Keelenõuannete kogu


Kuidas käänata sõna tuhat (2021-09-29)


Keelenõuküsijaid on huvitanud sõna tuhat käänamine ja seda eeskätt mitmest arvsõnast koosnevates ühendites, nagu nt neli tuhat, kakssada tuhat kümme.

Allikad
Sõna tuhat osastava käände vormi tuhat on ainuvõimalikuks peetud varasemates õigekeelsusallikates (nt „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat“ 1918, „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat“ III kd, 1937). „Väikesest õigekeelsussõnaraamatust“ (1953) alates on õigekeelsussõnaraamatud esitanud kaks vormi: tuhandet ja tuhat (liitarvu osana).

Termin
Küsimuskohaks on olnud termini liitarvsõna (ka liitarv) tähendus. Paistab, et ühelt poolt märgib see liitsõnalist arvsõna (nt kuuskümmend), teiselt poolt aga mitmest arvsõnast koosnevat ühendit (kolm tuhat nelisada viiskümmend).

Eduard Vääri esitab „Eesti keele õpikus keskkoolile“ (1968, lk 61) arvsõnade liigituse: liht-, liit- ja ühendarvsõnad. Lihtarvsõnad koosnevad ühest sõnatüvest (teine, kolm, sada, tuhandes), liitarvsõnad mitmest tüvest (kolmkümmend, seitsmeteistkümnes, kaheksakümnes) ning ühendarvsõnad mitmest sõnast (sada viis, seitsekümne üheksas, üks kolmandik). Terminid liitarvsõna ja ühendarvsõna leiduvad ka eesti-soome keeleteaduse sõnastikus (1995) ja eesti-inglise keeleteaduse sõnastikus (2003).

Seega esineb tuhat lihtpõhiarvsõnana (tuhat aastat) ning ühendpõhiarvsõna koosseisus (kaks tuhat kakskümmend üks aastat).

Tuhat ühendpõhiarvsõnas
Eesti keele ühendkorpuse materjal näitab ülekaalukalt vormi tuhandet, nt viit tuhandet 117 esinemisjuhtu, viit tuhat 3; kümmet tuhandet 177, kümmet tuhat 2. Ehk on selle eelistuse põhjuseks mh see, et vormis tuhandet tuleb kääne paremini esile. Eelneva põhjal võiks seega ühendarvsõnade puhul olla võimalik käänata sõna tuhat osastavas kaht viisi, nt viis tuhat käändub nii viit tuhandet kui ka viit tuhat.

Ühendpõhiarvsõna käänamisel muutuvad kõik komponendid esimeses kolmes käändes: nimetavas, omastavas, osastavas. Alates sisseütlevast jäävad esikomponendid omastavasse ning käändub ainult viimane sõna. Ühendarvsõna koosseisu kuuluvate arvsõnade käänamist saab vaadata EKI ühendsõnastikust (https://sonaveeb.ee/), kus igal sõnal on antud kõikide käänete vormid (selleks tuleb sõnavormide rubriigis avada link „Näita tabelina“).

nimetav kolm tuhat kaheksasada seitse
omastav kolme tuhande kaheksasaja seitsme
osastav kolme tuhandet ~ tuhat kaheksatsada(t) seitset
sisseütlev kolme tuhande kaheksasaja seitsmesse

Sirje Mäearu