk sponsorlus.

Liitsõnamoodustus allub tavalistele reeglitele. Sponsorid, kes sponsivad kultuuri, sporti või teadust, on kultuuri-, spordi- või teadussponsorid (kahesilbilised kolmandavältelised us-liitelised sõnad kalduvad nimetavaliselt liituma, nt kiirgusallikas). Sponsoriks olev ettevõte on sponsorettevõte. Sponsori ehk toetaja ja sponsitu (nt sponsitud teatri, näitleja, etenduse) ehk toetatu vahel sõlmitud leping on sponsorileping ehk toetusleping. Sponsorit reklaamiv klipp on sponsorireklaam.

Õiguskeel 1995, nr 3