TIIU ERELT, TIINA LEEMETS, SIRJE MÄEARU, MAIRE RAADIK

KEELENÕUANNE
SOOVITAB

TALLINN 1996
Koostanud Sirje Mäearu

Toimetanud Tiiu Erelt ja Maire Raadik

Küljendanud Tiina Leemets (raamat) ja Indrek Hein (HTML)

Kaane kujundanud Kalev Tomingas

Välja andnud Eesti Keele Sihtasutus

ISBN 9985-85/-27-7

Saateks

Kogumikku on koondatud Eesti Keele Instituudi keelenõuandjate viimastel aastatel ilmunud kirjutised, mida on osaliselt täiendatud ja parandatud. Lisatud on neli uut artiklit. Kirjutised on jagatud rühmadesse (sõnavara, sõnamoodustus, morfoloogia, süntaks ja ortograafia). Teemade läbipõimumise tõttu on rühmitamine kohati tinglik. Kogumiku eesmärgiks on hea keele soovitamine. Seda sobib lugeda kõigil emakeele huvilistel.

Kasutatud lühendeid

ains - ainsus

AS - aktsiaselts

jne - ja nii edasi

ingl - inglise keel(es)

jm - ja mujal; ja muud

jts - ja teised sellised

kd - köide

ld - ladina keel(es)

lk - lehekülg

mitm - mitmus

N - nimetav

nn - niinimetatud

nr - number

n-ö - nii-öelda

Om - omastav

Os - osastav

p.o - peab olema

pr - prantsuse keel(es)

S - sisseütlev

sh - sealhulgas

sks - saksa keel(es)

sm - soome keel(es)

s.o - see on

st - see tähendab

tr - trükk

v.a - välja arvatud

vm - või muu(d)

vms - või muud sellist

vn - vene keel(es)

vrd - võrdle

vt - vaata

ÕS - õigekeelsussõnaraamat