Ennetama

Maire Raadik

1976. a «Õigekeelsussõnaraamatu» järgi on ennetama 'ette, mööda jõudma (kellestki või millestki)'. Lähedase sisuga edestama '(kellestki) ette jõudma või ees olema' väljendab eeskätt spordisõnana edemust, paremust: Jüri edestab Jaani kahe punktiga 'Jüril on Jaani ees kahepunktine edu, Jüri on Jaanist kahe punktiga ees'.

«Eesti kirjakeele seletussõnaraamat» ütleb ennetama kohta: kellestki v. millestki enne jõudma, ette v. mööda jõudma (hrl. millegi ärahoidmiseks).1 Seletussõnaraamatu ja tema aluseks oleva sõnakogu näiteist tuleb tegelikult esile kahesugune ennetama tarvitus: ennetama tähenduses 'ette jõudma' ja ennetama pro 'ära hoidma, vältima' vms. Mõlema tarvituse kohta leiab näite seletussõnaraamatu ennetama artiklist: «Tööviljakuse kasv on ennetanud toodangu kasvutempot» 'on ette jõudnud toodangu kasvutempost'; «Kuritegusid peab püüdma ennetada» 'ära hoida'.

Kirjakeele seletussõnaraamat on ennetama sisu seletades õigupoolest kaks tähendust 'ette jõudma' ja 'ära hoidma' üheks kokku võtnud, sidudes ennetama kui 'ette jõudma' millegi ärahoidmisega. Ent kas kuritegude ärahoidmine neist ette jõudes on midagi enamat kui kuritegude ärahoidmine? Ja mida tähendab ennetama selles kirjakeele kartoteegi lauses: «Samal ajal on meil olemas kõik eeldused kitsaskohtade ennetamiseks ning meie linnaehitus.. peaks kulgema selliselt, et kitsaskohti ei tekikski»?

Henno Meriste on kümmekond aastat tagasi sõna võtnud väljendite kuritegude ennetamine ja profülaktika vastu ning väljendite kuritegude preventsioon, ärahoidmine, vältimine ja tõkestamine poolt, soovitades ühtlasi profülaktika kasutusvalda «piirata eeskätt meditsiiniga ja mitte lasta tal tungida õigusteaduse, tuletõrje («tulekahjude profülaktika») ja muile maile».2 H. Meriste oletas üheks põhjuseks, miks verbile ennetama omistatakse tähendus 'ära hoidma, vältima', soovi hoiduda sõnast profülaktika ja tarvitada seeasemel eesti oma sõna.

Tehkem siis nende asjade vahel vahet. Ennetama on 'ette jõudma', mitte 'vältima' ega 'ära hoidma', ning pikema ette jõudma kõrval jätkub parasjagu ruumi ka temast lühemale sünonüümile ennetama: «Lucy kordas öeldut ning järgmist küsimust ennetades teatas oma nime» (A. Christie, Paddington 16.50. Tallinn, 1976, lk 44); «Lepingu kehtivusaja lõppedes täitub Jacksonil 50. eluaasta, ent soliidsele eale vaatamata ennetab ta nagunii publiku maitse, arvavad ameeriklased» (Aja Pulss 1991, nr 22, lk 26); «Kui leiutise on samaaegselt teinud mitu eri leiutajat, siis saab patendi see, kes ennetab teisi patenditaotluse sisseandmisega» (Inglise-vene-eesti patendinduse sõnaraamat. Tallinn, 1976, lk 32).

Ärahoidmine, ärahoie, tõkestus on preventsioon, haiguse ärahoie on profülaktika. Kitsaskoht on kas tõkestav asjaolu, nõrk külg vms, paberliku kitsaskohtade ennetamise (või likvideerimise) asemel sobib näiteks raskuste ületamine.

Kui tööviljakuse kasv ennetab toodangu kasvutempot, nagu oli seletussõnaraamatu näites, siis kasvab tööviljakus ennaktempos. Omaette sõnana tähendab ennak 'ettejõudmist, ettejõutust, edu, edumaad', ennakult on 'ettehaaravalt, enne, ette ära'.3

Nii ennak kui ka ennetama tuletis ennetus on mitme oskussõna esikomponendid. Ennakvõrse, ennakvõrsuma, ennakõiduma on aiandusterminid. Sõjandus tunneb ennetuslööki ehk ennetusrünnet4, tehnikasõnavarra kuulub ennetusremont, s.o plaaniline remont masinate, seadmete jms korrashoiuks, profülaktiline (rikete vältimist taotlev) remont5, tehnikasõnaraamatus on ennetusremont võrdne hooldusremondiga.6

Seletussõnaraamat seletab märksõna ennetus kui 'ennetamist, ärahoidmist', ennetusabinõu seletust asendab näide: «Ennetusabinõud tulekahjude, avariide, õnnetuste ärahoidmiseks». Ükskõik, kumb tähendus, kas 'ette jõudma' või 'ära hoidma', ka valida, on siin näites ennetus- ülearune: aitab, kui öelda tulekahjude, laeva-, liiklus- jm õnnetuste vältimise abinõud ehk meetmed.

Tartu päevalehe Postimees sõnumis «Eesti Pank ei ennetanud Soome marga devalveerimist» seisab, «et sisuliselt ei võtnud EP kasutusele mingeid preventiivseid meetmeid Soome marga devalveerimise eel» (Postimees 19.11.1991). Eesti Pangal ei ole võimu marga devalveerimist tõkestada, vahest kahetseti taga vastuabinõusid ehk vastumeetmeid.

Ennetama on sihiline verb, mille juurde võib kuuluda nii täis- kui ka osasihitis: «Sergei Prokofjevi surm ajuverevalumi tõttu 5. märtsil 1953 ennetas vaid mõned tunnid ametliku teate Stalini surmast» (Postimees 1.1.1992); «Lorelli vaatas tagasi, kuid Willie oli vilunud mees ja ennetas tema liigutust, tõmbudes kähku tüve varju» (J. H. Chase, Kilpkonna tuleb otsida Sienast. Tallinn, 1991, lk 104).


1 Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. I köide, 2. vihik. Tallinn, 1991.

2 H. M e r i s t e, Eramu ja mõni muu. Suleseadja sõnasobitusi. Rmt: Kirjakeel 1983. Tallinn, 1983, lk 152.

3 T. E r e l t, R. K u l l, H. M e r i s t e, Uudis- ja unarsõnu. Tallinn, 1985.

4 E. V e s k i m ä g i, H. E r n i t s, Vene-eesti sõjanduse sõnaraamat. Tallinn, 1986.

5 T. E r e l t, R. K u l l, H. M e r i s t e, Uudis- ja unarsõnu.

6 Vene-eesti tehnika sõnaraamat. Tallinn, 1975.

Keel ja Kirjandus 1992, nr 8