poolt vastu

Sirje Mäearu

Kõnes ja kirjas hakkab kõrva ja silma poolt-tarindite üle-määrane kasutus. Oma mõju on siin nii saksa, vene kui ka inglise keelel. Nimelt leiab niisuguseid sisult isikulisi ja vormilt umbisikulisi tarindeid eesti tõlgetest, nt die Tür wurde von einer Frau geöffnet > uks avati naise poolt pro naine avas ukse; список составляется учениками > nimestikku koostatakse õpilaste poolt pro õpilased koostavad nimestikku, the British Isles are surrounded by the sea > Briti saared on ümbritsetud mere poolt pro Briti saari ümbritseb meri. Omal ajal pakkus keeleuuenduslane Johannes Aavik poolt-tarindi leviku piiramiseks isegi uue käände: kas n- või nt-lõpulise tegijakäände, nt lainete poolt asendada lainein kaldale uhutud esemed või lainetent ehk laineint kaldale uhutud esemed. Need ettepanekud ei leidnud aga küllaldast poolehoidu.

Üsna levinud on, et kaassõnalise tegijamääruse varal laiendatakse umbisikulises tegumoes esinevat öeldisverbi. Kuna tegija on teada, siis saab ja enamasti on ka parem kasutada isikulist tegumoodi: tähtsaid minevikusündmusi kirjeldatakse Russowi poolt põnevalt ja köitvalt > tähtsaid minevikusündmusi kirjeldab Russow põnevalt ja köitvalt, Eesti majandust kontrollitakse Vene kapitali poolt > Vene kapital kontrollib Eesti majandust, ettepanek lükati eurooplaste poolt tagasi > eurooplased lükkasid ettepaneku tagasi, taolised tsiviilformeeringud on Eesti ajaloos olnud sageli poliitiliste rühmituste poolt mõjutatud > selliseid tsiviilformeeringuid on Eesti ajaloos sageli mõjutanud poliitilised rühmitused.

tud-lauselühendis saab omastavalisest käändsõnast ja kaassõnast koosneva tegijamääruse nii mõnigi kord asendada omastavalise või seestütlevalise tegijamäärusega. Näiteks: kirjaniku poolt loodud tegelased > kirjaniku loodud tegelased, teie poolt saadetud faksid > teie saadetud faksid, ERSP Riigikogu liikme K. Jaak Roosaare poolt esitatud eelnõu suunati riigiõiguskomisjoni > ERSP riigikoguliikme K.Jaak Roosaare (esitatud) eelnõu suunati riigiõiguskomisjoni; tuule poolt pargitud nägu > tuule või tuulest pargitud nägu, tormi poolt põhjustatud purustused > tormi või tormist põhjustatud purustused, lammaste poolt näritud kadakad > lammaste või lammastest näritud kadakad. Seestütlevaga sobib asendada olendit, eset või nähtust märkivaid poolt-tarindilisi tegijamäärusi, inimest märkivad seestütlevalised tegijamäärused on tänapäevakeeles vananenud või kahemõttelised, nt ajakirjanikust kirjutatud lugu '1. lugu ajakirjanikust; 2. ajakirjaniku kirjutatud lugu'.

Kui käänd- ja kaassõnaline tegijamäärus kuulub liitöeldises esineva tud-kesksõna juurde, saab sealgi teha asenduse: muru on tampivate jalgade poolt üles küntud > muru on tampivatest jalgadest üles küntud, tampivad jalad on muru üles kündnud.

Ka tav-kesksõnalisi täiendeid saab vahel kohendada, nt pühvlite poolt veetav vanker > pühvlivanker.

poolt-tarindiline tegijamäärus võib laiendada ka tuna- ja mata-vormi: nägime varast politseiniku poolt kinnihoituna > nägime, et politseinik hoidis varast kinni; küttesüsteemid olid majavaldajate poolt sisse lülitamata > majavaldajad ei olnud küttesüsteeme sisse lülitanud.

Tavaväljendeis poolt-tarindit enam ei asendata, nt kõigi poolt armastatud ja austatud õpetaja, kohtu poolt karistatu.

Kui öeldava mõte on selge poolt-sõnatagi, jätame ta välja.

Rahva Hääl 19.2.1994